Efter skoletid Frede Olesen – stop mobberiet af kommunernes sundhedsvæsen, som fint står sig i sammenligningen med det regionale sundhedsvæsen – og lad os i stedet sammen løse de virkelige udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.

Frede Olesen siger i et debatindlæg i Dagens Medicin nr. 18/2018, at »kommunen skal have lektier for«. Han kritiserer kommunerne for siden kommunalreformen at have været i en »pubertetslignende tilstand og at have svigtet« sine opgaver i sundhedsvæsenet. Så – hvis kommunerne ikke skal fratages sine sundhedsopgaver, skal de udvise »vilje, kreativitet og hårdt slid« for at kunne bestå eksamen. Samtidig benytter han lejligheden til igen-igen at rose de forslag om sundhedsklynger, som har ham selv som foreslagsstiller.

Vi, der til daglig har vores gang i det kommunale sundhedsvæsen, kan heldigvis berolige med, at der hver eneste dag bliver slidt og slæbt i det kommunale sundhedsvæsen, udvist kreativitet og skabt kvalitetsløsninger sammen med borgerne og ofte i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne.

Det kommunale sundhedsvæsen har siden 2007 ekspanderet på alle parametre:

Der er sket en stigning på over 50 pct. i antallet af autoriserede, sundhedsfaglige medarbejdere i kommunerne. Udviklingen afspejler et målbevidst ønske om at styrke det nære sundhedsvæsen. Kommunerne har i stigende omfang overtaget borgere med komplekse, medicinske behandlingsbehov fra hospitalerne, f.eks. behandling med antibiotika, kemoterapi og dialyse. Opgaveoverflytningen er ofte foregået på trods af manglende aftaler med regionerne og hospitalerne.

De regionale sundhedsudgifter er siden kommunalreformen steget med 8,5 pct. pr. borger, mens kommunernes udgifter til ældre i samme periode er faldet med 13 pct. pr. +65-årig. Det viser, at kommunerne har været – og er – trængt på mulighederne for at tilgodese den stigende ældrebefolknings behov for sundhedsydelser og ældrepleje, men alligevel er det altså lykkedes at udvikle det kommunale sundhedsvæsen i imponerende omfang.

Vi arbejder hver eneste dag på at styrke kvaliteten af kommunernes sundhedstilbud. Vi gennemfører løbende brugertilfredshedsundersøgelser, og alle kommuner er underlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som vi i kommunerne tager dybt alvorligt. I øjeblikket er alle kommuner desuden i gang med at indføre en helt ny kommunikationsstandard på ældreområdet (fællessprog 3), som betyder, at kommunerne om et par år vil kunne dokumentere sin indsats ved hjælp af faglige resultatmål, som vil gøre hospitalsvæsenet grønne af misundelse.

Måske skulle Frede Olesen selv se at få læst op på det praktiske pensum og blive lidt opdateret.

Kommunerne skal i løbet af i år indrette sine akutfunktioner efter Sundhedsstyrelsens nye kvalitetsretningslinjer. Som vi er orienteret, er kommunerne klar, men vi savner en stærkere lægebetjening af de kommunale akutfunktioner, hvis vi for alvor skal aflaste hospitalsvæsenet i de kommende år. Indtil nu har regionerne ikke formået at løfte denne opgave.

Så – stop mobberiet af kommunernes sundhedsvæsen, som fint står sig i sammenligningen med det regionale sundhedsvæsen – og lad os i stedet sammen løse de virkelige udfordringer i fremtidens sundhedsvæsen.

Skriv kommentar