Derfor blev May Olofsson fritstillet

Derfor blev May Olofsson fritstillet Årelang uenighed om forvaltning af satspuljemidler, prioritering af ressourcer og opgørelser af effektivitet spiller tilsyneladende en betydende rolle for, at May Olofsson i november blev indstillet til fyring.

2014 er året, hvor Overlæge og leder af Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital May Olofsson gjorde klar til at afslutte det projekt, der har fyldt det meste af hendes arbejdsliv siden 2008: Udbredelsen af familieambulatorier efter ‘Hvidovre-modellen’ til hele landet.

Eller sådan kunne det have været. Efter en længere konflikt med ledelsen på Hvidovre Hospital blev May Olofsson til stor offentlig undren og forargelse fritaget for tjeneste med varsling om fyring fra den ene dag til den anden.

På et tidspunkt, der ifølge hovedpersonen ikke kunne være dårligere. For den endelige evaluering af projektet, finansieret med over 220 mio. fra Satspuljemidlerne siden 2009, er netop begyndt.

Den proces er May Olofsson nu fuldstændig udelukket fra, ligesom hun ikke må varetage sit tidligere job som leder af Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn eller deltage i seminarer og møder som repræsentant for Hvidovre Hospital.

»Jeg bliver fjernet akut, så nu gennemfører de en evaluering uden den tungeste faglige ekspertise, og uden den eneste person, der har været gennemgående i hele processen. Det er katastrofalt, fordi evalueringen er afgørende for, hvad der skal ske med Familieambulatorierne fremover, og den har stor politisk bevågenhed, fordi man vil vente med at tage endelig stilling til, hvordan man fremover skal arbejde med feltet til man har set evalueringens resultater,« siger May Olofsson.

Uenighed om årsagerne
Truslen om fyring kommer efter en sommer, hvor der blev varslet stadigt stigende nedskæringer i Familieambulatoriet.

May Olofsson påpegede gentagne gange, at hun ikke mente, man kunne leve op til sine forpligtigelser med en så beskåret bevilling, og henvendte sig bl.a. til den projektansvarlige samarbejdspartner i Sundhedsstyrelsen i forsøget på at få processen stoppet. Bl.a. den handling kom til at koste hende posten.

Hvidovre Hospitals ledelse begrunder nemlig May Olofssons afskedigelse med, at hun ikke har været loyal og samarbejdsvillig.

»Der kunne ikke opnås enighed om, hvordan familieambulatoriet skulle drives,« siger Torben Ø. Pedersen, der er direktør for Hvidovre Hospital. Han kan ikke uddybe samarbejdsproblemerne nærmere, da der er tale om en personalesag.

May Olofsson ser dog anderledes på årsagerne til, at hun skulle væk netop nu.

»Jeg skulle væk fra evalueringen. Direktøren har flere gange tilkendegivet, at han var uenig med politikerne i deres disposition af satspuljemidlerne – det har afdelingsledelsen også tilkendegivet. Jeg tror ikke, man ønsker en kvalificeret evaluering, for så kan man lettere komme igennem med at få nogle andre modeller i forhold til, hvordan man bruger ressourcerne. Man kan bedre forme rapporten efter sit ønske, når der ikke er en faglig tyngde,« siger May Olofsson og tilføjer, at hun har haft løbende konflikter med den øverste ledelse om satspuljemidlerne gennem alle årene.

Det er til gengæld det eneste, der har været konflikter om, og derfor chokerede den pludselige fyringstrusselhende voldsomt.

Torben Ø. Pedersen anerkender, at han og May Olofsson har været uenig i, hvordan midlerne skal bruges og hvor mange, de skal komme til gavn.

Dagens Medicin: Er det korrekt, at du og May Olofsson i mange år har været uenige om, hvordan pengene skal bruges?

»Både afdelingen (Gynækologisk-Obstetrisk, red.), regionsrådspolitikerne og jeg har haft et ønske om, at pengene skal bruges til en større gruppe udsatte gravide end blot misbrugere,« siger Torben Ø. Pedersen.

Dagens Medicin: Så du er uenig med folketingspolitikerne, der har øremærket penge til gravide misbrugere?

»Sådan kan man godt udlægge det. Jeg synes, det binder os til nogle prioriteringer, vi ikke er enige i, når vi får de her satspuljemidler, der er dedikeret til et meget begrænset felt. Men de penge, vi nu vælger at bruge anderledes er selvfølgelig ikke satspuljemidlerne, men penge, som regionen har valgt at give til Familieambulatoriet som supplement til satspuljemidlerne. Dem vil vi nu bruge på en større gruppe udsatte gravide,« fortæller Torben Ø. Pedersen.

May Olofsson mener dog, at regionen har forpligtet sig til at medfinansiere Familieambulatoriet i den aftale, der ligger med Sundhedsministeriet. En antagelse, Torben Ø. Pedersen er uenig i.

»Sundhedsstyrelsen godkendte i august, at vi disponerer anderledes under forudsætning af, at vi holder standarden i vejledningen. Og det mener vi godt, vi kan ved at hæve effektiviteten,« fortæller Torben Ø. Pedersen.

Flere patienter for pengene
Effektivitet er det andet springende punkt i den store uenighed mellem May Olofsson og ledelsen på Hvidovre Hospital.

Ledelsen ønsker, at der skal flere ambulante patienter igennem Familieambulatoriet pr. medarbejder pr. dag – i stedet for 0,6 besøg pr. dag ønsker de 0,8 besøg pr. dag. Men at sammenligne familieambulatoriernes effektivitet med andre ambulatoriers er som at se på æbler og pærer, understreger May Olofsson.

»Jordemødrene i Familieambulatoriet bruger utrolig meget tid på mange andre opgaver som for eksempel at gå tilsyn på indlagte patienter i svangre – og barselsafdeling, neonatal- og børneafdeling, gå på hjemmebesøg og institutionsbesøg, deltage i tværfaglige møder i kommunen – ofte har vi fire forskellige fagpersoner med til ét møde. De holder individuel fødselsforberedelse, skriver indberetninger til sociale myndigheder og laver generelt meget lidt, der ligner klassisk ambulatoriearbejde. Desuden har ledelsen ikke medtalt de 400 børn, vi følger fra de er spæde til syv år, og dem bruger vi altså rigtig meget tid på.«

Torben Ø. Pedersen medgiver, at børnene ikke er talt med, men mener ikke, man sammenligner Familieambulatoriets effektivitet med almindelige ambulatoriers ved at se på, hvor mange ambulatoriebesøg hver medarbejder har pr. dag. Man har således ikke set på antallet af registrerede ydelser, men lavet simpel matematik:

»Vi har taget antallet af ambulante besøg, de har registreret, og dividerer med antallet af medarbejdere. Vi har kun set på ambulante besøg. Så vi på DRG-værdien, ville det se meget værre ud,« siger han.

May Olofsson mener dog ikke, at forbeholdene er tilstrækkelige til en korrekt vurdering:

»Familieambulatoriet har fået nye ydelsesregistreringskoder, som er tilpasset til de arbejdsmetoder og arbejdsgange, som Familieambulatoriet har. De er godkendt af Sundhedsstyrelsen og taget i brug på landsplan per 1. januar 2013. De skulle DRG-takstfastsættes inden den 1. januar 2015, men nu er alting gået i stå, fordi jeg var primus motor på disse tiltag. Derfor er det direkte misvisende at anvende de gamle metoder til beregninger, når ledelsen udmærket ved, at de er ”kasseret” som værktøjer i den sammenhæng,« siger May Olofsson.

Dagens Medicin: Er det retvisende at vurdere effektiviteten i det tværfaglige arbejde, hvor jordemødrene for eksempel bruger lige så meget tid på møder og indberetninger som på at have reelle ambulatoriebesøg, på den måde?

»Det er det. Vi må se på, hvor mange patienter, vi får igennem systemet. Der er selvfølgelig nogle steder, de holder flere møder end andre, men det at de holde møder skal ikke fritage dem for at tage patienter,« understreger Torben Ø. Pedersen.

May Olofssons afskedigelsessag er stadig igang – der er høringsfrist fredag d. 12/12, og herefter ved ingen, hvad der vil ske. Torben Ø. Pedersen forventer dog, at Familieambulatoriet skal køre videre – med eller uden May Olofsson.

»Det skal drives videre. Vi afventer lige nu en melding om, hvad bevillingen bliver for 2015, og så skal vi jo over for Sundhedsstyrelsen gøre rede for, hvordan vi vil løse de opgaver, vi skal løse med de forhåndenværende ressourcer. Jeg vil dog ikke love, at det bliver efter samme model. Det har været May Olofssons model, der er brugt, og jeg ved, at der er andre familieambulatorier, der kunne ønske, at der var større frihed til at organisere sig, som man finder bedst. Det vil jeg heller ikke afvise, at vi kan finde på – men der er ingen aktuelle planer,« siger Torben Ø. Pedersen.

Dagens Medicin: Forventer du så at hente en ny leder ind?

»Jeg forventer, vi skal ud og finde en ny leder, hvis det ender med en afskedigelse.«

Hvad med Videnscentret, som May Olofsson også var leder for?

»Det, forventer jeg, fortsætter så længe, der er bevilling til det. Som jeg har forstået det, skulle der også være afsat satspuljemidlerne i 2015. Det er dog min vurdering, at der bør ske en opstramning, hvis Videnscentret skal fortsætte. I 2014 er en alt for stor del af videnscentrets aktivitet varetaget med anvendelse af ekstern konsulentbistand uden særlig indsigt i området. Skal Videncenterkonceptet give mening, bør det efter min vurdering bemandes med ressourcer, der kan yde en reel faglig bistand til landets Familieambulatorier.«

Skriv kommentar