Danskerne forhindres i at købe billig medicin i EU Forbrugere kan ikke få tilskud til billigere medicin købt i andre EU-lande ? i strid med EF-traktaten, mener eksperter

Migrænepatienter kan spare op til 340 kr., hver gang de køber en pakke medicin gennem en græsk internetportal eller på ferierejsen i det sydeuropæiske EU-land, men det får de ikke lov til.

Sundhedsministeriet vil ikke give medicintilskud, når receptpligtig medicin er købt i et andet EU-land. Det strider imod EF-traktaten og det grundlæggende princip om varernes frie bevægelighed, mener professor, dr.jur. Kirsten Ketscher fra Københavns Universitet.

»EF-domstolen har flere gange slået fast, at EU-borgerne har ret til at opnå samme tilskud til varer købt i udlandet, som hvis de er købt i hjemlandet. Det gælder også lægemidler. Og hvis man ikke kan få det samme medicintilskud til lægemidler købt i udlandet som herhjemme, så er der tale om nationalitetsdiskrimination. Så her bryder Danmark med EU-reglerne, fordi der skal gælde de samme betingelser i hele fællesskabet,« siger hun.

»Meningen med det indre marked er jo, at varer skal kunne bevæge sig frit i EU, og det kommer åbenbart som en stor overraskelse for de danske myndigheder, at lægemidler er inkluderet. Og med en udvidelse af EU på vej, så må det være på tide, at Danmark får bragt tingene i orden,« siger Kirsten Ketscher.

De danske myndigheder har tidligere været nødt til ændre på den danske lovgivning for at leve op til EF-traktaten. Det skete i år 2000, da Sygesikringsloven blev revideret efter, at EF-domstolen havde slået fast, at traktaten også gælder ydelser inden for sygesikringen. Domstolen konkluderede samtidig, at med-lems-landene ikke må lave bestemmelser, som stiller borgerne ringere, hvis de køber dem i et andet EU-land.

Inden lovændringen blev en realitet havde en embedsmandgruppe, nedsat af Sundhedsministeriet, analyseret EF-domstolens konklusioner og fundet frem til, hvilke danske sundhedsydelser som skulle være omfattet af EF-traktaten. Gruppen mente ikke, at lægemidler skulle inddrages. Begrundelsen var et ønske om at kunne kontrollere det lave danske lægemiddelforbrug.

»Hvis det skal være muligt at fastholde en hensigtsmæssigt ordination fra lægerne, så skal myndighederne kunne følge nøje med i forbruget af lægemidler. Det mener vi ikke kan lade sig, hvis man giver tilskud til lægemidler købt i et andet EU-land, fordi det vil give problemer med registreringen af forbruget. Men der er klart, at vi må ændre reglerne, hvis EF-domstolen pålægger os det,« siger Paul B. Schüder, kontorchef i Sundhedsministeriet.

Danmark bliver dømt

Det enkelte EU-land kan ifølge EF-domstolen godt få et forbehold, men kun hvis »tvingende almene hensyn vil kunne berettige en sådan begrænsning«.

»Det betyder med andre ord, at princippet om fri bevægelighed kun kan fraviges, når man konkret kan begrunde, at den økonomiske ligevægt og opretholdelsen af et stabilt sundhedsvæsen er truet. Og det er der jo slet ikke tale om her. Der er jo snarere tale om, at indkøb af billigere lægemidler i EU vil kunne føre til en offentlig besparelse, fordi medicintilskuddet bliver mindre,« siger Kent Kristensen, lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet.

Han mener, at den danske stats chancer for at vinde en eventuel retssag vil være meget små.

»EF-domstolen har jo i alle tidligere sager gjort opmærksom på, at når den samme ydelse er tilskudsberettiget i hjemlandet, så kan den enkelte frit bruge sit tilskud i hele unionen. De danske tilskudsregler er derfor højst sandsynligt en ulovlig tilsidesættelse af fællesskabsretten regler om fri bevægelighed,« siger Kent Kristensen.

Den opfattelse deles af Kirsten Ketscher.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark risikerer at blive dømt ved EF-domstolen for diskrimination. En sådan traktatoverskridelse kan komme til at koste dyrt i efterbetaling og erstatning,« siger hun.

Danskernes ret til at få tilskud til medicin købt i udlandet kan snart blive afprøvet ved EF-domstolen i Luxemburg. Forbrugerrådet har nemlig besluttet at gå videre med sagen.

»Som forbrugerorganisation er vi interesseret i, at forbrugerne kan få adgang til lægemidler så billigt som muligt, og det kan de ikke med den nuværende begrænsning. Jeg er enig i, at vi skal have et godt overblik over forbruget af lægemidler, men jeg kan ikke følge myndighedernes argument om, at det ikke kan lade sig gøre, hvis det bliver muligt at få tilskud til lægemidler købt i EU. Selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det er et spørgsmål om at ændre systemet,« siger Margrethe Nielsen, sundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet.

Fri bevægelighed

EF-domstolen konkluderede bl.a. på baggrund af Decker og Kohll sagerne, at: traktatens bestemmelser om varernes og tjeneste-ydelsernes frie bevægelighed som udgangspunkt også finder anvendelse inden for den sociale sikring, herunder sygesikring. bestemmelser, der tilskynder de socialt sikrede til at erhverve ydelserne i hjemlandet frem for i andre medlemsstater, er en hindring for den frie udveksling af varer og tjene-steydelser. formål af rent økonomisk art ikke kan begrunde en be-græns-ning af det grundlæggende princip om de frie varebevægelser, mens Domstolen ikke udelukkede, at tvingende almene hensyn vil kunne berettige en sådan begrænsning. Kilde: Sundhedsministeriet

Thomas Gösta Svensson

Skriv kommentar