Kontroversiel psykiater må igen arbejde som psykiater – med forbehold
Foto: Joachim Rode

Kontroversiel psykiater må igen arbejde som psykiater – med forbehold Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet psykiater Lars Søndergårds virksomhedsindskrænkning og skærpede tilsyn. Ifølge lektor i sundhedsjura betyder det, at han atter må arbejde som psykiater i Danmark – dog i en stækket udgave.

Den danske psykiater Lars Søndergård, der i 2016 fik en virksomhedsindskrænkning, så han ikke indtil videre måtte arbejde som psykiater på dansk grund, har – med visse forbehold – atter lov til at arbejde som psykiater herhjemme.

Det fremgår af en mail, som Styrelsen for Patientsikkerhed 4. juni 2019 har sendt ud til de danske regioner og de nordiske tilsyn, som f.eks. det svenske IVO (Inspektion för Vård och Omsorg).

»Til orientering er læge Lars Søndergårds virksomhedsindskrænkning bortfaldet, og hans status i autorisationsregistret er per 29. maj ændret,« står der i mailen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Et opslag i registret bekræfter, at styrelsen har fjernet en stor del af de sanktioner, der før stod under Lars Søndergårds navn. Styrelsens hidtidige forbud mod at lade Lars Søndergård arbejde indenfor det psykiatriske speciale er væk. Forbuddet mod indtil videre heller ikke at måtte beklæde en ledende overlægestilling indenfor hospitalsvæsenet er også fjernet – det samme gælder styrelsens skærpede tilsyn, der skulle sikre, at Styrelsen for Patientsikkerhed kunne følge Lars Søndergårds faglige virksomhed i et andet speciale for at sikre, at han ikke udgør en forringet sikkerhed for patienterne. Tilbage står kun, at Lars Søndergård ‘indtil videre’ ikke må udskrive visse former for antipsykotisk og beroligende medicin.

Ingen kommentar

Dagens Medicin har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, hvorfor den har fjernet sanktionerne, og hvordan den har sikret sig, at de betingelser, den selv har sat for, at virksomhedsindskrænkningen på et tidspunkt vil kunne ophæves, har været opfyldt.

Men da der er tale om en personsag, vil styrelsen ikke kommentere den. Den oplyser blot, at »en ophævelse af virksomhedsindskrænkninger og andre sanktioner altid beror på en konkret vurdering i den enkelte sag.«

Lars Søndergårds virksomhedsindskrænkning kom efter, at Dagens Medicin i en række artikler belyste Lars Søndergårds praksis på det lukkede afsnit V1 i Slagelse. På baggrund af flere henvendelser fra bekymrede læger og sygeplejersker belyste Dagens Medicin, hvordan Lars Søndergård i en række tilfælde havde fejldiagnosticeret og fejlmedicineret patienter. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderede dengang, at Lars Søndergård havde udgjort en ‘ikke uvæsentlig fare for patientsikkerheden’ i forbindelse med sin behandling af psykiatriske patienter. Begrundelsen var, at Lars Søndergård trods et supervisionsforløb ved flere lejligheder havde behandlet patienter på en uforsvarlig måde.

Sanktioner altid midlertidige

Kent Kristensen, der er ph.d. og lektor i sundhedsret på Syddansk Universitet pointerer, at en sanktion fra Styrelsen for Patientsikkerhed som udgangspunkt altid vil være midlertidig.

»Styrelsen for Patientsikkerhed har nogle sanktionsmuligheder: De kan være midlertidige og varige. De midlertidige kan maksimalt vare i to år, herefter skal de prøves ved domstolene. Gør de ikke det, så bortfalder de automatisk,« siger Kent Kristensen.

Set fra hans stol betyder bortfaldelsen af virksomhedsindskrænkningen, at Lars Søndergård får fuld ret til at praktisere som psykiater, på nær nogle funktioner.

»Når han ikke må ordinere antipsykotisk medicin, betyder det også, at der vil være rigtig mange patienter, han ikke kan have et selvstændigt behandlingsansvar for, fordi hans ordination skal cleares af en anden psykiater. Det vil sige, at styrelsen med den fortsatte sanktion om ikke at kunne ordinere antipsykotisk medicin har taget luften ud af ham. Det er en væsentlig indskrænkning,« siger Kent Kristensen.

Indskrænkning kan være frivillig

På spørgsmål om, hvorfor indskrænkningerne har kunnet vare længere end de to år svarer Kent Kristensen, at der i autorisationsloven generelt er to muligheder for at sprænge to-års-grænsen. Den ene mulighed er, at der er truffet afgørelse med vilkår, der går på manglende egnethed pga. sygdom – den anden er, at sundhedspersonen frivilligt har accepteret indskrænkningen.

»Frivillig indskrænkning indebærer, at sundhedspersonen ikke må udføre faglige virksomhed, der er omfattet af indskrænkningen, og at indskrænkningen kun kan ophæves af styrelsen hvis sundhedspersonen opfylder betingelserne for at generhverve sin autorisation. Den frivillige indskrænkning har nogle fordele for den enkelte sundhedsperson, fordi det er en måde at undgå en retssag og den offentlige opmærksomhed, der ofte følger med,« siger han.

Dagens Medicin har spurgt Styrelsen for Patientsikkerhed, om det, at den kun lader én sanktion stå tilbage i autorisationsregistret er et udtryk for, at det kun er den, der nu er vedtaget ved dom. Men styrelsen har ingen kommentar.

»Vi kan desværre stadig ikke kommentere individsager,« skriver styrelsen i en mail.

Turbulent karriere

At der er uro om Lars Søndergårds autorisation og arbejdsvilkår er ikke noget nyt. Første gang han havnede på tilsynslisten var i 2013 efter at han som klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup ifølge sundhedsstyrelsen havde brugt for høje doser antipsykotisk medicin og store mængder af det beroligende middel Midazolam. Efter at han blev fyret fra sin stilling i Region Hovedstadens Psykiatri tog han til Sverige, hvor han arbejdede som psykiater i den skånske retspsykiatri. Ansættelsen førte til, at den svenske styrelse IVO udtalte alvorlig kritik af hans arbejde, og at han et år efter ansættelsen blev fyret. Der gik dog ikke lang tid før han atter havde arbejde, nu som psykiater på det lukkede afsnit V1 i Slagelse – en stilling, som Sundhedsstyrelsen gik med til under betingelse af, at Lars Søndergård arbejdede under supervision af den daværende ledende overlæge Michael Schmidt. Da Michael Schmidt ikke havde fanget Lars Søndergårds fejltagelser i sin rolle som supervisor, satte styrelsen også ham på tilsynslisten, som han dog siden atter blev fjernet fra.

Lars Søndergård ønsker ikke at udtale sig om ændringerne i autorisationsregistret. Dagens Medicin har også forgæves forsøgt at få en kommentar fra Michael Schmidt.

Skriv kommentar