KBU på Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest svarer på 19 spørgsmål om KBU.

1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres sygehuse?

Ved Hospitalsenheden Vest – i Herning og Holstebro – har vi sammensat et spændende uddannelsesforløb til dig og de i alt 34 KBU-læger, som vi ser frem  til at kunne byde velkommen til som nye kolleger her i Vest.

I tæt samarbejde med Akut- Medicinsk-, Urinvejskirurgisk-,  Neurologisk- og Kirurgisk afdeling samt Regionspsykiatrien og almen praksis tilbyder vi et sammenhængende uddannelsesforløb, der giver dig en god start på din videre karriere – måske i et af de 23 specialer, som hospitalet rummer eller i almen praksis.

Omdrejningspunktet er supervision og sparring af erfarne speciallæger, sådan at du får et guidet medansvar for patientforløb samt med indflydelse på forløbet af din KBU- uddannelse. Og det er uanset hvilket af nedenstående forløb, du måtte vælge

Regionshospitalet Herning har :

2 KBU-forløb:

– Akutafdelingen – ½ år

– Regionspsykiatrien – ½ år

19 KBU-forløb:

– Akutafdelingen – ½ år

– Almen Praksis – ½ år

2 KBU-forløb

– Kirurgisk afdeling- ½ år

– Almen Praksis – ½ år

Regionshospitalet Holstebro har:

7 KBU-forløb

– Medicinsk afdeling – ½ år

– Almen Praksis – ½ år

2 KBU-forløb

– Urinvejskirurgisk Afd. – ½ år

– Almen Praksis – ½ år

2 KBU-forløb

– Neurologisk afd. – ½ år

– Almen Praksis – ½ år

2. Hvorfor skal de unge læger vælge jeres sygehus?

Fordi vi ud over et sammenhængende uddannelsesforløb også har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at være forskellig. Og kan du være med til at åbne vores øjne for bedre måder at gøre tingene på, er vi meget lydhøre. Det er meget vigtigt for os at udnytte at få nye friske øjne til at se på måden, vi gør tingene på, da vi allerede nu er i gang med at tune hele vores organisation til at skulle flytte sammen i et spritnyt storhospital i vest efteråret 2020.

Til gengæld supplerer vi dit samlede KBU-forløb med en pakke af karrieretilbud, som bl.a. indeholder:

– Kortvarig (5 dage) tilknytning i dagtid til andre specialer i HEV – Lær et speciale at kende.

– Tilbud om fyraftensmøder med afklaring af karriereforløb.

– Tilbud om individuel karriere-coaching.

Helt konkret er læringsmiljøet på de forskellige matrikler præget af følgende:

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

Akutafdelingen Herning varetager de akutte patientforløb med modtagelse, undersøgelse og behandling af en bred vifte af patientkategorier indenfor medicin, kirurgi og ortopædkirurg. Denne bredde giver den unge læge en god ballast med videre i sin karriere. Uanset hvilken funktion basislægen dækker, vil der døgnet rundt være umiddelbar adgang til supervision og vejledning fra en akutlæge. Vi arbejder tværfagligt i teams, og har et aktivt uddannelses- og forskningsmiljø.

– Du vil opleve en hverdag, der er præget af nye udviklingstiltag, og du vil således være helt på forkant med udviklingen inden for akutområdet, og være med til at sætte dit præg på denne udvikling.

– I Herning er der fuldt udviklet FAM med akutlæger i vagt døgnet rundt for at sikre en hurtig og kompetent vurdering af patienterne og en god supervision af KBU lægerne.

– Der er et tæt samarbejde med de andre specialers læger.

-Uddannelse prioriteres højt og der er daglig formaliseret undervisning, med deltagelse af sygehusets øvrige specialer, og vi har ugentlig tværfaglig simulationstræning. Du vil selv komme til at undervise kolleger og evt også andre personalegrupper.

Vi tilbyder kursus i point of care ultralyd med afsluttende eksamen og certificering til alle KBU-læger i afdelingen.

Vi har en forskningsansvarlig overlæge, og der er mulighed for at blive tilknyttet mindre forskningsprojekter

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

Vi tilbyder en bred uddannelse på højt niveau i en tryg atmosfære , hvor du aldrig står uden opbakning uanset uddannelsestrin. Herudover ønsker vi at sikre den enkelte læges trivsel i afdelingen, og vi bestræber os på at være fleksible og vise hensyn til individuelle behov både faglige og private i videst muligt omfang.

Under hele KBU-forløbet er basislægen tilknyttet et af de fire sengeafsnit (M1-hæmatologi, M2-lungemedicin, M3-nefrologi og MM-medicinsk modtageafsnit/geriatri), hvor der er mulighed for oplæring i opgaver i såvel specialernes stationære sengeafsnit og evt. ambulatorium (M1 ,M3) samt reumatologisk.

I forbindelse af vagtfunktion vil KBU lægen opnå erfaring med modtagelse af akutte medicinske patienter og patienter med en hoftenær fraktur. Efter de første 3 mdr. vil KBU-lægen deltage i vagtfunktion som mellemvagt.

KBU-lægen kan før ansættelsens start sende et ønske om tilknytning til et bestemt afsnit. Afdelingen søger i videst muligt omfang at imødekomme specifikke ønsker –  i de tilfælde, hvor der er ulige fordeling, trækkes der lod. Der kan læses mere om vores afdeling på vores hjemmeside For Yngre Læger i Medicinsk Afdeling Holstebro her.

Der er et tæt samarbejde med Medicinsk Forskningsenhed.

Kirurgusk afdeling, Regionshospitalet Herning:

Kirurgisk afdeling har et stort akut indtag af patienter med et bredt spektrum af almen kirurgiske sygdomme. KBU-lægen vil opnå er faring med modtagelse, diagnostik og behandling inden for det meste af det kirurgiske speciale. KBU-lægen deltager i de fleste af afdelingens funktioner (stuegang, ambulatorier, vagt, operationsassistance mm), hvor der er planlagt struktureret oplæring og supervision. Afdelingen har fokus på uddannelse, og der er mulighed for oplæring i selvstændige superviserede operationer samt at deltage i afdelingens forskningsprojekter.

Urologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

Urologisk afdeling er en dynamisk afdeling med fokus på uddannelse. Blandt andet er der supervisionsambulatorium to gang hver uge(3 YL plus speciallæge/HU3),  så uddannelsessøgende læger kan udvikle sig individuelt. Som KBU læge vil du møde patienter i alle aldre, som præsenterer sig med en meget bred vifte af urologiske problemstillinger. Der er yderligere god mulighed for at blive involveret i et mindre forskningsprojekt idet afdelingen har ansat en professor.

Neurologisk afdeling

Neurologisk afdeling udreder patienter med alle neurologiske lidelser inklusive akut apopleksi og rehabilitering.

Vi har et godt arbejdsmiljø med vægt på tværfagligt samarbejde. Arbejdet er varieret og spændende, og der vil både være stuegang og ambulatorium superviseret af speciallæger og forvagtsfunktion.

Regionspsykiatrien Herning:

– Diagnosespecialisering på afdelinger og i distriktspsykiatri.

– Alle overlægestillinger er besat.

– Afdelingen har modtaget flere anerkendte priser.

– Tradition for uddannelse i kommunikation.

– Fokus på tværfagligt samarbejde

– Fokus på at udvikle fremtidens psykiatri bl.a. nedbringelse af tvang.

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest :

– Uddannelsespraksis ved Hospitalsenheden Vest har gennem årene scoret meget højt i basislægernes slutevalueringer.

– Uddannelsespraksis er holdt opdateret via deltagelse i Regionale og lokale tutorkurser og møder.

3. Hvad gør I for at sørge for, at KBU’erne kommer godt i gang på afdelingen?

Vi gennemfører et grundigt introduktionsprogram. Se uddannelsesprogrammet her

Akutafdelingen:

De første 2 uger gennemgår KBU-læger et omfattende introduktionsprogram rettet mod funktionerne i akutafdelingen. Herunder indgår følgevagter og undervisning i de elektroniske systemer, der anvendes i hverdagen.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

Der er udarbejdet særskilt introduktionsprogram, som du følger de første fem dage. Introduktionsprogrammet fremsendes til den uddannelsessøgende læge 2 – 4 uger inden ansættelsens start.

Kirurgusk afdeling, Regionshospitalet Herning:

På kirurgisk afdeling er der et omfattende introduktionsprogram, som omfatter KBU-lægens funktioner i afdelingen inklusiv følgevagter og undervisning i IT. Allerede en af de første dage afholdes introduktionssamtale med hovedvejleder, så uddannelsesforløbet kan planlægges. KBU-lægen har altid vagtfællesskab med en senior læge, som er til stede på afdelingen.

Regionspsykiatrien Herning:

– Uddannelsesprogrammet er tilgængeligt på Regionspsykiatrien Hernings hjemmeside under Region Midtjylland.

– Kommende læger orienteres om dette således, at det er muligt at orientere sig om uddannelsesforløbet inden ansættelsen.

– En ugens fælles og individuel introduktionsprogram.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Du får et godt introduktionsforløb, hvor du bliver introduceret til alle funktioner, før du selvstændigt varetager disse f.eks. er vagter initialt dublerede, inkl. weekendvagter.

Du kan finde information på afdelingen hjemmeside her

Neurologisk Afdeling, Holstebro

Vi tager kontakt i god tid inden, så der kan laves aftaler om eventuelle ønsker. Der er et grundigt introduktionsprogram.

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest:

Uddannelsespraksis skal kunne fremvise godkendt introduktionsprogram.

Endvidere gennemføres fælles introduktionsdag for alle nystartede

4. Udbetales overarbejde?

Ja – såfremt afvikling af optjent normtid ikke kan afspadseres. Men vi forsøger at undgå overarbejde og tilstræber at normperioderne går i 0.

5.  Afdelingers størrelse (antal senge) på de mulige KBU-afdelinger:

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning:

Pt. 27 akutte senge. Pt. 20 akutte senge og 8 observationspladser.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro:

18 senge i medicinsk modtageafsnit hvoraf 7 er beregnet til geriatriske patienter, 12 senge hæmatologi. 16 senge endokrinologi/nefrologi og 18 senge lungemedicin.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning:

2 afdelinger med hver 19 senge.

Regionspsykiatrien Herning

Akutafdelingen:  12

Psykoseafd:  2 afsnit med 25 senge

2 afsnit  for affektive lidelser med hver 19 senge.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro

Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 24 heldøgnssenge, et selvstændigt ambulatorium (30-35 linjer/pr. uge), hvortil der også er knyttet et urodynamisk laboratorium samt projektsygeplejerske. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer over 16 operationslejer pr. uge på den centrale operationsgang samt 3 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgiske Afsnit. Afdelingen er pr 15.1. fusioneret med den urologiske afdeling i Viborg. Der er både dagkirurgi (5 lejer) og ambulatorium (15 lejer/uge) og ESWL i Viborg. KBU lægerne vil dog have deres daglige gang i Holstebro.

Neurologisk Afdeling, Holstebro

Akut apopleksiafsnit med 14 senge, klassisk neurologisk afsnit med 16 senge heraf 4 rehabiliteringssenge til traumepatienter. I Lemvig 15 senge til rehabilitering af apopleksipatienter.

6. Har i supplerende tilbud til KBU’erne i form af børnepasning, bolig og transport?

Der er mulighed for at søge om bolig. Læs mere på hjemmeside her

Ift. børnepasning, henvises til kommunernes hjemmeside. Der er ikke væsentlige ventetider i de kommunale pasningsordninger.

7. Er der specielle aftaler eller vilkår for gravide og folk med syge børn?

Vi følger overenskomsten. Fravær i forbindelse med sygdom og graviditet er fuldt ud acceptabelt, og i forbindelse med graviditet søges der individuelle

løsninger, således at den gravide kan forblive på uddannelsesstedet længst muligt.

Ligeledes vil der i forbindelse med fravær ved sygdom være løbende opfølgning i forhold til ønske om hurtig raskmelding.

8. Hvor mange dage går der før selvstændig vagt?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro: 14  dage

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: 14 dage

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: 14 – 21 dage (afhængig af placeringen af akutkurset)

Neurologisk afdeling, Holstebro: 3-4 uger

Regionspsykiatrien Herning: Vagt påbegyndes efter 2 følgevagter med forvagt, tidligst i den anden uge.

9. Normeret og reelt antal læger i forvagtlag?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning: 20/20.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro: 8 basislæger i 8-skiftet vagt (2-skiftet, tilstedeværelse) – ikke nattevagter

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Forvagtslaget er fuld besat med 8 læger i 8-skiftet vagt.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: 10/10.

Neurologisk afdeling, Holstebro: Normeret og reelt 10 skiftet vagtlag.

Regionspsykiatrien Herning: Normeret og reelt 6 læger i vagtlaget.

10. Antal vagtlag?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning: 3 vagtlag. Supervision af akutlæger døgnet rundt.

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro: 2 vagtlag udover forvagten med supervision fra specialerne.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: 2 vagtlag

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: Forvagt og bagvagt.

Neurologisk afdeling, Holstebro: Et forvagts og et bagvagtslag og herudover stuelægefunktion i dagtiden

Regionspsykiatrien Herning: 3 vagtlag inkl. overlæger i beredskabsvagt.

11. Er der bagvagt/mellemvagt til stede hele døgnet?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning: Ja. Bagvagt til stede hele døgnet / mellemvagt til kl. 21.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro: Mellem- og bagvagt fra egen afdeling.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Forvagt (08-15 + 15-08) og bagvagt (08-08) er til stede døgnet rundt.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: Forvagt: fra kl. 08-20, herefter tilkald fra bolig. Bagvagt: Tilkald fra bolig fra kl. 17

Neurologisk afdeling, Holstebro: Bagvagt har tilkald fra bolig fra kl. 17.00 – er dog oftest til stede til ud på aftenen.

Regionspsykiatrien Herning: Nej

12. Er der fast tilrettelagt undervisning på afdelingen, og er der en uddannelsesansvarlig på afdelingen?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning: Ja – alle hverdage

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro: Ja, KBU-lægen skal også selv undervise.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Fast undervisningsplan for hverdagene. Afdelingen har uddannelsesansvarlig overlæge og yngre læge.

Regionspsykiatrien Herning: 1½ times undervisning hver onsdag, ½ time hver torsdag. Tværfaglig undervisning i konflikthåndtering og voldsforebyggelse.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: Ja – 3 dage i ugen. KBU’er skal også varetage undervisning

Neurologisk afdeling, Holstebro: Ja, hver uge klinikundervisning for de uddannelsessøgende og undervisning for alle af mere teoretisk karakter.

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest: 5 faglige kursusdage – ”Temadage”, med emner relateret til arbejdet i praksis.

13. Hvordan sikres der, at KBU’erne får fast og god supervision?

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro: KBU-lægen vil fra starten af få tildelt en H-vejleder, hvor hovedvejleder og KBU-lægen er ansvarlige for at gennemføre vejledersamtaler og udarbejde uddannelsesplan. På arbejdsskema er der afsat tid til vejledersamtaler. Supervision (klinisk vejledning) varetages af alle medicinske læger. Uanset med hvad og hvor KBU-lægen er beskæftiget, vil der døgnet rundt være umiddelbar adgang til medicinsk supervision og vejledning fra medicinske læger på højere uddannelsestrin.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Kirurgisk afdeling har fokus på uddannelse. Supervision og kompetencevurdering er skemasat for de enkelte funktioner.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: Der er via arbejdsskemaet lagt fast supervision af alle YL ind som en naturlig del af hverdagen.  Der er fx en YL, der får en superviseret stuegang pr. dag. To faste supervisionsambulatorier med samlet 6 YL pr. uge sikrer udvikling af ambulante færdigheder. På operationsgangen vil de yngste læger udelukkende få lov til at foretage superviserede indgreb. Forvagten kan selvfølgelig bede om supervision ved bagvagt og har yderligere to kollegaer, der arbejder med subakutte og planlagte patienter at sparre med. Alle læger på afdelingen inklusive de yngre læger udfører supervision af læger (og studerende), der står et uddannelsestrin under dem.

Neurologisk afdeling, Holstebro: Vejledersamtaler, tæt samarbejde med erfarne kolleger ved både stuegang og vagtarbejde.

Regionspsykiatrien Herning: Basislægen har fast vejleder fra ansættelsens begyndelse, og der er fastlagte vejledersamtaler foruden ad hoc klinisk vejledning. Supervision efter vagt ved bagvagt.

14. Hvilken form for karrierevejledning giver I?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro:

Indgår i introduktionsprogrammet og gennem løbende samtaler. Vejledning ud fra Karriereværket under vejledersamtaler.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning:

Karrierevejledningen foregår i forbindelse med vejledersamtaler og er integreret i det samlede uddannelsesforløb. KBU-lægen vil få kendskab til alle afdelingens specialfunktioner og have mulighed for uddannelsesdage i andet speciale.

Regionspsykiatrien Herning:

Karrierevejledningen foregår primært under vejledersamtaler, hvilket er fastlagt i de instrukser, der er for vejledersamtalerne. Endvidere er der halvårligt en halv temadag angående uddannelse af yngre læger, hvor dette tema endvidere behandles.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro:

Karrierevejledninger er en integreret del af introduktionen. UAO gennemfører individuelle samtaler med KBU-lægerne og i samarbejde planlægges de 5 – 6 fokuserede opholdsdage i et aftalt speciale.

Neurologisk afdeling, Holstebro

Karrierevejledninger integreret i det samlede forløb af vejledersamtaler.

Almen praksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest:

Der er afsat ½ fælles undervisningsdag til karrierevejledning i løbet af basisforløbet. Den enkelte tutorlæge er endvidere forpligtet til at give individuel vejledning.

15. Bliver kursusønsker efterkommet? Hvilke kurser og hvordan er de særligt relevante for KBU’er?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning: Der tilbydes ultralydskursus til afdelingens KBU’er (FAST, FATE, LUS og perifer adgang) Kurser herudover, fraset de obligatoriske, vil kun i særlige tilfælde blive efterkommet.

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro: Kurser herudover, fraset de obligatoriske, vil kun i særlige tilfælde blive efterkommet.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Ja – obligatoriske, ellers efter individuel bedømmelse

Regionspsykiatrien Herning: Ja – obligatoriske og psykiatrirelevante indenfor budgettets rammer.

Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro: Der er mange obligatoriske kurser i uddannelsesforløbene og herudover vurderes kursusønsker på individuel basis

Neurologisk afdeling, Holstebro: Ja efter individuel bedømmelse.

16. Er der løn under kurser?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning og Holstebro: Ja, hvis kurset er relevant.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: ja

Regionspsykiatrien Herning: Ja – for kurser på hverdage.

Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro: Ja.

Neurologisk afdeling, Holstebro: Ja.

Samlet svar fra Tutorpraksis i Region Midtjylland – Distrikt Vest: Ja.

17. Er der mulighed for at forske på afdelingen?

Akutafdelingen ved Regionshospitalerne i Herning: Ja. Mulighed for både kvalitetsudviklingsprojekter, mindre forskningsprojekter samt ph.d.. Journal Club, afholdes 1 gang per måned.

Medicinsk afdeling Regionshospitalet Holstebro: Der er gode muligheder for at forske i Medicinsk Forskningsafsnit, Regionshospitalet Holstebro, som er en selvstændig enhed med egen ledelse, personale og budget, som samarbejder tæt med Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro. Der henvises til hjemmesiden for Medicinsk Forskning, Regionshospitalet Holstebro.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Afdelingen har en forskningsansvarlig overlæge og klinisk lektor og en lang række af forskningsprojekter, hvori der er rig mulighed for deltagelse.

Ved Urologisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro: Afdelingen deltager i studenterundervisning (2. og 8. semester) og i speciallægeuddannelsen. Til afdelingen er knyttet professorat og eksterne lektorater ved Århus Universitet, og forskning i afdelingen er mulig Professoren varetager også Journal Club, der afholdes med regelmæssige mellemrum.

Neurologisk afdeling, Holstebro: Ja – afdelingen har ansat en afdelingslæge, som har Ph.D., og hvis stilling omfatter ca. halv forskning og halv klinik.

Regionspsykiatrien Herning: Ja – afdelingen har overlæge med Ph.D., som kan vejlede. To gange halvårligt omfatter den ugentlige undervisning kritisk litteraturlæsning eller anden forskningsrelateret undervisning, bl.a. også omfattende vejledning i forskningsmæssige begreber. Formålet er at klæde læger på til kritisk at vurdere lægevidenskabelig dokumentation.

18. Går KBU’er stuegang?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning: Ja. Indgår i stuegangsteam med adgang til direkte supervision af akutlæge.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro: Der er superviseret stuegang på medicinske patienter i såvel medicinsk modtagelse som i stationære sengeafsnit.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: Ja – superviseret og både på akutte og indlagte patienter

Regionspsykiatrien Herning: Ja. – Basislægen tildeles behandlingsansvar for visse patienter under supervision af erfaren læge på den afdeling, hvor man er tilknyttet.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: Ja

Neurologisk afdeling, Holstebro Ja, i samarbejde med en speciallæge.

19. Hvor mange aften-/nattevagter er der pr. måned?

Akutafdelingen, Regionshospitalet Herning: 5 – 6 pr. måned.

Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Holstebro: 7 aftenvagter pr. 8 uger. Nattevagt først efter 3 mdr.

Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning: 3 – 4 pr. mdr.

Regionspsykiatrien Herning: Ca. 1 vagt om ugen

Urinvejskirurgisk Afdeling, Holstebro: 4 – 5 pr. måned inkl. weekendvagter

Neurologisk afdeling, Holstebro: Ingen de første 3 måneder. I den sidste periode eventuelt 2 -3, men basislæger vil overvejende have dagfunktion.

Se andre KBU-forløb her:

Skriv kommentar