Sundhedsplatformen har fortsat problemer med FMK Selv om Region Hovedstaden mener at have løst de største problemer med at få sit nye it-system Sundhedsplatformen til at spille sammen med Det Fælles Medicinkort, er der fortsat problemer i parforholdet. Det fremgår af en ny redegørelse fra regionen til sundhedsministeriet.

Samspillet mellem Region Hovedstadens nye it-system, Sundhedsplatformen (SP) og Det Fælles Medicinkort FMK fungerer i det store og hele. På nogle punkter er der dog fortsat problemer, som programmet bag Sundhedsstyrelsen har sat alt ind for at få løst. Det fremgår af en redegørelse, som Region Hovedstaden på ordre har leveret til Sundheds- og Ældreministeriet, og som Dagens Medicin har fået aktindsigt i.

»Der har særligt efter den første implementering været identificeret en række fejl og uhensigtsmæssigheder ved FMK’s samspil med Sundhedsplatformen, hvilket gjorde løsningen vanskelig at anvende. Fejlrettelser, optimering af FMK-arbejdsgangene og yderligere undervisning er blevet højt prioriteret frem mod Go-live på Rigshospitalet i november 2016 og igen ved den seneste implementering den 18. marts 2017,« skriver Region Hovedstaden i sin redegørelse og fortsætter:

»Sundhedsplatformens personale har gennemført flere afdelingsbesøg på en række af regionens hospitaler for at evaluere FMK-funktioner sammen med klinikere. Generelt er billedet nu, at FMK i Sundhedsplatformen virker, når det benyttes som designet efter sundhedsdatastyrelsens vejledninger. De væsentligste tekniske udfordringer er således håndteret i samarbejde med patientsikkerhedsorganisationen, men der arbejdes stadigt med forbedre løsninger på nogle områder.«

De udfordringer, regionen fortsat kæmper med, handler stort set om specifikke arbejdsgange, pointerer regionen og nævner, at den bl.a. forsøger at få klinikerne til at bruge systemet rigtigt. Regionen opremser de fem ‘issues’, som den på nuværende tidspunkt finder mest kritiske.

FMK har haft ringe svartid

Siden implementering af Sundhedsplatformen på Herlev og Gentofte hospital har der ifølge redegørelsen været udfordringer med FMKs svartid i Sundhedsplatformen, hvilket har betydet unødig ventetid for slutbrugerne. I et forsøg på at afdække problemets omfang, har regionen iværksat performancemålinger. Tekniske justeringer, og en opdatering af Sundhedsplatformen den 15. marts 2017 har forøget FMK’s performance målbart med op til 40 pct, skriver regionen. Administrationen har efter aktindsigt gjort Dagens Medicin opmærksom på, at regionen siden opdateringen i marts ikke længere oplever problemer med FMKs hastighed i Sundhedsplatformen.

Sygeplejersker har ikke ret til at ajourføre FMK

Sundhedsplatformen er opsat således, at den følger beslutninger i Region Hovedstaden og Region Sjælland om, at sygeplejersker ikke må ajourføre FMK. Konsekvensen er lav ajourføringsgrad i ambulatorier, fordi flere ambulatorier kun er bemandet med sygeplejersker, der har delegeret ordinationsret til udvalgte lægemidler. Mange ambulante besøg, hvor der foregår justeringer i medicinen afsluttes således uden ajourføring af FMK, står der i redegørelsen. Det tværregionale Sundhedsplatformsmedicinudvalg har ifølge redegørelsen nu bedt Sundhedsstyrelsen om at få en præcisering og afklaring af ansvarsforhold for sygeplejersker, der får rettighed til at ajourføre FMK. Sundhedsplatformen kan til enhver tid tilpasse sygeplejerskers rettigheder til at ajourføre FMK, afhængigt af Styrelsens beslutning, skriver regionen i sin redegørelse.

Besværlig FMK arbejdsgang for dagkirurgiske forløb

Patienter i dagkirurgiske forløb, som er registreret med en ambulant status, får Sundhedsplatformen til at bede klinikeren følge den ambulante arbejdsgang i FMK. Det har den konsekvens at brugeren fejlagtigt bliver bedt om at slå op på og ajourføre FMK ved hver justering, seponering eller ny lægemiddelordination ifm. forundersøgelse og det efterfølgende kirurgiske indgreb, skriver regionen i sin redegørelse. Sundhedsplatformen er derfor justeret mhp. at klinikeren først ved udskrivningen bliver bedt om at ajourføre FMK, som ved afslutningen af andre indlæggelsesforløb. Samme type problemer er identificeret for patienter, der har et aktuelt ambulant forløb og skal indlægges. Regionen har efter aktindsigt gjort Dagens Medicin opmærksom på, at der nu er installeret en ‘teknisk løsning’ i Sundhedsplatformen, der gør, at brugerne ikke længere burde opleve et problem.

Dobbeltkontakter kan ikke håndteres i FMK

Dobbeltkontakter betyder, at patienten har mere end én indlæggelseskontakt. I få situationer er de reelle nok, skriver regionen, men skyldes oftest en fejl i den administrative registrering af en patient i Sundhedsplatformen, hvis en patient flyttes til en anden kontakt. Ved udskrivelse vil det kun være den seneste kontakt, der fjernes. Mens det ser rigtigt ud i Sundhedsplatformen, står FMK som ikke ajourført, hvorfor hjemmepleje og plejeinstitutioner ikke må administrere medicin fra FMK Online.

Der er fundet en designmæssig løsning på dette problem, der forventes leveret inden næste implementeringsrunde den 20. maj 2017. Indtil da er den aftalte arbejdsproces, at afdelingen ændrer patientens status i FMK-Online.

FMK-arbejdsgange i Sundhedsplatformen er komplicerede

Regionen arbejder ifølge sin redegørelse fortsat på teknisk optimering og forenkling af arbejdsgangene i FMK, deriblandt en optimering af arbejdsgange omkring pausering af medicin – en arbejdsproces, som klinikerne synes er særligt svær. Regionen har derudover øget undervisningen af klinikerne forud for ibrugtagen af Sundhedsplatformen og forbedret undervisningsmateriale, herunder e-learning, manualer og vejledninger er forbedret og udfoldet ved den seneste implementering på hvert hospital etableret en særlig fokusgruppe for medicinering, som understøtter videndeling og opfølgning på konstaterede problemer sammen med programmedarbejdere. Denne organisering beskriver regionen som ‘effektiv’, da der ifølge redegørelsen blev anmeldt langt færre problemer ved den seneste implementering i marts.

Sidst men ikke mindst peger redegørelsen på, at patienternes praktiserende læger alt for ofte ikke ajourfører FMK iht. aftaler. Det har den konsekvens, at hospitalslæger ofte skal sanere i medicinkort, der igennem længere tid ikke er vedligeholdt. For patienter med komplekse sygdomme og tilhørende lægemiddelordinationer er dette en tidskrævende aktivitet, der kan kræve gennemgang ved mediciner, skriver regionen i sin redegørelse.

Skriv kommentar