Åbent brev til direktion, regionsråd og regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland Vi ser os hermed nødsaget til at gøre opmærksom på de arbejdsmiljø- og patientsikkerhedsmæssige forhold på Aarhus Universitetshospital, Risskov.

Vi anerkender vores lokale lederes og Psykiatri og Social Ledelsens indsats for via en Styregruppe at give os muligheden for at se på mulige løsninger inden for smalle økonomiske rammer.

Men resultatet, der kan komme ud af at flytte rundt med i forvejen små midler indenfor allerede trængte rammer, anser vi ikke som sufficiente i forhold til at imødekomme en betydelig bedring af såvel arbejdsmiljøet og patientsikkerheden i henhold til nedenstående punkter.

Vi oplever i vores dagligdag:

 • at forebyggelse af tvang ikke er muligt grundet for få hænder
 • at personalet frygter for egen og patienternes sikkerhed grundet lav normering
 • at patienterne generelt er mere syge, når de indlægges med øget tvang til følge
 • utilstrækkelige ressourcer til den miljøterapi, der er essentiel i behandlingen af sengepsykiatriens målgruppe, hvor medicin alene ikke er nok
 • manglende personalemæssige ressourcer til at sikre et kort og tilfredsstillende behandlingsforløb for både patienter og professionelle
 • stigende antal selvmord på afdelingerne pga. lav normering
 • flere og voldsommere overfald pga. mere syge og/eller misbrugende patienter og sågar drabsforsøg på vores plejepersonale
 • at politiet tilkaldes oftere til at assistere ved udadreagerende patienter pga utrygt personale
 • at akut indlæggelseskrævende patienter må afvente indlæggelse i dagevis, så deres tilstand forværres yderligere
 • at tærsklen for at blive visiteret ind i sengepsykiatrien er hævet så meget pga manglende sengepladser, at det indebærer en risiko for de patienter, der søger vores hjælp med selvmord, kriminalitet, tvangs- og genindlæggelser til følge, da de møder et system, der ikke her ressourcer til at hjælpe
 • at patienterne sendes på tværs af regionen endda nogengange udenfor denne for at få en sengeplads
 • at ‘orlovsseng’ (dvs. patienter på hjemmebesøg) indgår i sengenormeringen til akutte patienter
 • at vi inddrager brugerstyrede senge til akutte patienter
 • at det ambulante er presset udover grænsen og ikke kan følge med, hverken før eller efter indlæggelse
 • at der er mange retspsykiatriske patienter som ‘fylder’ i almen psykiatriske senge, hvilket medfører, at vi ikke altid har mulighed for at indlægge patienter med dom til behandling eller modsat almindeligt psykisk syge pga mange retspsykiatriske patienter
 • at vi ikke kan rekruttere nyt personale pga arbejdsmiljøet

Psykiatrisk behandling har tre grundpiller bestående af psykofarmakologisk behandling, psykoterapi og socialpsykiatrisk indsats. Vi oplever uanset faggruppe, at de sidste to er beskåret så massivt i psykiatrien, at vi er bekymrede for, at det er patienterne, der betaler prisen.

Vi oplever os generelt så udfordret af rammerne, at vi ikke kan stå inde for at yde tilstrækkelig kvalitet i udførelsen af vores kerneopgave, at behandle psykisk syge, hvilket medfører et tab af mening og går ud over såvel det faglige som det sikkerhedsmæssige miljø på hospitalet.

Vi er derfor nået til et punkt, hvor der må tilføres flere økonomiske ressourcer for at rette op på kvaliteten af den psykiatriske behandling i Region Midtjylland. Vi anser øget personalenormering og flere sengepladser som en absolut nødvendighed for dette.

Taberne er i sidste ende uden tvivl de patienter, der kommer med en tillid til, at vi kan behandle dem, men i stedet oplever kløften mellem det arbejde, de tror, vi kan levere, og hvad der faktisk er muligt indenfor de givne rammer.

Kommentarer

Skriv kommentar