Vi kender kuren mod tvang i psykiatrien
Lene Høgh er ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling i Aabenraa.

Vi kender kuren mod tvang i psykiatrien Vi kan undgå en stor del af tvangen i psykiatrien med den viden vi har i dag, men det kræver investeringer i både den regionale og kommunale psykiatri, skriver ledende overlæge på psykiatrisk afdeling.

Et bredt flertal i folketinget vedtog i 2014, at tvangen i Danmark skulle reduceres, og at fikseringstvangen skulle halveres inden udgangen af 2020. Tallene viser, at vi er langt fra at være i mål, tværtimod er tvangsanvendelsen steget. Hvad er der galt? Hvorfor kommer vi ikke i mål? Hvorfor stiger tvangsanvendelsen trods mange ihærdige indsatser?

Tvang i psykiatrien skal finde sine årsager både indenfor og udenfor den regionale psykiatris mure, og overordnet set er hoveddeterminanten for niveauet af tvang i psykiatrien et resultat af de allokerede midler til den samlede psykiatri – altså udtryk for politisk prioritering.

Er den stigende tvangsanvendelse udtryk for, at vi i psykiatrien ikke ved bedre? NEJ!

Med satspuljeprojektet ”Forsøg med bæltefri afdelinger” har de involverede afdelinger vist, at det er muligt at undgå langt de fleste bæltefikseringer. Evalueringen viste tilmed, at det skete uden stigning i anvendelsen af anden tvang, uden stigning i vold mod personale og med en signifikant øget patienttilfredshed – en stigning i patienttilfredsheden, som ikke kunne genfindes på landsplan. De seks deltagende afdelinger reducerede tilsammen antallet af bæltefikseringer med 64% og enkelte afdelinger blev næsten bæltefri.

Evalueringen af ”Forsøg med bæltefri afdelinger” viste, at de tre væsentligste elementer, som skal til for at undgå tvang ved fiksering er tilførsel af personaleressourcer, kompetenceudvikling og ledelsesmæssig opbakning.

Evalueringen af ”Forsøg med bæltefri afdelinger” viste, at de tre væsentligste elementer, som skal til for at undgå tvang ved fiksering er tilførsel af personaleressourcer, kompetenceudvikling og ledelsesmæssig opbakning.

Det måske vigtigste fund i evalueringen af ”Forsøg med bæltefri afdelinger” er, at tvang ved fiksering ikke kan fjernes, når én medarbejder skal tage sig af flere potentielt farlige patienter samtidigt. Medarbejderne skal have tid til patienterne. Det kræver, nærvær, tilgængelighed, vedholdenhed, tålmodighed, tid og koncentration at være tilstede i de komplekse situationer, som patienterne befinder sig i, når de er i risiko for at udvikle personfarlig adfærd. Det er tidskrævende at undgå bæltefikseringer – langt mere tidskrævende end bæltefiksering.

Fundet af, hvad der virker, har desværre ikke sat retning for ambitioner om reduktion af fikseringstvang. Der er ikke sket en permanentgørelse af de bæltefri afdelinger, og der er ikke sket de nødvendige investeringer for en spredning til de øvrige psykiatriske afdelinger.

”Tvang må aldrig erstatte pleje, omsorg og behandling”, står der i psykiatriloven, og ingen læge ønsker at anvende tvang, hvis det kan undgås. Vi ved som læger, at bæltefiksering kan være nødvendig; men nu ved vi også, hvad der skal til for at undgå langt størstedelen af den tvang ved fiksering, vi ser i dag. Kuren er fundet.

Undgåelse af tvang koster penge, men det betaler sig i behandlingen af den enkelte patient. I psykiatrien er personale med de nødvendige kompetencer og den nødvendige tid at sidestille med det fysiske behandlingsudstyr i andre specialer, og som læge er det en forpligtelse at give patienterne den behandling, som virker.

Danmark har underskrevet FN’s handicap konvention, hvor målet er ophør af alle former for tvang, og vi ved nu, hvordan indgribende tvangsforanstaltninger som fikseringstvang kan undgås. Vi har forpligtigelse til at vores viden bringes i anvendelse.

Reduktion af tvang handler også om behandlings- og støttemulighederne i den samlede regionale og kommunale psykiatri. Det handler om tid til korrekt udredning og diagnosticering, om sufficient behandling inden udskrivelse, mulighed for langtidsbehandling under indlæggelse, overdragelse af behandling i sektorovergange, samling af misbrugsbehandling i den regionale psykiatri, sufficiente og fleksible socialpsykiatriske støttetiltag med høj faglig kvalitet, uddannelse af fagligt kvalificeret personale i botilbud, lettere adgang til botilbud for de med størst behov osv., osv.

Danmark har underskrevet FN’s handicap konvention, hvor målet er ophør af alle former for tvang, og vi ved nu, hvordan indgribende tvangsforanstaltninger som fikseringstvang kan undgås. Vi har forpligtigelse til at vores viden bringes i anvendelse.

Kære regering og folketing, vi har brug for, at I sætter retning og rammer for en ambitiøs dansk psykiatri. Vi har brug for langsigtede strategier og politiske ambitioner for psykiatrisk behandling og ikke for kortsigtede satspuljeprojekter, som ikke løftes videre, og som tager modet fra vores medarbejdere. Vi er spændte på, om I tør tage teten og tage de første nødvendige skridt med en strategi for langsigtede investeringer i den samlede psykiatri, hvor behandlingsresultaterne for den enkelte psykiatriske patient kommer i verdensklasse – uanset sværhedsgraden og karakteren af patientens symptomer.

Danmark er et rigt samfund, som er kendt for at tage hånd om de svageste og de sygeste, dem som ikke selv er i stand til at stille krav om levevilkår og behandling. Vi har forpligtigelse til at tilbyde ny behandling og viden, når vi kender den – især til de, som ikke selv kan kæmpe for den. Vi kan ikke tillade ressourcemangel i et lægeligt speciale, hvor netop ressourcemanglen fører til øget tvangsanvendelse.

En ambitiøs langsigtet investeringsplan i den regionale og kommunale psykiatri vil mindske tvangsanvendelsen, antallet af boligløse psykisk syge, antallet af psykisk syge kriminelle, dødeligheden blandt psykisk syge og give mulighed for at fastholde flere psykisk syge på arbejdsmarkedet.

Samfundsøkonomisk kan det kun betale sig!

Hvort står Danmark sundhedspolitisk med en ny regering? Mød den nye sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Dagens Medicins store konference ‘2 dage for sundheden’ den 9.-10. september. Læs mere her:

Læs mere om sundhedspolitik: Valgkampen sluttede og så blev der stille…

Læs mere om sundhedspolitik: Det samlede sundhedsvæsen skal løftes, hvis det skal kunne følge med

Læs mere om sundhedspolitik: Vi skal være klar til den digitale revolution

Læs mere om sundhedspolitik: Vi er faret vild, men vi skyder en god fart i psykiatrien

Læs mere om sundhedspolitik: Læring af fejl skal ikke foregå i Byretten

Skriv kommentar