Regionerne er desperate: Mangler 80-90 psykiatere
Foto: Bjarke Ørsted

Regionerne er desperate: Mangler 80-90 psykiatere Vi mangler psykiatere, lyder meldingen fra alle regioner, som må ty til charmeoffensiv og nødløsninger. Lægestuderende og psykologer på vej ind i psykiaterjob.

Alle regioner har sat initiativer i værk for at tiltrække flere speciallæger, viser en rundspørge, som Dagens Medicin har gennemført.

Hovedstaden: 12-15 ledige stillinger

Presseafdelingen oplyser, at Region Hovedstadens Psykiatri på nuværende tidspunkt har 12-15 ledige speciallægestillinger i opslag. Der kan være andre ledige stillinger, som f.eks. er på vej i opslag, af forskellige grunde er sat i bero eller på stand-by med videre. I 2015 brugte RHP 12 mio. kr. på eksterne rekrutteringsfirmaer.

»Sammenlignet med de øvrige regioner er Region Hovedstadens Psykiatri ikke presset på helt samme måde i forhold til at rekruttere speciallæger, og når jeg kigger på tallene, så ser det ud, som om antallet af læger i Region Hovedstadens Psykiatri er på vej op, men vi følger selvfølgelig rekrutteringssituationen nøje,« skriver vicedirektør Peter Treufeldt i en mail.

»Rapporten om den fremtidige lægerolle indeholder en række gode anbefalinger om rekruttering og fastholdelse af læger, som vi er i færd med at udmønte. Vi gør eksempelvis en stor indsats på hele uddannelsesområdet, som forhåbentlig bidrager til, at de unge læger får interesse for specialet, og så har vi udviklet et meget rost introduktionsforløb for yngre læger og lægevikarer, som sikrer dem en god start i vores organisation,« skriver han og uddyber, at man er meget opmærksom på at bruge ressourcerne så hensigtsmæssigt som overhovedet muligt.

»Vi drøfter løbende, om der er opgaver, som f.eks. specialpsykologer og sygeplejersker med specialuddannelsen som psykiatrisk sygeplejerske med fordel kan varetage og dermed aflaste lægerne,« skriver Peter Treufeldt.

Sjælland: Her mangler 25 psykiatere

Region Sjælland mangler for øjeblikket ca. 25 speciallæger i psykiatri.

»Vi så meget gerne, at psykiatrien fik en mere fremtrædende plads i det danske sundhedsvæsen og blev prioriteret højere på den nationale dagsorden. Psykiatrien gør meget for at rekruttere og fastholde medicinstuderende, læger og andre faggrupper, men der er brug for nationale tiltag for at styrke den udvikling, så det bliver attraktivt at søge ind i specialet; f.eks. kunne man i højere grad prioritere specialet psykiatri i dimensioneringsplanen,« skriver lægefaglig vicedirektør Søren Bredkjær i en mail.

Presseenheden oplyser, at Psykiatrien Region Sjælland løbende annoncerer de ledige stillinger og også bruger eksterne rekrutteringsbureauer. Endelig rekrutterer regionen også fra udlandet og tænker i øvrigt i løsninger, der kan tiltrække speciallæger til de enheder, der har sværest ved at rekruttere. Psykiatrien Region Sjælland har ansat speciallæger med anden specialebaggrund, hvor det vurderes fagligt forsvarligt i forhold til de opgaver, der skal varetages. I 2016 brugte psykiatrien i Region Sjælland godt 29 mio. kr. på udgifter til vikarer for læger.

Nordjylland: Mangler 10 psykiatere til voksne og 4 til børn og unge

Region Nordjylland mangler i øjeblikket ca. 10 speciallæger i psykiatri i voksenpsykiatrien og ca. 4 i børn og unge-psykiatrien.

»Vi arbejder med rekruttering ved at lægge planer for at undervise og gøre opmærksom på specialet over for medicinstuderende og nye læger. Herudover arbejder vi med arbejdstilrettelæggelse, sådan at lægernes kræfter bruges til lægelige opgaver, og overvejer, om der kan delegeres flere opgaver ud til andre faggrupper,« skriver psykiatriens lægefaglige direktør Tina Gram Larsen i en mail.

Presseafdelingen i Region Nordjyllands psykiatri oplyser, at psykiatriens to klinikker i første omgang forsøger at rekruttere læger via job-opslag, hvilket dog har vist sig svært. Rekruttering foregår derfor også gennem vikarfirmaer og også fra andre regioner. Enkelte gange lykkes det at fastansætte læger, der har været ansat gennem vikarfirmaer. Derudover har psykiatrien siden 2008 ansat flere udenlandske læger fra andre EU-lande på almindelige ansættelsesvilkår efter dansk overenskomst og efter en intensiv oplæring i dansk sprog, kultur og psykiatri.

Psykiatrien i Region Nordjylland ansætter kun læger, som er speciallæger, til at varetage speciallægeopgaver. Der ansættes heller ikke speciallæger fra andre specialer til at løse opgaver for speciallæger i psykiatri.

Psykiatriens vikarudgifter er faldet fra 16 mio. kr. i 2010 til 7 mio. kr. i 2016. Det skyldes ifølge presseenheden, at psykiatriens klinikker målrettet arbejder på at minimere behovet for ansættelser via vikarbureau. En af grundene til, at man  søger at minimere ansættelse via vikarbureau, er, at det ofte ikke giver tilstrækkelig kontinuitet i arbejdet, da vikarlægerne ofte er ansat på kortere kontrakter, hyppigt af 3-6 måneders varighed. Men der er fortsat behov for lejlighedsvis at rekruttere via vikarbureau til konkrete stillinger, da det trods en ihærdig indsats ikke er lykkedes klinikkerne at rekruttere, skriver presseenheden i en mail.

Midtjylland: Vi kan lige akkurat få det til at hænge sammen

Af vakanceopgørelsen på Koncern HR’s hjemmeside fremgår, at der i slutningen af 2016 var godt 28 vakante speciallægestillinger i psykiatrien i Region Midtjylland. De var fordelt med knap 9 ledige afdelingslægestillinger og knap 20 vakante overlægestillinger. Regionen har endnu ikke opgjort antallet af ledige stillinger for 2017.

»Vi mangler ca. 25-30 speciallæger i psykiatri og har store udfordringer med at sikre et tilstrækkeligt antal speciallæger i de enkelte afdelinger,« skriver psykiatriens lægefaglige direktør Per Jørgensen.

»Vi kan netop få den daglige drift til at hænge sammen, men der er risiko for nedslidning og knap en kritisk masse, der muliggør faglig og personlig udvikling. Ordinære opslag er ikke nok,« skriver han videre og pointerer, at der er så meget konkurrence om speciallæger, at regionen er nødt til at gøre sig attraktiv i forhold til funktion og opgaver. Løn kan regionen heller ikke konkurrere på, da den følger overenskomst.

»Speciallæger fra andre specialer bruger vi kun i mindre grad og efterspørger ikke flere, og også speciallæger fra udlandet bruger vi kun minimalt,« skriver Per Jørgensen.

Siden 2013 har regionen haft stigende udgifter til vikarer fra 6,6 mio. kr. i 2013 til 11,9 mio. kr. her i midten af 2017. Rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen samler sig om investering i medicinstuderende med f.eks. at give god undervisning, forskningsmuligheder, vikariater, psykiatrisk sommerskole, superviserede psykoterapiforløb. I den mere langsigtede satsning blandt de medicinstuderende støtter psykiatrien initiativet ’Skarpe hjerner og varme hjerter’. Derudover forsøger psykiatrien at imødekomme den enkelte læges ønske til opgaver.

Syddanmark: Vi vil gerne ansætte 10 psykiatere

»Vi ville blive glade, hvis vi kunne ansætte 10 speciallæger i psykiatri mere,« siger lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen og peger på, at psykiatrien i syd har brug for dem, fordi kravene til, hvad den skal levere og præstere, er vokset i de senere år.

»Når vi indfører udrednings- og behandlingsret samt pakkeforløb og udvider muligheder for behandling til patienter med ikke-psykotiske lidelser, kræver det, at vi har tilstrækkeligt med lægefaglige bagstoppere,« siger han og uddyber, at psykiatrien derudover også har en akutforpligtelse, som den kun kan leve op til, hvis den har nogle velfungerende vagtberedskaber.

»Her kan vi godt blive udfordret i forhold til vores aktuelle stab. Men når det er sagt, så forsøger vi at løse opgaverne med det personale, vi har, og at overflytte de opgaver, der ikke absolut skal varetages af en læge, til andre faggrupper som f.eks. specialpsykologer. Det udvander efter min vurdering ikke specialet, men giver lægerne tid til at løse deres opgaver,« siger Anders Meinert Pedersen.

Presseafdelingen oplyser, at sygehuset er lønsumsstyret, således at hver afdeling får et lønsumsbudget til at ansætte det antal medarbejdere, som gør dem i stand til at løse afdelingens opgaver. Her erstattes læger ifølge presseenheden til en vis grad af specialpsykologer eller specialsygeplejersker. Når psykiatrien ansætter læger i overlæge- eller afdelingslægestillinger, skal de have autorisation som speciallæge. Psykiatrien kan godt finde på at opslå stillinger til ikke-speciallæger i psykiatri – men i de tilfælde er det altid nævnt specifikt.

Kommentarer

  1. Her er en let og billig løsning der vil vil frigive læge resurser i region hovedstaden.
    Drop at lægerne skal lave sekretær arbejde, som de er sat til efter sundhedsplatformen er indførte.

  2. Kære læsere
    Anders Meinert Pedersen gør mig opmærksom på, at jeg i et af hans citater fejlagtigt har skrevet: ‘Når politikerne indfører udrednings- og behandlingsret’…..der skulle stå ‘når vi indfører udrednings og behandlingsret’, hvilket nu er rettet. Jeg undskylder fejlen.

Skriv kommentar