Morten Frisch
I midten af januar skal Folketinget efter planen tage stilling til to beslutningsforslag, der vil indføre en minimumsalder på 18 år for omskæring af raske drengebørn. Overlæge Morten Frisch håber, at forslaget bliver vedtaget.Foto: Privat

Omskæring: Politikerne bør sikre danske drenge og mænd retten til intakte kønsdele Nyligt fremlagte tal fra Landspatientregisteret undervurderer i alvorlig grad omfanget af komplikationer efter rituel drengeomskæring. Det skal medlemmerne af Folketinget vide, når de få uger inde i det nye år skal tage stilling til, om der skal indføres en aldersgrænse på 18 år for omskæring af raske drenge, skriver overlæge Morten Frisch.

I januar 2021 skal Folketinget behandle to beslutningsforslag, der begge handler om indførelsen af en 18-årsmindstealder for omskæring af raske drenge. Det ene beslutningsforslag udspringer af et borgerforslag fra 2018, som jeg selv var medstiller af, mens det andet er fremsat af løsgænger i Folketinget Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Mine 18 år i omskæringsdebatten har ført mig til den konklusion, at vedvarende oplysning og forsøg på dialog desværre ikke er nok til at bringe drengeomskæring til ophør

Morten Frisch, overlæge

For første gang nogensinde skal landets politikere tage stilling til, om drenge fortjener samme lovmæssige beskyttelse af deres kropslige og seksuelle integritet som piger. Afstemningen bliver den foreløbige kulmination på en årelang og tiltagende ophedet debat. Jeg selv skrev mit første indlæg om drengeomskæringsproblemet i ‘Ugeskrift for Læger’ tilbage i 2002.

Selv om et detaljeret kendskab til de helbredsmæssige konsekvenser af rituel drengeomskæring ikke er påkrævet for en velovervejet etisk stillingtagen til problemet, så er det naturligvis ønskværdigt, at landets politikere, sundhedsprofessionelle og debativrige befolkning har et bare nogenlunde retvisende indtryk af omfanget af de komplikationer, der kan opstå under eller efter indgrebet. Nogen meningsfuld national statistik på området eksisterer imidlertid ikke.

Mangelfulde data om omskæringskomplikationer

TV2 Nyhederne skønnede i et indslag for en måned siden, den 17. november, at der på danske hospitaler hvert år behandles omtrent 30 komplikationer efter de årligt i alt 2.000-3.000 rituelle omskæringer, der finder sted i Danmark. Dette skøn blev i udsendelsen perspektiveret af en overlæge i anæstesiologi, som oplyste, at der alene på Rigshospitalet bliver behandlet cirka 24 drenge med alvorlige komplikationer efter rituel omskæring hvert år.

En nærmere granskning af TV2’s tal for perioden 2015-2020 viser, at der er sket mere end en fordobling i antallet af indberettede ‘følger efter omskæring’ til Landspatientregisteret fra cirka to tilfælde pr. måned i 2015 til fem tilfælde pr. måned i 2019 og 2020. Der registreres således i øjeblikket mere end én hospitalskontaktkrævende omskæringskomplikation om ugen i Danmark.

En udfordring ved TV2’s tal har været, at de i alt 212 registrerede omskæringskomplikationer i perioden 2015-2020 ikke var aldersbegrænset til drenge, og der skelnedes i udtrækket heller ikke mellem følger efter rituelle og medicinsk begrundede omskæringer. Kendskab til yderligere et par forhold gør det imidlertid muligt på det foreliggende datagrundlag at frembringe et forsigtigt, men mere retvisende skøn over omfanget af komplikationer efter rituel drengeomskæring i Danmark.

De 0-4-årige oplever flest komplikationer

I Danmark foregår det altovervejende flertal af rituelle omskæringer blandt 0-4-årige drenge, og i samme aldersgruppe forekommer kun i overordentligt sjældne tilfælde omskæringer af medicinske grunde. Ved at fokusere på komplikationstallene for 0-4-årige drenge kan man derfor få et relevant skøn over forekomsten af indberettede tidligt indsættende komplikationer efter rituel drengeomskæring.

Aldersfordelingen for de indberettede komplikationer fremgår ikke direkte af det dataudtræk, Styrelsen for Patientsikkerhed stillede til rådighed for TV2. Men af styrelsens notat om ‘Ikke-terapeutisk omskæring af drenge’ fra februar 2020 fremgår aldersfordelingen for årene 2015-2019, som antageligvis er den samme som for årene 2015-2020.

Notatet viser, at 69 procent af samtlige omskæringskomplikationer i alle aldre, der blev indberettet som ‘følger efter omskæring’, vedrørte drenge i aldersintervallet 0-4 år, hvilket altså i praksis vil sige komplikationer efter rituel drengeomskæring.

Omfang af komplikationer er langt større

Et godt bud på antallet af indberettede komplikationer efter rituel omskæring blandt 0-4-årige drenge i TV2’s tal er derfor 146 (69 procent af de i alt 212 komplikationsramte drenge og mænd), hvilket svarer til cirka 25 komplikationsramte drenge pr. år i perioden 2015-2020.

Hvis man tager udgangspunkt i de mest aktuelle komplikationstal for 2019 og 2020, vil der i disse år være tale om indberetninger af cirka 40 årlige hospitalskontaktkrævende komplikationer efter rituel omskæring. TV2’s estimat på cirka 30 årlige komplikationer efter rituel omskæring stemmer således fint overens med disse rensede skøn på mellem 25 og 40 årlige komplikationer efter rituel omskæring af 0-4-årige drenge.

Selv om 25-40 årlige komplikationer i sig selv er bekymrende, må skøn baseret alene på indberetninger til Landspatientregisteret vurderes med betydelige forbehold. Tidligere undersøgelser har nemlig sandsynliggjort, at problemets omfang er væsentligt større. Med mellem 25 og 40 indberettede komplikationer blandt i alt 2.000-3.000 årlige rituelle omskæringer i Danmark, svarende til en komplikationsrate på mellem 0,8 og 2,0 procent, er der et godt stykke op til den komplikationsrate på 5,1 procent, som tidligere er rapporteret for rituelle drengeomskæringer udført af børnekirurger på Rigshospitalet.

Læger indberetter komplikationer forkert

For at belyse omfanget af underregistreringen iværksatte jeg en spørgeundersøgelse i et lukket lægeforum på Facebook. Her bad jeg mine kolleger inden for omskæringsrelevante lægespecialer om at svare på et par simple spørgsmål.

Tidligere overrabbiner i Danmark Bent Lexner udtalte i TV Avisen 18. juli 2012 om den spæde dreng, han kort forinden havde omskåret, og hvis penis ses på disse fotos: »Jeg kan godt forstå, at de måske kan virke dramatiske, men jeg vil bare gøre lægen opmærksom på, at sådan ser en omskærelse ud, helt naturligt uden problemer.« Link til indslaget kan findes nederst i dette debatindlæg. Foto: Preben Kirkegaard, tidl. professor og chef for Kirurgisk Afdeling og Børnekirurgisk Afdeling på Rigshospitalet.

I løbet af få dage indkom der 52 besvarelser, 36 fra yngre læger under uddannelse og 16 fra speciallæger, der alle i løbet af de seneste 5 år havde behandlet børn inden for specialerne pædiatri, urologi, kirurgi og børnekirurgi. Det viste sig, at halvdelen af de deltagende læger (26 ud af 52) selv havde behandlet én eller flere drenge med komplikationer efter rituel omskæring inden for de seneste fem år.

Blandt de 26 læger, der selv havde behandlet drenge med komplikationer efter rituel omskæring, var der kun 4, eller 15 procent, der havde indberettet komplikationerne til Landspatientregisteret under den korrekte kode for ‘følger efter omskæring’. Direkte adspurgt svarede de allerfleste af de deltagende læger, at de overhovedet ikke kendte til eksistensen af den pågældende kode.

Selv om man ikke med sikkerhed kan vide, hvor repræsentative de deltagende læger er for alle læger i omskæringsrelevante specialer, dokumenterer spørgeundersøgelsen med stor sandsynlighed, at kun et mindretal af læger, der behandler drenge med komplikationer efter rituel omskæring, kender den relevante diagnosekode.

Problem kan være op til 6-7 gange større

Det reelle antal komplikationer efter rituel drengeomskæring i perioden 2015-2020 er derfor uden tvivl betydeligt, ja måske helt op til 6-7 gange, større end de indberettede tal, som TV2’s udsendelse byggede på.

Hver eneste af disse mange drenge, der er blevet omskåret uden legitim grund, har mistet en uerstattelig del af deres erotiske sanseapparat

Morten Frisch, overlæge

Som et meget konservativt estimat må det reelle antal komplikationer, der er opstået efter rituelle drengeomskæringer i Danmark i de seneste år, mindst være i størrelsesordenen 80-120 pr. år, svarende til 2-3 gange det rensede estimat på cirka 40 komplikationer pr. år blandt 0-4-årige drenge. Men det reelle antal kan meget vel være betydeligt større, hvis underrapporteringen, der blev afdækket i spørgeundersøgelsen, er retvisende. Det sande antal komplikationer til rituel drengeomskæring kan potentielt være et godt stykke over 200 pr. år, svarende til 6-7 gange det indberettede antal.

Hertil skal lægges et ukendt antal omskæringskomplikationer, der behandles af landets praktiserende læger og derfor ikke bliver registreret i Landspatientregisteret. Ligeledes bør sent indsættende komplikationer, der først konstateres måneder eller år efter rituel omskæring, og som ikke nødvendigvis bliver erkendt og registreret som ‘følger efter omskæring’, medregnes i det samlede komplikationsregnskab.

Sådanne sent indsættende komplikationer kan f.eks. være forhudsforsnævring i restforhuden og forsnævring af urinrørsåbningen, og årtier senere kan der hos nogle rituelt omskårne mænd tilkomme seksuelle komplikationer, når tabet af den følsomhed, der udsprang fra forhuden, begynder at give kvaler i sexlivet.

Spædbørn er mest udsatte

Modsat hvad mange tror, viser seriøse videnskabelige analyser, der tager den samlede komplikationsbyrde over et livsforløb i betragtning, at der opstår betydeligt flere komplikationer efter spædbarnsomskæring end efter omskæring af større drenge og voksne mænd.

Nyligt offentliggjorte forskningsresultater fra Aarhus Universitet sandsynliggør, at tidlig drengeomskæring er forbundet med en øget forekomst af psykiske og adfærdsmæssige udfordringer, bl.a. i form af en ængstelig eller undvigende tilknytningsstil, emotionel ustabilitet, socio-seksuelle udfordringer, stress og risikobetonet adfærd. Det samlede somatiske, psykologiske og seksuelle problemkompleks, som rituel drengeomskæring giver anledning til, er kun mangelfuldt belyst.

Men helt sikkert er det, at der opstår langt flere alvorlige problemer end de omtrent 25-40 årlige hospitalskontaktkrævende komplikationer, som Landspatientregisterets data dokumenterer. TV2 Nyhederne afslørede med andre ord kun toppen af isbjerget i sin udsendelse 17. november.

Krænkelse af kropslig integritet

I løbet af de 18 år, jeg efterhånden har deltaget i omskæringsdebatten, er i størrelsesordenen 30.000-40.000 perfekt skabte, danske drenge blevet udsat for et religiøst eller kulturelt begrundet kønskirurgisk indgreb, som Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd kalder ‘etisk uacceptabelt’.

Der påhviler Folketingets 179 medlemmer et kolossalt ansvar, når de i begyndelsen af 2021 skal stemme om de to beslutningsforslag

Morten Frisch, overlæge

Hver eneste af disse mange drenge, der er blevet omskåret uden legitim grund, har mistet en uerstattelig del af deres erotiske sanseapparat, og de har fået krænket den ret til kropslig integritet, som alle borgere i landet bør have uanset køn og alder.

Det er således ikke kun de hospitalskontaktkrævende komplikationer til indgrebet, der er alvorligt underbelyste. Tabet af en væsentlig del af den sensitivitet og funktionalitet, som naturlige kønsorganer er udstyret med, er en væsentlig skadevirkning i sig selv, som stort set aldrig tages i betragtning. Bortskæring af penisforhuden på raske drenge annullerer den i både fysisk og psykoseksuel forstand åbne fremtid, alle mennesker i Danmark bør have ret til. Også små mennesker af hankøn. 

Politikernes personlige ansvar

Der påhviler Folketingets 179 medlemmer et kolossalt ansvar, når de i begyndelsen af 2021 skal stemme om de to beslutningsforslag.

Hvis de beslutter, at hensynet til de omskæringsfastlåste voksne vejer tungere end hensynet til de 2.000-3.000 drenge, der hvert år udsættes for rituel omskæring, da vil de omskæringstolerante politikere fremover stå med deres personlige del af ansvaret for hver eneste sønderflåede drengepenis og hver eneste af de andre omskæringskatastrofer, der også fremover uvægerligt vil forekomme på dansk jord – selv i tilfælde, hvor nok så dygtige kirurger fører kniven.

Mine 18 år i omskæringsdebatten har ført mig til den konklusion, at vedvarende oplysning og forsøg på dialog desværre ikke er nok til at bringe drengeomskæring til ophør.

Hvis man som Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, en lang række andre sundhedsfaggrupper og sexologer, børnerettigheds- og ligestillingsorganisationer samt 86-88 procent af befolkningen mener, at omskæring uden medicinsk nødvendighed er et etisk uacceptabelt operativt indgreb, der ikke bør forekomme i Danmark, så er der ingen vej uden om at indføre en 18-årsmindstealder for omskæring af raske drenge.

Link til indslag om drengeomskæring i TV Avisen 18. juli 2012.

Kommentarer

 1. Tak for at sige det igen, Morten Frisch. Desværre var det kun igår at Pernille Skipper, Rune Lund og en Eva et eller andet – alle fra Enhedslisten tilkendegav at de ikke mener drengebørn skal beskyttes med fjernelse af deres forhud fordi “så vil det få sørgelige konsekvenser for de børn, man forsøger at beskytte”. Jamen altså, er det ikke samme “køkkenbordsargument” som – yderst tvivlsomt – blev brugt for ikke at forbyde pigeomskæring tilbage i 2004??? Jeg græmmes … (men skal vi se positivt på det hele så giver deres indlæg måske lidt debat om sagen igen …)
  Gavelink til artiklen:
  https://politiken.dk/del/QywlCPAAXXFw

 2. Omskæring er i strid med Lægeløftet, Menneskerettighederne og er tortur.

  Politiker er konfliktsky og har berøringsangst overfor religioner. De har derfor åbenbart pålagt lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed at udforme en vejledning om omskæring af raske drenge inden de er 18 år. Lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed har i sin tid aflagt Lægeløftet: ”at bruge deres kundskaber til med flid og omhu til samfundets og medmennesker gavn” dette løfte er lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed blevet tvunget til at ”glemme” siden de skal medvirker til en vejledning til lemlæstelse af drenge ved bortskæring af dele af drengenes kønsorganer. Det er i strid med Lægeløftet, at raske drenge skulle have gavn at få bortskåret dele af deres kønsorganer uden samtykke.

  Tortur består i at tilføje fysisk eller psykisk smerte. Tortur er en grov overtrædelse af Menneskerettighederne, som Danmark har underskrevet. Den der har været udsat for tortur, risikerer at udvikle posttraumatisk (PTSD).Tortur blev i Danmark afskaffet d. 6 december 1837, men omskæring er forsat i 2020 tilladt uden samtykke indtil 18 års alderen.

  KZ-lægen Dr. Josef Mengele torturede og udførte grusomme forsøg på hjælpeløse børn. I dag foretager man også bortskæring af dele af kønsorganerne på hjælpeløse børn. Utroligt, at man 75 år efter afslutningen af II Verdenskrig, med folketingets billigelse, stadig kan foretage den slags lemlæstelser af børn. Hvis man har set en mislykket inficeret omskæring, med en rød, inflammatorisk deformeret penis hvorfra der drypper pus, forstår man ikke hvorfor dette mutilerende unødvendige indgreb er foretaget.
  Torben Oest Wielandt
  Stenhøjgårdsvej 9
  3460 Birkerød

  1. Kære Torben.

   Tak for dit indlæg.

   Vi er, som jeg læser det, meget enige i at omskæring er et utilstedeligt indgreb på umyndige drengebørns tissemænd.

   Jeg vil dog samtidig gerne bede dig om at overveje dine referencer til Nazi-Tyskland og Joseph Mengele ubegribelige forbrydelser i en kommentar til et indlæg, der omhandler nutidig omskæring/forhudsamputation. I min verden er en sådan sammenligning ikke gyldig og af mindre vigtighed så risikerer det at skade vores fælles sag, da man kan angribe din argumentation i stedet for at diskutere det utilstedelige i forhudsamputation af umyndige drenge.

   venligst
   Søren Mehl Knudsen

   1. Kære Søren

    Tak fordi du har taget dig tid til at læse og kommentere mit indlæg (så er der i hvert fald een der har læst det og blevet provokeret). Jeg ved at det er stærk at inddrage dr. Josef Mengele fra II Verdenskrig, men af og til kan det være nødvendigt at provokere og råbe op for at blive hørt. Forøvrigt er det politikerne der har inddraget, og bruger II Verdenskrig som begrundelse for ikke at indføre lov om forbud mod omskæring inden 18 år. Derfor kunne jeg også tillade mig at henvise til II Verdenskrig som begrundelse, for at indføre lov om forbud mod omskæring inden 18 år. Vi er nok begge enige om, at man ikke burde skære i forsvarsløse og hjælpeløse børn. Når personen er 18 år og der foreligger informeret samtykke er det ok. at foretage omskæring.

    Venlig hilsen
    Torben Oest Wielandt

 3. Tak for en vedholdende og velargumenteret indsats for at sikre drengebørn mod overgreb udført af læger med dansk autorisation. Som tidligere mangeårig praktiserende læge og vagtlæge har jeg gennem årene været præsenteret for adskillige akutte/halvakutte følger efter rituelle omskæringer, i form af smertefuldt ødem og infektion, som nok kan behandles, men utvivlsomt har været pinefuldt i dage/uger efter maltraktionen – og med uvisse senfølger som resultat.
  Man må formode, at de ansvarlige læger, der står bag disse indgreb, eller læger med religiøs tilknytning til omskæringsritualer, i mange tilfælde er præsenteret for de tidlige komplikationer, men ikke viderehenviser eller registrerer den pine, de stakkels børn udsættes unødigt for.
  Har de lægelige organisationer overvejet at ekskludere medlemmer, der udfører rituelle, helbredsmæssigt ubegrundede kirurgiske indgreb på børn og umyndige?

 4. Morten, tak fordi du bliver ved og holder fast. Der er ikke ligestilling i DK vedr. forældres ret til genital skamfering af deres børn. Enhver form for kvindelig omskæring er forbudt og bliver det alligevel udført i udlandet, kan forældrene retsforfølges. Hvordan kan det være, at det er tilladt, at skrælle spæde drengebørns penisser i et land, hvor me#too bevægelsen, som folkedomstol, har haft magt til at fjerne, mænd fra deres respektive job. Er vi kommet dertil, at foragten for det mandlige køn, nu er så omfattende, at det, at skælle spæde drengebørns penisser er socialt og retsligt acceptabelt? Noget er helt ude af proportion i forhold til små børns menneskerettigheder, nemlig, retten til kropslig integretet, som beskrevet. Må fornuften sejre og sikre spæde drenge børn, samme rettigheder, til intakte genitalia, som pigebørn.

 5. Politikken d.18.12.2020 Voldtægtslov-samtykkekrav

  Voldtægtslov- omskæring!
  Politiken skiver begejstret på forsiden d. 18.december at Folketinget enstemmig har vedtaget den nye Voldtægtslov der kræver samtykkekrav ved sex, og retten til egen krop. Desværre glemmer man i glædesrusen en stor gruppe dansker som ikke er medtaget i loven nemlig drenge i alderen 0-18 år, som man stadig uden at der forligger samtykke kan bortskære dele af kønsorganerne på. Det samme Folketing vil formodentlig snart i det nye år, dog forhåbentlig ikke enstemmig vedtage en lov om at det forsat er lovligt uden samtykke at afskære dele af genitalia på raske drenge mellem 0-18 år. Forstå logikken hvis du kan, her i 2020 hvor der skal være ligestilling.

 6. Argumenter for ikke at forbyde omskæring inden 18 år er meget diffuse, umiddelbart kan jeg huske disse udtalelser:
  Statsministeren: vi skal passe på jøderne i Danmark ( jeg ved ikke om man passer på jøder ved at bortskære dele af deres genitalia?), Tidl. Statsminister Løkke: det har de gjort i årtusinder. Jøderne er et forfulgt folkefærd. Jøderne kom i gaskamre i Tyskland under II Verdenskrig. Sophie Løhde: Danmark skal ikke være det første land. Omskæring betyder meget for jøderne. 50% af USA´s mænd er omskåret ( jeg mener ikke at dansk lovgivning skal harmoniseres med lovgivning i USA der også omfatter dødsstraf). Tænk på Danmarks omdømme. Danmark der reddede jøder under II Verdenskrig, og den positive omtale vil lide skade. Det er jo kun 10-15 jøder. Jøderne vil forlade Danmark.

  Jeg finder ingen argumenter der kan retfærdiggøre at man uden informeret samtykke kan bortskære dele af genitalia på drenge mellem 0-18 år.

Skriv kommentar