Foto: Lars Andersen

Fremtidens lægeuddannelse – i Esbjerg NYTÅRSTALE: Det har været en fornøjelse at følge med i den store entusiasme, som har været til stede fra både studerende og undervisere fra hele Region Syddanmarks sygehusvæsen omkring den nye kandidatuddannelse i Esbjerg. Og vi har kunnet glæde os over, at evalueringerne fra de første moduler har været overordentlig positive. måske de særlige Esbjerg-elementer en dag bliver en del af alle danske lægeuddannelser, skriver Ole Skøtt, dekan, SUND, SDU.

Lægeuddannelsen er under stadig udvikling og opdatering som følge af en strøm af nye forskningsresultater og deres implementering i forebyggelse, behandling og diagnostik. Men uddannelsen afspejler også udviklingen inden for andre videnskabelige områder end den rent sundhedsvidenskabelige og udviklingen i det omgivende samfund. Derfor er lægeuddannelsen ikke en statisk uddannelse.

På Syddansk Universitet (SDU) har vi de sidste fire-fem år arbejdet sammen med Region Syddanmark, sygehusene i regionen og ikke mindst Esbjerg Sygehus – Syddansk Universitetshospital om at etablere et kandidatforløb for lægeuddannelsen, således at 30 studerende efter endt bacheloruddannelse på SDU i Odense kunne fortsætte på kandidatforløbet på Esbjerg Sygehus. 

Arbejdet blev sat i gang, fordi lægedækningen på sygehusene og især i almen praksis og psykiatrien var meget kritisk i den sydjyske del af region Syddanmark. Esbjerg Sygehus har længe haft meget velanskrevne postgraduate forløb for yngre læger, men det har været svært at fastholde lægerne, når de allerede havde slået rod andetsteds. Derfor opstod ideen i Esbjerg, at vi måske kunne fastholde flere, hvis vi oprettede et kandidatforløb af lægeuddannelsen i byen. 

En ambitiøs idé

Vi blev hurtigt klar over, at dette ville koste energi og mange penge, eftersom vi ikke ønskede at gå på kompromis med kvaliteten. En politisk stor indsats fra vores regionsrådsformand, den daværende sundhedsminister og velvillighed fra Finansministeriet, betød, at vi fik en ekstrabevilling på 10 mio. kr. om året. Derudover har Region Syddanmark besluttet at understøtte forskningsopbygningen på hospitalerne i det Syd- og Sønderjyske område, Psykiatrien og Akutfunktionen, således at hospitalerne – nu som en del af Syddansk Universitetshospital – har fået en forpligtelse til at bruge 3 pct. af driftsbudgettet på forskning, når vi når frem til 2029 (og 2 pct. allerede i 2023). 

Det lyder måske ikke af meget, men da det samlede driftsbudget er måske 10 mia. kr., betyder det forskningsinvesteringer for måske 300 mio. kr. om året. Tilsammen har disse beslutninger betydet tilvejebringelsen af det økonomiske og akademiske grundlag for at opbygge en lægeuddannelse udenfor de klassiske universitetshospitaler.  

Den næste udfordring har været at gøre det attraktivt for de studerende at flytte til Esbjerg. Her har Esbjerg Sygehus været en fremragende samarbejdspartner, der har arrangeret sommer- og vinterskoler for potentielle studerende og i samarbejde med Esbjerg Kommune sørget for, at der blev etableret boliger til de nye studerende. Derudover er der nyindrettet en hel etage til undervisning, studiepladser og færdighedstræning på Esbjerg Sygehus. Undervejs har vi også fået udvirket en ændring af adgangsbekendtgørelsen til de videregående uddannelser, så der nu er særskilte optag for medicinstuderende med retskravsplads i henholdsvis Esbjerg og i Odense allerede fra de studerende søger ind på bachelorstudiet. Efter dette tiltag har vi haft ca. 1.200 ansøgere til Esbjerglinjens 30 pladser. 

Nye elementer skal tiltrække studerende

Men hvordan kunne vi nu udvikle lægeuddannelsen i Esbjerg med nye elementer, som ville gøre den fremtidsrettet og virkelig attraktiv? Vi er allerede kendt for en rigtig god lægeuddannelse på SDU, men vi har i Esbjerg lagt nye elementer til: Stamafdelinger, mental sundhed, øget teknologi-satsning og øget tid i almen praksis.

Med stamafdelingskonceptet bliver den studerende integreret i dagligdagen på de kliniske afdelinger på Esbjerg Sygehus og Psykiatrien to dage om ugen på samme afdeling over hele år, så kendskabet til arbejdet på en afdeling bliver langt større end i de sædvanlige klinikforløb. Den studerende lærer en række generiske aspekter af lægelivet under supervision. Og den studerende kommer til at følge alle typer af patientforløb, akutte såvel som elektive- og hele patientforløb, hvor det er muligt. Det kræver meget af afdelingerne og de ansatte i studieadministrationen, men vi tror, at vi giver den studerende en langt bedre forberedelse til arbejdslivet efter endt uddannelse.

Med elementet mental sundhed indfører vi compassion-begrebet i uddannelsen. Den studerende bliver trænet i, hvordan hun som menneske bliver endnu bedre til at udvise aktiv empati (compassion) for sine patienter samt deres pårørende (og sine kolleger) og bliver også trænet i, hvordan man kan robustgøre sig selv i sit arbejde. Udover dette kommer den studerende også til at arbejde med etiske problemstillinger, personlige holdninger og adfærd.  Vi tror, det er en vældig god ting at få compassion-tankegangen ind allerede i uddannelsen, så den færdige kandidat er rustet til at komme ud i det pulserende, kliniske liv efter kandidateksamen

Et tredje element er brugen af moderne teknologi til at lære og øve de kliniske færdigheder. Teknologien har efterhånden været en del af læringsmiljøerne i flere år, men vi skal udnytte den yderligere, da den jo er en helt almindelig del af dagligdagen for de studerende. Derfor er der etableret færdighedslaboratorier, hvor 3D- optagelser, Virtual Reality og gaming-app’s er en del af kompetenceudviklingen og træningen.

Godt samarbejde med almen praksis

Og endelig har der været et rigtig godt samarbejde med PLO. Vi havde en fælles interesse i at fordoble studentertiden i almen praksis, således at de studerende vil få en bedre indsigt i og forhåbentlig også interesse for almen praksis. De ekstra to uger bliver finansieret ved, at PLO, Region Syd og SDU hver betaler en tredjedel af ekstraudgiften. Det kunne lade sig gøre med de forholdsvis få studerende, men kan ikke umiddelbart rulles ud over alle de danske lægeuddannelser. Men der har været initiativer til at få denne betaling ind som en del af PLO’s overenskomstforhandlinger, så vi krydser fingre for at det på et tidspunkt også bliver en politisk prioritering at få løst dette problem, så alle kommende danske læger får mulighed for længere ophold i almen praksis. 

Det første hold studerende påbegyndte deres kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg 1. september 2022 under stor medieopmærksomhed og aktiv deltagelse af uddannelses- og forskningsminister og Regionsrådsformand. Det har været en stor fornøjelse at følge med i den store entusiasme, som har været til stede fra både studerende og undervisere fra hele Region Syddanmarks sygehusvæsen. Og vi har kunnet glæde os over at evalueringerne fra de første moduler på den nye uddannelse har været overordentlig positive. 

Det lover godt for fremtiden, og måske de særlige Esbjerg-elementer en dag bliver en del af alle danske lægeuddannelser! 

Godt nytår!

Skriv kommentar