Sådan finder vi Danmarks Bedste Hospitaler 2023 Dagens Medicin analyserer hvert år kvalitetsdata fra danske hospitaler og finder de bedste til behandlinger og undersøgelser inden for en række sygdomsområder.

Kære læser. Vi forsøger hvert eneste år at finpudse og forbedre vores rangering af Danmarks Bedste Hospitaler, og i år har vi fokuseret på et par bestemte områder af vores kåring, hvilket har medført en række mindre og større ændringer, som I kan læse mere om herunder.

Hvis du ønsker at dykke ned i den generelle metode til kåringen af Danmarks Bedste Hospitaler,  så kommer der en beskrivelse længere nede på siden.

En række kåringer droppet i år

Den største ændring i år er, at vi må sande, at det på nogle områder er blevet umuligt at lave en fair rangering.

Det skyldes, at stort set alle eller meget store dele af dataene er skjult i behandlingsområdets årsrapport grundet patientsikkerhed og diskretionshensyn, fordi der på en eller anden vis er tale om meget få patientforløb. Er der for få patientforløb i tæller/nævner, er det besluttet fra RKKP’s side, at dataene skal skjules, og derfor offentliggøres kun den procentvise andel for de pågældende afdelinger og/eller regioner.

Men selvom en indikator har få patientforløb i tælleren, kan der sagtens være mange patientforløb i nævneren, hvorfor hospitalet altså måske stadig behandler mange patienter på området. De udeladte data er ofte et tegn på god kvalitet af behandling, når det blandt andet er godt at have få dødsfald eller få reoperationer inden for en given periode.

Derfor kan hospitaler, der gør det rigtig godt, ende med at blive udeladt af en rangering på et behandlings­område, hvis vi fulgte den praksis, vi bruger, og fint kan bruge, på de fleste områder.

Problemet opstod allerede sidste år, men i år er det endnu mere udtalt, og vi har på Dagens Medicin derfor besluttet at droppe den række af kåringer i år, hvor dette er et stort problem. Der er tale om:

  • Navle- og arbrok
  • Lyskebrok
  • Rekonstruktion af korsbånd
  • Skulderalloplastik
  • Knæalloplastik
  • Fedmekirurgi
  • Tarmkræft

Da beslutningen først er taget endeligt efter udgivelsen af avis nr. 2 i år, 24. januar, var rangeringen af bedst til tarmkræft en del af kåringen på kræftområdet i avis nr. 2 og på dagensmedicin.dk. Vinderen vil modtage et diplom som alle andre vindere, men kåringen bliver ugyldig i den samlede kåring på tværs af hospitaler. Ændringen har ikke betydning for den samlede vinder af kræftområdet.

Derudover har vi også været nødt til at droppe et par andre kåringer i år: Hysteroskopi er droppet grundet en kodningsfejl i dataene for årsrapporten, der betyder, at området ikke har fyldestgørende data i seneste årsrapport. Leddegigt og rygsøjlegigt er droppet, da der har været tekniske udfordringer i forhold til at få den nyeste årsrapport færdig. Og akut kirurgi er droppet, da vi ser området an lidt længere, da seneste rapport er den første efter en pilotrapport, og da der stadig er en del usikkerheder.

Strammere kriterier

Vi har denne gang også besluttet at slå en smule hårdere ned på uoplyste forløb end de seneste år, så hospitaler med mange uoplyste forløb på et behandlingsområde relativt til de andre hospitaler i kåringen er måske ikke en del af kåringen i år af den årsag, selvom de har været det tidligere.

De uoplyste forløb giver en stor statistisk usikkerhed i enkelte kåringer, og det er derfor ikke retfærdigt at sammenligne hospitaler med mange af disse med hospitaler, der har få eller ingen uoplyste forløb.

Vi har derudover været grundige med, hvilke indikatorer på den enkelte kåringer vi har med. For det første sørger vi så vidt muligt for at sortere alle de indikatorer, der ikke har med selve behandlingskvaliteten på området at gøre, fra. Derudover sorterer vi en del indikatorer med meget dårligt datagrundlag fra.

Bedre sammenligning i den ene kategori

For at skabe et bedre sammenligningsgrundlag blandt de fire hospitaler i kategorien ‘Store Hospitaler’ har vi, også efter forespørgsel, valgt at medtage Rigshospitalet Glostrup i Rigshospitalets samlede score.

Det er efterhånden mange år siden, at Glostrup blev en del af Rigshospitalet, og i mange årsrapporter indberettes data også under navnet Rigshospitalet (Glostrup). Glostrup giver derfor ikke længere mening at opgøre som selvstændig. Sammenlægningen betyder også, at sammenligningsgrundlaget bliver mere ligevægtigt, da antallet af behandlingsområder nu er nogenlunde det samme på tværs af de fire store hospitaler.

Vi har også fået forespørgsler på, om andre hospitaler kan samles til ét, hvis de eksempelvis er en del af samme hospital på to matrikler, men vi bruger data direkte fra RKKP og databaserne, så vores kåring er styret af, under hvilke navne hospitalerne selv indberetter, og det er de navne, vi bruger.

Alle disse ændringer er et forsøg på fortsat at udvikle Danmarks Bedste Hospitaler, og det vil vi fortsat arbejde på i fremtiden. Blandt andet vil vi undersøge, hvorvidt vi igen kan få de i år droppede kåringer i spil ved at gentænke algoritmen og datagrundlaget på de områder, hvor diskretionshensynet bliver for omfattende.

Sådan finder vi Danmarks Bedste Hospitaler 2023

Analysen tager udgangspunkt i kliniske data indsamlet af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Dataene udgives i de faglige databasers årsrapporter.

I år skriver vi om 60 behandlingsområder, men rangerer kun de bedste inden for 53 af disse behandlingsområder. Det skyldes, at vi har valgt ikke at kåre en række områder i år grundet et for utilstrækkeligt offentligt datagrundlag i en række rapporter. Diskretionshensyn gør, at en del data sløres i rapporterne, og det er derfor ikke muligt for os at lave en retvisende kåring på en række af områderne.

På hvert af de 53 behandlingsområder, vi rangerer, har vi med hjælp fra speciallæger på alle relevante områder vurderet hver enkelt indikator i årsrapporten i forhold til relevans for behandlingskvaliteten og identificeret den eller de afdelinger, som har indberettet de bedste kvalitetstal, der derefter udgør baseline – eller indeks 100 – som alle andre afdelinger holdes op mod.

Afdelinger med meget få patienter i forhold til andre afdelinger er ikke vurderet. Det gælder også, hvis en afdeling har mange uoplyste patientforløb eller ikke har indberettet et tilstrækkeligt antal indikatorer.

Vurdering af behandlings­kvalitet

Analysen af behandlingskvalitet tager højde for, at hver enkelt indikator ikke har den samme værdi i forhold til at levere behandling af høj kvalitet.

Vi inddrager derfor landets speciallæger og beder dem om at hjælpe os med at vurdere, i hvor høj grad hver enkelt kvalitetsindikator inden for deres arbejdsområde er sigende for behandlingskvaliteten inden for en given sygdom eller undersøgelse. I år har vi fået hjælp af mere end 1.300 speciallæger.

Den sygehusafdeling, der klarer sig bedst set over alle tilgængelige indikatorer – hvor det naturligvis vejer tungere at være god til at leve op til de indikatorer, som speciallægerne har vurderet som vigtigst – bliver vurderet som den bedste til en given behandling.

Vurderingen af Danmarks bedste til en behandling er således alene baseret på en vurdering af behandlingskvalitet.

Sådan vurderes hospitalerne

Scoren for behandlingskvalitet på hver enkelt afdeling medtages i en samlet analyse af, hvilke hospitaler der leverer den højeste kvalitet i behandlingen af patienterne.

Behandlingskvalitet vejer 90 pct. i den samlede vurdering af Danmarks Bedste Hospitaler, og for at sikre, at alle behandlinger og undersøgelser indgår med samme vægt i den samlede vurdering, bliver den vægtede score for hver behandling omregnet til indekstal.

I denne analyse inddrages også data for patienttilfredshed fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), men behandlingskvaliteten har fortsat den absolutte hovedrolle i den samlede vurderingen af Danmarks Bedste Hospitaler.

Analysen af Danmarks Bedste Hospitaler er således baseret på en vurdering af sygehusenes behandlingskvalitet og patienttilfredshed, der vægter henholdsvis 90 pct. og 10 pct., når der beregnes en samlet score for hvert hospital.

Sygehusene i kåringen er inddelt i tre kategorier: store, mellemstore og mindre sygehuse, afhængigt af hvor mange forskellige af analysens behandlinger, hospitalet tilbyder.

Sådan vurderes patienttilfredshed

Data om patienttilfredshed kommer fra den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP), hvor patienter besvarer spørgsmål om deres oplevelser på sygehuset.

For at måle patienttilfredshed tager vi udgangspunkt i den gennemsnitlige score for patientens overordnede tilfredshed med forløbet samt den gennemsnitlige score for patientens tilfredshed med den behandling, som patienten modtog for sin sygdom/tilstand, som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har udregnet. Vi bruger tal for både ambulante, indlagte og akut indlagte patienter, som alle vejer lige tungt.

Sygehuset med den højeste patienttilfredshed scorer 100 point og udgør indeks 100, som andre sygehuse holdes op mod.

Patienttilfredshed vejer 10 pct. i den samlede vurdering af Danmarks Bedste Hospitaler.

Skriv kommentar