Det fik vi ikke svar på ved borgermødet i Silkeborg 20. september  I et åbent brev til regionsrådsmedlemmerne i Region Midtjylland opfordrer Henning Glerup, formand for Overlægerådet i Silkeborg, til, at de søger svar på minimum 16 ubesvarede spørgsmål, inden de skal stemme om det budgetforlig, der vil betyde besparelser på 25-40 mio. kr. på Regionshospitalet Silkeborg. 

Kære regionrådsmedlemmer, I står overfor at skulle tage den måske mest afgørende beslutning i jeres tid som regionsrådsmedlemmer:

De fremmødte havde naturligvis håbet på klare svar på deres spørgsmål, men desværre var svarene få og uklare

Skal Regionshospitalet Silkeborg (RSI) nedlægges i sin nuværende form, hvor hospitalet er karakteriseret ved at have en overskuelig størrelse, og samtidig have alle de funktioner, der skal til for at kunne tilbyde borgeren den bedste tværfaglige vurdering og behandling?

Skal den af regionsrådet i 2021 vedtagne ‘Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg’ kasseres?

I udviklingsplanen slås det ellers fast, at RSI har en vigtig funktion som udviklingshospital for Region Midt med særligt fokus på at ændre fra utilsigtede akutte indlæggelser til planlagte og effektive ambulante forløb.

Skal Regionshospitalet Silkeborg omdannes til et bevægeapparatscenter? Skal intensivafdelingen i Silkeborg nedlægges? Skal de 34 medicinske senge i Silkeborg nedlægges?

Masser af spørgsmål, men ingen klare svar

Ved borgermødet i Silkeborg, hvor ca. 1.000 borgere deltog, var regionsrådsformand Anders Kühnau (S), 1. næstformand Hanne Roed (R) og Anders G. Christensen (V) mødt frem for at besvare spørgsmål fra borgere og medarbejdere i Silkeborg.

De fremmødte havde naturligvis håbet på klare svar på deres spørgsmål, men desværre var svarene få og uklare. Så derfor står der en række ubesvarede spørgsmål tilbage. Spørgsmål, som vi mener, at I som regionsrådsmedlemmer skal kræve svar på, før I skal afgive jeres endelige stemme om budgetforliget.

I det følgende vil I se en liste over ubesvarede spørgsmål, som vi mener bør besvares inden afstemningen om budgetforlig 2024.

Besparelse baseret på store usikkerheder

I budgetforliget foreslås drastiske besparelser og strukturforandringer i Silkeborg. Den officielle begrundelse er et ønske om et spareprovenu på 25-40 mio. kr. Det svarer til ca. 1 promille af Region Midtjyllands årlige budget på sundhedsområdet, der er på ca. 28 mia. kr.

Dokumentationen er vigtig, fordi vi mener, at det ønskede sparemål er baseret på meget store usikkerheder

Selve spændet i sparemålet på 25-40 mio. kr. mere end antyder, at der er meget store usikkerheder i forhold til, hvordan man er nået frem til den forventede besparelse. Er der reelt tale om en urealistisk regnearksøvelse?

På borgermødet fortalte Anders Kühnau og konstitueret regionsdirektør Jonas Dahl, at embedsmændene havde udarbejdet sparekataloget 2024, herunder dokumentationen for besparelserne ved indgrebet mod Silkeborg.

Vi fik dog ingen detaljerede oplysninger om, hvordan besparelserne på 25-40 mio. kr. skal opnås.

Patienterne mærker forringelser med det samme

Som overlægerådsformand i Silkeborg har jeg efter mødet anmodet Anders Kühnau om at få en kopi med detaljeret dokumentation for, hvordan det ønskede sparemål ved indgrebet mod Silkeborg kan opnås.

Skal der afskediges medarbejdere i Silkeborg? Jeg har i skrivende stund ikke modtaget et svar fra Kühnau, til trods for at man kunne forvente, at dokumentationen lå klar og blot kunne fremsendes i kopi.

Vi finder derfor, at det er vigtigt, at I som regionsrådsmedlemmer efterspørger denne dokumentation, som bør foreligge i god tid, før I skal skride til endelig afstemning om budgetforliget.

Dokumentationen er vigtig, fordi vi mener, at det ønskede sparemål er baseret på meget store usikkerheder.

Vil der overhovedet kunne opnås en besparelser ved at gennemføre indgrebet mod Silkeborg? Eller risikerer man ligefrem en uforudset medudgift?

En ting er helt sikker: Forringelser for borgeren kommer på dag 1, hvorimod eventuelle besparelser først vil kunne opnås efter en årrække.

Disse spørgsmål mangler der svar på

Og nu til de konkrete, ubesvarede spørgsmål:

Vil regionsrådet acceptere en nedlæggelse af de ‘fleksible forløb’ for medicinske patienter med kroniske lidelser?

1) Vi mangler en konkret plan for, hvor de ca. 4.000 årlige indlæggelser på Medicinsk afdeling i RSI fremadrettet skal placeres, herunder estimerede merudgifter for flytning til andet hospital, og afklaring af, om man har det nødvendige personale.

Man må som udgangspunkt forvente, at de årlige ca. 4.000 medicinske indlæggelser fra Silkeborg fremadrettet vil komme til Viborg og evt. Gødstrup.

Begge steder er kendte for, at deres akutafdeling og medicinske afdelinger er maximalt belastede allerede nu. Ved yderligere belastning er der en reel risiko for øget antal stresssygemeldinger og evt. personaleflugt fra de berørte afdelinger.

Der vil være risiko for, at de modtagende afdelinger bryder sammen under arbejdspresset. Er regionsrådet indstillet på at løbe en risiko for, at der opstår en ny skandale i Region Midtjylland?

Fleksible forløb har reduceret indlæggelser med 50 pct.

2) Nedlæggelsen af de ‘fleksible forløb’ i Silkeborg. RSI har meget stor ambulant aktivitet inden for medicinske sygdomme.

Patienter med kendte kroniske sygdomme har i Silkeborg haft mulighed for at kunne kontakte afdelingen 24/7/365. Derved er behovet for akutte indlæggelser reduceret med 50 pct.

Ved indlæggelse vil patienten blive tilset af sin sædvanlige kontaktlæge, hvorefter der kan planlægges hurtig udskrivelse til ambulant forløb.

Nettogevinst: Bedre patientforløb og betydelig besparelse. Hvis budgetforliget gennemføres, kan de fleksible forløb ikke videreføres, idet patienter nu indlægges på en akutafdeling på et andet hospital.

Resultat: Dårligere patientforløb og forventet øget antal utilsigtede og uhensigtsmæssige akutte indlæggelser på modtagende akutafdeling. Har regionen medtaget ekstraudgifter til disse let forebyggelige akutte indlæggelser i budgettet?

Vil regionsrådet acceptere en nedlæggelse af de ‘fleksible forløb’ for medicinske patienter med kroniske lidelser? Et tiltag, som ved udrulning til hele regionen vil have et potentiale til en besparelse på et tocifret millionbeløb?

Højt specialiseret sengeafsnit tjener sig selv hjem

3) Flytningen af NISA-senge. Til trods for at vi har rejst spørgsmålet gentagne gange, har vi ikke fået et eneste godt svar på, hvorfor NISA-sengene skal flyttes fra RSI.

Med fjernelse af de medicinske senge og de visiterede akutte indlæggelser forsvinder grundlaget for fortsat at have yngre læger i uddannelsesforløb i Diagnostisk Center

NISA (neuro-intensive stepdown senge) er en højt specialiseret funktion, som er udarbejdet i tæt samarbejde med Hammel Neurocenter, hvor man har opbygget kompetencer igennem de seneste 15 år.

Der er tale om sårbare patienter med hjerneskader, som ikke passer ind i en almindelig travl intensivafdeling. Ca. halvdelen af patienterne er patienter fra andre regioner, som Region Midtjylland tjener penge på. Så funktionen er på den måde selvfinansierende og måske ligefrem overskudsgivende.

Hvis funktionen flyttes, vil det resultere i tab af kompetencer og uacceptable forringelser i patientforløb. Man må forvente, at udenregionale patienter vil blive holdt i egen region med deraf følgende indtægtstab for Region Midtjylland. Så hvorfor skal NISA-sengene flyttes?

Vil ramme innovation og yngre læger

4) Diagnostisk Center (DC) er et prisbelønnet og meget søgt uddannelsessted for yngre læger med ca. 100 uddannelsesforløb pr. år.

Med fjernelse af de medicinske senge og de visiterede akutte indlæggelser forsvinder grundlaget for fortsat at have yngre læger i uddannelsesforløb i DC. Dette harmonerer meget dårligt med udtalelsen i budgetforliget om, at RSI fortsat skal være et attraktivt uddannelsessted.

Fjernelse af sengene er også problematisk i forhold til sygeplejeuddannelsen. Hvordan forholder regionsrådet sig til de svært forringede uddannelsesmuligheder i DC?

5) I budgetforliget anføres, at Silkeborg også fremadrettet skal være førende inden for innovation, og at Universitetsklinik for Innovative Patientforløb skal fortsætte det vigtige arbejde.

Innovation uden adgang til akutte og indlagte medicinske patienter bliver unægtelig noget vanskelig. Specielt, når det handler om at konvertere fra akutte til ambulante forløb. Hvordan forholder regionsrådet sig til det?

Vil øge rekrutteringsproblemer

6) RSI har hidtil som noget unikt ikke haft rekrutteringsproblemer for hverken sygeplejersker eller speciallæger. Dette må tilskrives et godt arbejdsmiljø, høj faglig og tværfaglig bevidsthed og en høj grad af sammenhængskraft i RSI.

Hvordan forholder regionsrådet sig til de forudsigelige rekrutteringsproblemer af speciallæger til Diagnostisk Center og anæstesi?

Medarbejdere i RSI har ydet deres yderste for at opnå god faglig kvalitet, høj effektivitet og høj patienttilfredshed. Alligevel oplever de nu, at de bliver afskediget eller omplaceret.

Dette har uundgåeligt en negativ effekt på deres tillid til regionen som arbejdsgiver.

En del sygeplejersker vil søge væk fra regionen og måske helt væk fra sygeplejerskefaget. Har vi råd til det i en tid, hvor Danmark generelt mangler sygeplejersker?

Oplevelsen af, at man kan blive afskediget/omplaceret, til trods for at man gør sit arbejde godt, vil uundgåeligt have en negativ effekt på rekrutteringen til sundhedsuddannelserne.

Kun ældre speciallæger og bedøveopgaver tilbage

7) Funktionen som speciallæge i DC med udelukkende ambulant funktion vil ikke være attraktiv for yngre speciallæger.

Det må derfor forventes, at der vil opstå rekrutteringsproblemer, og at kun ældre speciallæger tæt på pensionsalderen vil være interesserede i ansættelse ved DC.

8) Hvis intensivafdelingen nedlægges, vil der kun være bedøveopgaver til ortopædkirurgiske operationer tilbage. Dette er naturligvis ikke særligt attraktivt for en anæstesilæge.

Vi forudser rekrutteringsproblemer. Hvordan forholder regionsrådet sig til de forudsigelige rekrutteringsproblemer af speciallæger til DC og anæstesi?

Store omstillinger af operationsprogram

9) Center for Planlagt Kirurgi (CPK) skal omdannes til et femdagesafsnit, hvilket vil betyde behov for store omstillinger af operationsprogrammer, idet man skal være sikker på, at patienterne kan udskrives til weekenden.

Har regionen i budgettet taget højde for den øgede belastning af andre regionshospitaler, der fremadrettet skal påregne at udføre komplicerede ortopædkirurgiske patienter

10) I dag foretages også operationer på patienter med betydende anden sygdom som hjertesygdom, lungesygdom, leversygdom m.m. Dette kan kun ske i tæt samarbejde med medicinske læger og anæstesilæger.

Fremadrettet må patienter med risiko for et kompliceret forløb udføres på en ortopædkirurgisk afdeling på et andet hospital, f.eks. Viborg.

Er belastningen af andre hospitaler indregnet?

11) I budgetforliget kædes et ønske om at hente ortopædkirurgiske operationer hjem fra de private hospitaler. Det er ikke logisk at kæde dette ønske sammen med besparelserne i Silkeborg.

Ved rettidig omhu havde man naturligvis sørget for at bruge bare nogle af de mange anlægsmillioner, der er brugt på regionens øvrige hospitaler, til at udvide den kirurgiske afdeling i Silkeborg uden at skulle nedlægge andre funktioner.

12) Har regionen i budgettet taget højde for den øgede belastning af andre regionshospitaler, der fremadrettet skal påregne at udføre komplicerede ortopædkirurgiske patienter, der ikke kan udføres i CPK’s femdagesafsnit?

Beredskab ved hjertestop: ring 1-1-2

13) Hidtil har man i CPK modtaget dels patienter til efterforløb efter rygoperationer på AUH, dels patienter med inficerede proteser.

Ville det ikke være fornuftigt at afvente kommissionens anbefalinger, før man skrider til så omfattende strukturforandringer

Begge er forløb, der kræver mere end fem dages indlæggelse. Har regionen taget omplaceringen af disse patienter med i budgettet?

14) Med en nedlæggelse af de medicinske senge og intensivafdelingen vil der fremadrettet ikke være nogen medicinsk vagthavende eller vagthavende anæstesilæge på RSI.

I tilfælde af at en patient på CPK bliver dårlig eller får hjertestop, vil der kun være en mulighed for at få hjælp ved at taste 1-1-2, og akutbilen i Silkeborg er som bekendt nedlagt. Finder regionsrådet dette beredskab forsvarligt?

Vent nu på anbefalingerne fra sundhedsstrukturkommissionen

15) I budgetforliget er det et erklæret mål at hente ydelser hjem fra den private sygehussektor til det offentlige. I DC udføres årligt 3.800 hjerteudredninger. Yngre læger har en central funktion i denne ydelse.

Hvis de yngre læger fjernes fra DC vil antallet af hjerteudredninger falde væsentligt. Disse ydelser vil i stedet gå til private hjerteklinikker. Er der taget højde for denne ekstra udgift i budgettet?

16) Sundhedsstrukturkommissionen forventes at komme med deres anbefalinger i løbet af 2024. Det må anses for sandsynligt, at en del af de anbefalinger vil ligne de tilbud, som vi aktuelt har i Silkeborg.

Ville det ikke være fornuftigt at afvente kommissionens anbefalinger, før man skrider til så omfattende strukturforandringer, som budgetforliget foreslår i Silkeborg?

Store forandringer skal ikke hastes igennem

I budgetforliget lægges der op til omfattende strukturforandringer i Silkeborg, som kun delvis er begrundet i økonomi. Forslaget er udarbejdet som en hastesag af regionens embedsmænd.

Det rigtige fokus på besparelser skal derfor være rettet imod at undgå utilsigtede og uhensigtsmæssige akutte indlæggelser på vores travle akutafdelinger

Man bør naturligvis altid se på, om der er behov for at revidere hospitalsstrukturen i Region Midtjylland, hvis den eksisterende struktur skønnes uhensigtsmæssig.

Men en sådan strukturforandring kræver nøje overvejelser og vurdering af konsekvenser, som vil nødvendiggøre inddragelse af fagpersoner med de rette kompetencer.

Og det bør under ingen omstændigheder hastes igennem i forbindelse med besparelser i et akut budgetforlig.

Nedlægges sengeafdelinger og intensiv i Silkeborg vil de næppe genopstå, heller ikke hvis Sundhedsstrukturkommissionen skulle komme med anbefalinger, der lægger sig op af de tilbud, der i dag gives på RSI.

Uacceptabelt at vægte økonomi over kvalitet

I forbindelse med budgetforliget har det været meldt ud, at regionsrådet vil prioritere økonomi over serviceforringelser i patientforløb. I den forbindelse er det vigtigt at få afklaret, om indgrebet mod Silkeborg faktisk resulterer i en reel besparelse.

Det må fortsat anses for uacceptabelt, hvis kvalitet overtrumfes af økonomi.

Det rigtige fokus på besparelser skal derfor være rettet imod at undgå utilsigtede og uhensigtsmæssige akutte indlæggelser på vores travle og belastede akutafdelinger, præcis som det allerede står skrevet i ‘Udviklingsplanen for Regionshospitalet Silkeborg’.

Der er ikke behov for at tænke traditionelt, hvis vi skal redde vores sundhedsvæsen. Der skal tænkes smart, og Silkeborg har en del af svarene og er klar til fortsat at gå aktivt og forrest i innovationsprocessen.

Men det kræver, at vi ikke får ødelagt vores hospital. Det er vigtigt, at vi bevarer vores sengeafdelinger og intensivafdeling. Og det kræver, at nye udviklingstiltag rulles ud på regionens øvrige hospitaler med besparelser på mange millioner til følge.

Opfordring: Overvej at bryde med partilinjen

En vedtagelse af budgetforliget i dets nuværende ordlyd vil være ødelæggende for Regionshospitalet Silkeborg.

Anæstesiafdeling og Diagnostisk Center vil gå en meget usikker tid i møde med betydende rekrutteringsproblemer. Satsningen på Center for Planlagt Kirurgi (CPK) som elektivt ortopædkirurgisk center kan også vise sig at være for skrøbeligt uden hjælpeafdelinger i form af en anæstesiafdeling og en medicinsk afdeling.

Det er derfor vigtigt, at hvert enkelt regionsrådsmedlem virkelig tænker sig godt om i forhold til, hvor man står i forhold til beslutningen om indgrebet mod Silkeborg.

I en sag som denne, der har så store konsekvenser for fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland, kan det være nødvendigt at bryde partilinjen og stemme efter egen overbevisning og samvittighed.

Læs også:

11. september 2023: Formand for overlægeråd: Anders Kühnau afslører sig selv

18. september 2023: Yngre læger i åbent brev efter nedskæringer i Silkeborg: Vi mister troen på det offentlige sundhedsvæsen

Kommentarer

  1. Virkeligt flot gennemarbejdet og troværdigt indlæg fra Henning Glerup.
    De århusianske regionspolitikere er desværre – ligesom landets øvrige regionspolitikere – ikke længere kompetente til at styre det danske hospitalsvæsen, da de har lagt deres lod i djøffernes spareplaner på bekostning af lægernes fagligt baserede spareforslag.
    Udviklingen går heldigvis i retning af, at befolkningen søger det private alternativ, som imødekommer patienternes ønske om faglig kvalitet og effektivitet.
    Det fungerer ikke, når det offentlige er både udbyder og leverandør af sundhedsydelser, det viser al erfaring.

Skriv kommentar