På Mayo Clinic er hospitalets værdier synlige overalt. Her er det er indrammet plakat, der understreger, at patientens behov kommer først, og oplister Mayos otte konkrete værdier.Foto: Dea Kehler

Rejsebrev fra Mayo: Det kultur- og værdibårne hospital i praksis I deres tredje rejsebrev fra the Mayo Clinic i Minnesota skriver de to danske akutlæger Dea Kehler og Bo Madsen om, hvordan vision, mission og værdier bindes sammen med strategi, arbejdsprocesser, ledelsesstil og handlinger på det verdensberømte hospital.

Egentlig kan det siges meget simpelt:

‘The best interest of the patient is the only interest to be considered, and in order that the sick may have the benefit of advancing knowledge, union of forces is necessary’, som det blev formuleret i 1910 af Dr. William Mayo, den ene af de to brødre, der grundlagde Mayo Clinic. 

Værdien er fundamental for al patientbehandling og samarbejde på Mayo. Alle ansatte er klar over værdisættet og forventningen om, at det efterleves, også kl. 3 om natten, også på juleaften og på ethvert andet tidspunkt. 

Det udmønter sig på mange forskellige måder: I tilgangen til hvorledes patienternes problemer og behov løses og serviceres, i det daglige samarbejde mellem specialerne, der er problemfrit og hjælpende med ganske få undtagelser, i kommunikationen mellem personalet, og i den måde vi forsøger at lære af utilsigtede hændelser eller uventede patientforløb. 

Vi afholder fællesundervisning med andre afdelinger, hvor vi gennemgår patientforløb, så man kan få belyst, ikke kun det akutmedicinske perspektiv, men også f.eks. kirurgernes perspektiv i en traume-videogennemgang, intensivlægernes perspektiv i en ‘resuscitation review’, hvor komplekse udfordringer i specifikke patientforløb gennemgås fra modtagelsen, stabiliseringen, udredningen og behandlingen på både akutafdelingen og intensiv, med børneafdelingen og radiologien samt på Morbidity and Mortality-konferencer (M&M). 

På M&M-konferencerne gennemgår vi patientforløb, hvor det måske ikke er gået, som vi ønskede, og hvor vi diskuterer, hvad der kunne være gjort anderledes. M&M har også gerne deltagere fra andre involverede specialer. 

Fokus for fællesundervisningen er altid, hvad er godt, og hvad kan gøres bedre. 

Hviler på idealistisk grundlag

Man oplever, at folk er utroligt gode til at sætte egoet til side og arbejde i fællesskab på tværs af faggrupper og specialer. Man respekterer hinanden og hinandens faglighed og oplever, at det, der er til patientens bedste, er det, der sker. 

Lidt højtravende kan man måske også anskue Mayo-organisationen som værende et hospital, som hviler på et idealistisk grundlag.

Vi vil anbefale, at man går ind og kigger på videoer fra Mayo Clinic Values Council, der løst kan oversættes til Mayo Clinics ‘værdiråd’. Videoerne kan ses her.

Et eksempel på den idealisme trådte f.eks. frem, da forskere på Mayo i 1949 udviklede det nye lægemiddel cortison til behandling af leddegigt, og patentet blev frigivet, fordi det var for væsentlig en opdagelse til, at verden ikke skulle få gavn af det. De to ledende forskere (en læge og en kemiker) fik i 1950 Nobelprisen i medicin for deres opdagelse. 

Et andet eksempel er Mayos hemmelige laboratorium, hvor G-suiten, en heldragt udviklet til jagerpiloter under 2. Verdenskrig, der ved hjælp af luftkamre i dragten kunne modvirke G-kraften ved at dirigere blod til hjernen, blev udviklet, så den kunne tages i brug i 1943. 

Mere lavpraktisk så er vi i alle grupper gode til at hjælpe patienterne. Om det så er noget så simpelt som at vise nogen vej, eller lidt mere kompliceret, så kommer ingen til at opleve at få svaret ‘det ved jeg ikke’. 

For hvis man som Mayo-ansat ‘ikke ved det’, så vil svaret altid være: ‘Det ved jeg ikke, men nu skal jeg hjælpe med at finde en, der kan svare’. 

Alle har en plads at udfylde

Mere kuriøst, men alligevel sigende, så var der for nogle år siden en langturschauffør, der kom ind og havde behov for en livreddende behandling.

På det værdibaserede hospital oplever man, at organisationens vision, mission og værdier bindes sammen med strategi, arbejdsprocesser, ledelsesstil og handlinger

Det var han ikke umiddelbart interesseret i, og det kom så frem, at hans sættevogn holdt på halvdelen af parkeringspladsen over jorden, og at han havde sin hund med, som han var nødt til at passe. 

En sygeplejerske lovede ham at passe hunden, som var det hendes egen, en anden ringede til en lokal virksomhed, forklarede situationen med sættevognen, og bad om lov til at parkere den på deres parkeringsplads i et stykke tid, og så fandt de en tredje sygeplejerske med kørekort til sættevogn, som kunne få den kørt over til virksomheden. 

Manden blev behandlet og fik sin hund og sættevogn igen efter et par uger. 

Sundhedsvidenskab og pleje er bare utroligt komplekst, og alle har en plads at udfylde, og her bliver man mindet om det dagligt.  

Værdierne møder en overalt

Overalt, hvor man bevæger sig på Mayo Clinic, mærker man de værdier, der danner grundlaget for alt virke på hospitalerne. Værdierne præsenteres både på væggene, og på de allestedsnærværende computerskærme, når de går i pause-mode. 

Hospitalets værdier er indgraveret på bænkene i hospitalets haver og præsenteres via kunstværker og billeder, der hænger overalt på sygehuset, og så møder man også værdierne praktiseret i den daglige løsning af hovedopgaven samt ift. måden, hvorpå man omgås hinanden.

På det værdibaserede hospital oplever man, at organisationens vision, mission og værdier bindes sammen med strategi, arbejdsprocesser, ledelsesstil og handlinger. 

Værdierne er det grundlag, som danner rammen for organisationens kultur gennem en fælles forståelse af værdiernes betydning i organisationen. 

Mayos mission er at inspirere til håb og et godt helbred og velbefindende ved at give den bedste sundhed og omsorg til enhver patient gennem en integreret klinisk praksis, uddannelse og forskning. 

Mayos vision er at skabe en usammenlignelig oplevelse, som den mest tillidsfulde partner for sundhed og omsorg.

Kultur og værdier er blevet oversat gennem årtier

Mayos værdier er historiske, og de udgøres af en konsistent og overbevisende historiefortælling om den patientomsorg og service, de danner grundlaget for, og som man ønsker at tilbyde sine patienter, helt tilbage fra det første hospital åbnede i 1889.

Et overordnet princip er ærlighed, og at patienten kommer først. Det viser sig lige fra den måde, man ansætter og uddanner medarbejdere på, til måden man designer faciliteterne og udøver patientbehandling, omsorg og pleje på, herunder i kommunikationen med den enkelte patient og pårørende. 

Mayos medicinske praksis har leveret en ubrudt kæde af services, siden Dr. William Worrall Mayo (1819-1911), faderen til William J. Mayo, M.D. (1861-1939) og Charles H. Mayo, M.D. (1865-1939), åbnede sin praksis i Rochester i 1864. 

Alle medarbejdere betragtes som stewards for Mayos unikke patientbehandlings fællesskab, som har eksisteret gennem mere end 150 år. Hver enkelt medarbejder betragtes som værende Mayo Clinic for patienterne, besøgende og det community, som Mayo Clinic servicerer. 

Patienter og medarbejdere er historiefortællerne, som eksplicit beretter om oplevelsen af, at patienten altid kommer først

Mayo-lægernes vision har dyb indflydelse på organisationens tilgang til patienterne. Patienter oplever Mayo Clinic som et team af eksperter, der er fokuseret på patienternes behov frem for alt andet.

Målet er, at de får en oplevelse af en integreret, koordineret, naturlig reaktion på deres medicinske tilstande og ofte med hensyn til psykologiske, sociale, spirituelle og økonomiske behov.

Som sønnen Dr. W. J. Mayo (1861-1939) formulerede det i 1910:

‘I would admonish, above all other considerations, to be honest. I mean honesty in every conception of the word. Let it enter into all the details of work’.  

Det er således også tydeligt for patienterne og deres familie, hvilke værdier der er styrende for al aktivitet på Mayo Clinic. Resultatet af det værdibårne hospital er således åbenlyst. 

Ikke brug for markedsføring

Historien om Mayo Clinic bliver fortalt til alle nye ansatte på deres fælles introduktionsdag, der bliver sendt e-mails ud, der fremhæver værdierne igennem patienthistorier, der ligger nyhedsbreve med lignende information, og dertil er der overalt på sygehuset og i ambulatorierne plakater, der fremhæver vores fælles værdier. Desuden fortæller patienter om, hvad de har oplevet. 

Organisationen er bygget op omkring en stor loyalitet, som har gjort det muligt for Mayo Clinic at opbygge et kraftcenter i sundhedsvæsenet i USA med beskeden markedsføring. 

Patienter og medarbejdere er historiefortællerne, som eksplicit beretter om oplevelsen af, at patienten altid kommer først. 

Det er således ikke tilfældigt, at medarbejderne formidler klare budskaber til udefrakommende, der spørger ind til de styrende faktorer for løsningen af hovedopgaven. 

Her er svaret et værdibaseret team og organisationssamarbejde samt en kontinuerlig stræben efter højeste niveau af faglighed i den udøvende praksis. 

Værdiråd sikrer, at værdierne lever

Mayo ansætter eksplicit og systematisk personer, der understøtter organisationens værdier i praksis.

Det at tilvælge at være en værdi- og kulturbåret organisation koster ikke nogen penge, det er et bevidst ledelsesmæssigt valg

Vigtigheden af disse værdier understreges gennem den måde, der leveres pleje og behandling på, samt gennem træning og løbende videreuddannelse. Det er en praksis, der begyndte i den meget tidlige del af det 20. århundrede, da sønnerne William og Charles Mayo etablerede organisationen. 

På Mayo har man også Heritage Week, hvor man tager historiske begivenheder op, og hvor værdierne typisk bliver genbesøgt. Man har ligeledes oprettet et ‘values council’, et værdiråd. 

Værdirådet sørger for at understøtte, at Mayo Clinics værdier lever i praksis på sygehuset både i forskning, uddannelse og den kliniske praksis. Værdirådet arbejder ud fra, at de værdier, som vil blive beskrevet nedenfor – de såkaldte RICH TIES – er de værdier, der udgør Mayo Clinics DNA.  

Det er således værdierne, der danner grundlaget for opgaveløsningen, og som får organisationen til at leve i praksis. I værdibaserede organisationer, hvor værdierne udleves i praksis, afspejles de direkte i medarbejdernes handlinger i hele organisationen. 

Otte konkrete værdier

De værdier, som er på Mayo, kan forkortes RICH TIES, der står for respekt, integritet, compassion, helbredelse, teamwork, innovation, excellence og stewardship (forvaltning). 

Respekt handler om at behandle enhver på hospitalet og i vores samfund inklusiv patienter, deres familie og kolleger med værdighed. 

Integritet handler om at overholde den højeste standard for professionalisme, etik og personlig ansvarlighed, så det, vi giver/gør, er af samme værdi, som den tillid vores patienter viser os. 

Compassion handler om at give den bedste omsorg, at behandle patienter og familie med sensitivitet og empati. 

Helbredelse handler om at indgyde håb, nærvær og sikre bedst muligt velbefindende for det hele menneske i respekt for de fysiske, emotionelle og spirituelle behov.

Teamwork forstås som, at man værdsætter bidrag fra alle ud fra den forståelse, at en blanding af alle medarbejderes egenskaber giver et uovertruffen samarbejde. 

Innovation handler om at indgyde og give energi til organisationen med henblik på at give liv til de patienter, vi servicerer gennem kreative ideer og unikke talenter hos enhver medarbejder 

Ved excellence forstås, at man tilstræber at opnå det bedste resultat og den højeste kvalitet af service gennem dedikeret indsats fra ethvert teammedlem. 

Og endelig handler stewardship om at fastholde og geninvestere i Mayos mission og udvide det lokale fællesskab herunder den fælles natur, de humane og materielle ressourcer. 

Sådan udleves værdierne, så det samlede patientforløb lykkes

Det at tilvælge at være en værdi- og kulturbåret organisation koster ikke nogen penge, det er et bevidst ledelsesmæssigt valg, som er afgørende for at lykkes med de samlede patientforløb, herunder den tværgående patientopgave, uanset hvor udfordret et sundhedsvæsen er. 

Både speciallæger og yngre læger afslutter deres vagt med én til to timers dokumentationsarbejde, uden at de synes, at det er bemærkelsesværdigt

Det afgørende og springende punkt for succes med værdibaserede organisationer er, at den enkelte medarbejder får muligheden for at binde værdierne sammen med konkrete handlinger i arbejdsdagen i et arbejdsfællesskab med de andre sundhedsaktører omkring patienten.  

Den gode forankring kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være en opgave i patientforløbet, der bliver mere simpel. Det kan være to afdelinger, der pludselig oplever nye samarbejdsmuligheder, mere gnidningsfrie samarbejdsflader og en forbedret kommunikation omkring patienten. 

Under mit ophold har jeg oplevet mange fine eksempler på, hvordan værdier kommer til udtryk i konkrete handlinger i hverdagen til gavn for patienten.

Lægen siger tak til patienten

Patienten mødes ofte med en præsentation af, hvem man er, og at man er kommet for at hjælpe vedkommende bedst muligt, og at man er ked af at skulle mødes med patienten på denne måde.

Der siges stort set altid tak til patienten for besøget, og for at man fik muligheden for at hjælpe patienten. 

Hvis patienten f.eks. giver udtryk for, at det problem, som vedkommende kommer med, måske ikke er alvorligt nok, svarer lægen typisk, at ‘vi er for at hjælpe dig, når du oplever et problem, så sådan skal du ikke tænke’. Det tager ikke lang tid at afkræfte, at noget ikke er alvorligt. 

Hver gang en patient sendes hjem, afsluttes kontakten med at spørge, om patienten har nogen spørgsmål eller bekymringer, og man bliver ved med at have en dialog, indtil patienten har fået svar på alle sine spørgsmål.

Man dokumenterer til sidst

Både speciallæger og yngre læger afslutter deres vagt med én til to timers dokumentationsarbejde, uden at de synes, at det er bemærkelsesværdigt. 

Grunden til, at lægerne ikke nødvendigvis dokumenterer hele notatet undervejs, er, at de bruger deres tid på patienterne, når de er der. 

Størstedelen af dokumentationen finder sted, mens patienten er på afdelingen, men afslutningen af akutjournalen kan godt ske, efter at patienten er hjemsendt eller indlagt på sygehuset, hvilket var specielt for mig (Dea) at opleve. 

Der bør være en mellemvej, hvor man har tid til at dokumentere og samtidig tager sig godt af sine patienter. Kan det ikke lade sig gøre, må man overveje, om dokumentations- eller driftsarbejdet er blevet for omfattende ift. den bemanding, der er til rådighed.

Man prioriterer de dårligste patienter og dem, der skal hjem først, herefter dem, der skal indlægges, og derefter de stabile nyankomne og til sidst den skriftlige dokumentation.

Fælles værdiskoling

Der er konsekvenser, hvis ikke ens tilgang er, at man forsøger at forstå, være åben og inkluderende, dvs. at ekskluderende adfærd italesættes. 

Alle nye medarbejdere på Mayo gennemgår en fælles introduktion, der fremhæver klinikkens historie og værdisæt, således at alle faggrupper oplever, at værdisættet gælder for alle

Der eksisterer endvidere en code of conduct, som bl.a. handler om adfærdsregler og attitude, og overholdes den ikke, kan det afhængigt af alvorligheden, medføre fyring, eller at man skal gennemgå uddannelse indenfor det område, hvor man har været udfordret, eller andet.

Der er desuden kommet meget mere fokus på racisme (også fra patienternes side), og her er der nul tolerance i begge retninger. Men der er også fokus på, hvorledes adfærd kan blive opfattet meget forskelligt, alt afhængigt af eksempelvis hvilket køn adfærden udøves af. 

Mayo Clinic har et integritets- og compliance-program, hvis formål er at fastholde og fremme en kultur af tillid, transparens  og integritet ift. følgeskab med hospitalets code of conduct.

Alle nye medarbejdere på Mayo gennemgår en fælles introduktion, der fremhæver klinikkens historie og værdisæt, således at alle faggrupper oplever, at værdisættet gælder for alle, og så alle forstår, hvordan deres job påvirker patienternes pleje og velvære.

Så få barrierer mellem læge og patient som muligt

I sundhedsvæsenet er de visuelle spor af institutionens kerneværdier og plejekvalitet ikke svær at adskille fra, hvad den faktiske service er, fordi værdierne praktiseres i dagligdagen. 

Der er også tænkt over indretningen af undersøgelsesrummene. Her er skrivebordet skubbet op mod væggen, så læge og patient mere frit og ligeværdigt kan indgå i dialog.

Mayos patienter bruger en betydelig tid i byen, nogle bliver i dage eller endda uger for at modtage behandling.

Selv det fysiske miljø er afbalanceret og forbundet med medicinske resultater: Designs potentiale til at fremme heling gennem stressreduktion er blevet dokumenteret i snesevis af undersøgelser. 

I undersøgelsesrummene støder lægens skrivebord op til en sofa, der er stor nok til, at patienten og flere familiemedlemmer kan sidde ned og indgå i dialog med lægen, og de andre sundhedsaktører.

Det er et bevidst design, der fjerner skrivebordet som fysisk barriere mellem læge og patient.

Historiefortælling overalt

Overalt på sygehusets område, inde såvel som ude, er der fortællende figurer, som fremhæver værdierne med vægt på, hvordan medarbejderne har brugt Mayos værdier til at træffe svære beslutninger på patienternes vegne.

Storytellingen fortsætter på arbejdsstedet, for når folk er væk fra forelæsningerne, skal tanken om at sætte patienten først ikke virke fjern eller urealistisk i betragtning af den stress og uforudsigelighed, der kendetegner hverdagens kliniske arbejde. 

Historiefortællingen er et meget vigtigt organisatorisk værktøj til at fastholde en positiv og udviklende kultur, som man som medarbejder kan være stolt over. 

I enhver organisation er der langt flere vellykkede end mindre vellykkede historier, og historiefortælling er et vigtigt værktøj til at lagre værdier og kultur i vores hukommelse. Her kan ny viden opstå og fortælles videre, hvis den nye viden er særlig vigtig, for tilsidst at blive til kulturbåret visdom.

Teamwork understøttes af teknologi

Mayo understøtter også teamwork med brug af teknologi. Medarbejdere samarbejder via en kombination af ansigt-til-ansigt og samarbejde på distancen, der foregår ved hjælp af et sofistikeret internt personsøgnings-, telefon- og videokonferencesystem, der forbinder sundhedsaktører, patienter og behandlere hurtigt og nemt, også præhospitalt.

Patienterne møder ikke læger i afslappet tøj på stuegang eller i ambulatorierne

Eksternt teamwork gennem stemme eller virtuel interaktion er lige så almindeligt som personligt teamwork på gangen eller konsultationer ved sengebordet. 

En læge fortalte os: ‘Jeg føler aldrig, at jeg er i et rum alene, selv når jeg er det’. 

Et konkret eksempel: For nylig kaldte en øre-næse-hals-specialist fra Mayo i Scottsdale 20 læger fra alle 3 campusser sammen for at diskutere en vanskelig sag – en patient med en særlig form for hudkræft med risiko for metastase. 

Holdet, der blev samlet på én dag, mødtes til en videokonference i 1,5 time og nåede til enighed om et behandlingsforløb, herunder specifikke anbefalinger, og om hvor aggressiv man skulle være for at tage prøver af patientens lymfeknuder, og hvordan man bedst kunne rekonstruere operationssåret.

Selv dresscoden er ikke tilfældig

Organisationens værdier viser sig også i den måde, som medarbejderne klæder sig på, da beklædning sender signaler til patienterne.

Patienterne møder ikke læger i afslappet tøj på stuegang eller i ambulatorierne. I stedet har lægerne, medmindre de er i kirurgisk scrubs, formelt tøj på som f.eks. jakkesæt med slips eller butterfly for mænd, og nederdel med skjorte og jakke for kvinder for at signalere professionalisme og ekspertise. 

Man må ikke gå i jeans eller sandaler. 

Det fik jeg (Dea) også at vide per brev som led i min introduktion, inden jeg ankom. 

Det er en dresscode, som folk uden for Mayo har kaldt ‘prætentiøs’, men som vi vil anføre ikke er mere prætentiøst end f.eks., at der er en dresscode for flyselskabers piloter.

Flypassagerer ønsker heller ikke at se deres pilot møde ind i poloshirt og badetøfler, og patienterne føler det samme med læger.

Er der en bagside af medaljen?

Der er egentlig ikke nogen bagside … Det er aldrig en god oplevelse at være patient, men på Mayo har patienten i det mindste en oplevelse af ikke at være overladt til sig selv, og at folk arbejder sammen om at løse problemerne bedst muligt.

Uanset om den enkeltes rolle involverer direkte patientbehandling eller støtte til dem, der udøver patientbehandling, så er man en del af Mayo-fællesskabet

Det gør faktisk, at det er en god oplevelse at arbejde på Mayo. Der er ikke konflikter om, hvem der skal gøre hvad, og om noget er nødvendigt eller ej, eller måske kunne gøres af en anden. Der er ikke nogen, der råber af hinanden, skælder ud eller nedgør andre.

Det er med andre ord ‘let’ at være overlæge her, fordi man bruger tiden på det, som faget handler om. 

Set udefra kan det måske føles som en bagside, at der ikke er nogen fagforening eller lønforhandling, men det er det egentlig ikke. Alle i en gruppe bidrager efter bedste evne.

Muligvis vil der være perioder, hvor man bidrager mindre end andre, men der er en god forståelse for, at livet sjældent går snorlige. 

Nogle vil måske se det som en bagside, at en vagt, operation eller familiesamtale tager længere tid, end man havde forventet eller planlagt efter, og at arbejdstiden varer, indtil man synes, man er færdig. 

På den anden side har man så brugt tiden på noget væsentligt, og så tager det måske kortere tid en anden dag. 

Det kan dog godt være svært at skille arbejde og fritid, da der altid er noget arbejde, man kunne gøre. Nogle er bedre end andre til at sige fra og bestemme sig for at holde fri, mens det er en større udfordring for andre.

Alle er en del af Mayo-fællesskabet

Hvad får så læger fra hele verden til at bosætte sig midt på prærien og i USA’s koldeste stat? Svaret er, at de her får en fantastisk måde at praktisere medicin på i et kollegialt fællesskab, hvor tiden bruges på det væsentlige.

Kultur og værdier udgør sammenhængskraften i arbejdsfællesskabet på Mayo, som er organisationens bærende stolesæde med faglig behandling af højeste kvalitet, forskning og uddannelse som de tre ben. 

Mayo Clinic er et arbejdsfællesskab og netværk baseret på værdier, som bidrager til at fusionere det fulde spektrum af viden og ekspertise ift. de individuelle behov hos hver enkelt patient. 

Uanset om den enkeltes rolle involverer direkte patientbehandling eller støtte til dem, der udøver patientbehandling, så er man en del af Mayo-fællesskabet. 

På Mayo kompenserer man for hinandens udfordringer og komplementerer hinandens kompetencer. 

Det at tilvælge at være en værdi- og kulturbåret organisation koster ikke nogen penge.

Det er et bevidst ledelsesmæssigt valg (og på Mayo et historisk valg, der holdes i hævd), som er afgørende for at lykkes med de samlede patientforløb, herunder den tværgående patientopgave og den måde, som vi sammen med patienten mener, er den bedste for patienten.

Skriv kommentar