Peter Garred: »Jeg beklager dybt«
Foto: Sine Fiig

Peter Garred: »Jeg beklager dybt« Godkendelsen fra videnskabsetisk komité var ikke på plads, inden forskere fra Rigshospitalet i foråret gik i gang med at indsamle blodprøver til kvalitetskontrol af antistoftest. Lederen af projektet, professor Peter Garred, ‘beklager dybt’ og er nu blevet politianmeldt til Københavns Politi af De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden.

Professor Peter Garred ønsker ikke at stille op til interview og besvare spørgsmål, som kan hjælpe til at belyse, hvad der er baggrunden for, at De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden 25. september valgte at anmelde ham til Københavns Politi.

Peter Garred har i stedet sendt følgende skriftlige kommentar til Dagens Medicin:

»Da Danmark blev ramt af COVID-pandemien, opstod der et stort behov for hurtigt at komme i gang med udvikling af ny diagnostik og behandling af denne hidtil ukendte sygdom.

Min forskergruppe startede udvikling i, hvordan man kan måle antistoffer hos dem, som er smittet med coronavirus. Vi søgte dialog og godkendelse hos den lokale videnskabsetiske komité om indsamling af blodprøver for at kvalitetssikre og validere de udviklede analyser hos raske med gennemgået COVID-19-infektion, men opnåede kun en betinget godkendelse til dette. Først for sent indså jeg betydningen heraf for forsøget, efter at blodprøver var indsamlet, hvilket jeg beklager dybt.

Som konsekvens af den manglende endelige videnskabsetiske godkendelse blev projektet med indsamling af de pågældende blodprøver efterfølgende lagt til side. Samtidigt arbejdede vi med et helt tilsvarende parallelt projekt, hvori der også indgik indsamling af blodprøver til kvalitetssikring af analyserne, men som var videnskabsetisk godkendt, der har ført til de resultater, som blev omtalt i pressen i juni.«

Det ville vi gerne have spurgt Peter Garred om

Dagens Medicin har sendt Peter Garred en række uddybende spørgsmål. Han har meddelt, at han ikke vil besvare dem på nuværende tidspunkt, da svarene risikerer at påvirke den juridiske vurdering af den verserende politianmeldelse.

 1. Hvorfor kunne De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden ikke godkende projektet? Hvad var en endelig godkendelse betinget af?
  Baggrund: Det er uklart, om den manglende godkendelse først og fremmest skyldes, at projektgruppen gik i gang med indsamling af blodprøver uden en forudgående godkendelse fra de videnskabsetiske komitéer, eller om de havde andre indvendinger mod designet af projektet.
 2. Hvorfor valgte I at stoppe projektet? I hvilket omfang spillede det ind, at det ikke ville være muligt at opnå en endelig videnskabsetisk godkendelse?
  Baggrund: Var det pga. et krav fra de videnskabsetiske komitéer, at projektet blev stoppet? Eller var det projektgruppens eget initiativ, fordi projektet var så langt fremskredent, at det ikke gav mening at sætte det på pause?
 3. Hvad adskiller processen og dialogen med de videnskabsetiske komitéer omkring det skrinlagte projekt og det tilsvarende projekt, som førte til de to nyudviklede antistoftests?
  Baggrund: Det forekommer ejendommeligt, at to tilsyneladende nærmest identiske projekter får så forskellige forløb. Det ene må skrinlægges uden at være godkendt, mens det andet kan gennemføres. En søgning på PubMed viser, at Peter Garred gennem de seneste 33 år har været førsteforfatter eller bidragyder til 338 publicerede forskningsartikler. Formalia omkring myndigheders, videnskabsetiske komitéers og andre relevante instansers godkendelse af forskningsprojekter er formodentlig velkendt.
 4. Hvad er der sket med Carlsbergfondets bevilling på 3,8 mio. kroner?
  Baggrund: Bevillingen blev administreret af Rigshospitalets økonomiafdeling og blev bl.a. brugt til aflønning af personale og indkøb af reagenser til laboratorieundersøgelser. Men kan et ikke-godkendt og efterfølgende politianmeldt projekt på sigt munde ud i et erstatningskrav fra fondets side?
 5. Hvad er der sket med blodprøver og data fra de 400 deltagere i projektet?
  Baggrund: Eftersom blod og data er indsamlet uden accept fra de videnskabsetiske komitéer, må der være tale om materiale, som er ulovligt indsamlet og formodentlig derfor ikke kan anvendes, men skal destrueres?
 6. Har de videnskabsetiske komitéer pålagt jer at informere deltagerne om, at de hver især er berettiget til en kompensation på 1.350 kroner?
  Baggrund: Projektdeltagere, der har bidraget til et projekt, som ikke er lovligt gennemført, kan være berettiget til en erstatning. De videnskabsetiske komitéer kan pålægge forskeren at informere deltagerne om, at de hver især har krav på en økonomisk kompensation på 1.350 kroner. Størrelsen på kompensationen er fastsat af Styrelsen for Patientsikkerhed.)
 7. Hvorfor er resultaterne ikke offentliggjort?
  Baggrund: Eftersom der er tale om data indsamlet i et projekt, som ikke har opnået videnskabsetisk godkendelse, og som følge af dette er ulovligt gennemført, er det en nærliggende antagelse, at der er nedlagt forbud mod publicering.)
 8. Københavns Politi bekræfter, at man 25. september har modtaget en politianmeldelse fra De Videnskabsetiske Komitéer for Region Hovedstaden. Hvordan forholder du dig til den politianmeldelse?
  Baggrund: Hvilke konsekvenser kan en politianmeldelse få for dig personligt, forskergruppen, Rigshospitalet og dine samarbejdspartnere?

Skriv kommentar