Sundhedsjurist: Lovindgreb i praksis’ økonomi kan være ulovligt
Regeringens bebudede lovindgreb mod de praktiserende læger kan være grundlovsstridigt, vurderer Kent Kristensen.

Sundhedsjurist: Lovindgreb i praksis’ økonomi kan være ulovligt Regeringens bebudede lovindgreb mod de praktiserende læger kan være grundlovsstridigt, vurderer sundhedsjurist.

Som ventet har fungerende sundhedsminister Karen Elleman (V) fremlagt et lovforslag i kølvandet på sammenbruddet i OK-forhandlingerne mellem de Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).
Men indgrebet, der skal forlænge økonomiloftet over almen praksis, kan være lovstridigt, vurderer sundhedsjurist på Syddansk Universitet, Kent Kristensen, overfor Jyllands-Posten.
»Det er efter min bedste mening ikke en lovlig fremgangsmåde,« siger han til avisen.

Karakter af ekspropriation
Lovforslaget blev fremsat onsdag som resultat af sammenbruddet i forhandlingerne mellem praksislægerne og regionerne. Den nuværende overenskomstaftale fra 2014 kan i sig selv køre videre, men loftet over økonomien ophører 31. august i år. Og det er den situation, et flertal i Folketinget vil forhindre ved at forlænge det såkaldte økonomiprotokollat, indtil parterne er blevet enige om en aftale.
»Det er en model, som godt kan praktiseres, når lægerne frivilligt har aftalt det med deres modpart. Men når man med lov indfører et krav om tilbagebetaling af lovligt optjente honorarer, har det karakter af ekspropriation. Problemet er, at lægerne er bundet af overenskomstens regler om opsigelse og derfor ikke kan indrette sig på de nye forhold ved at opsige aftalen,« uddyber Kent Kristensen til Jyllands-Posten.

Ligner dom fra 1987
Sundhedsjuristen henviser til en dom fra 1987, hvor Landsretten afgjorde, at lovgivningsmagten ikke kunne kræve allerede indtjente honorarer betalt tilbage, fordi man havde modregnet uden hensyn til opsigelsesfristen. Ifølge Kent Kristensen tager det lovforslag, som netop er blevet fremsat, heller ikke højde for overenskomstens opsigelsesfrister. I sagen fra 1987, der er kendt som lægehonorar-sagen, slog Landsretten fast, at lægerne var beskyttet af grundlovens regler om ekspropriation – og Kent Kristensen forudser, at det samme vil gøre sig gældende i forhold til det varslede økonomiske indgreb.
Meldingen om et lovindgreb af økonomisk karakter er ikke blevet modtaget positivt af Christian Freitag, formand for PLO, der betegner det som »stærkt problematisk«, hvis Folketinget lovgiver i en allerede eksisterende aftale. RLTN’s formand Anders Kühnau mener på den anden side, at lovindgrebet er helt rimeligt og henviser til, at PLO har afvist en opfordring fra regionerne til en frivillig forlængelse af de nuværende vilkår.

Kommentarer

  1. ja, og da vi vel har én af landets højeste fagforeningskontingenter er det vel snart på tide at PLO byder ind med noget konstruktivt modspil- eller er det for meget forlangt?

    1. Spørgsmålet er prøvet for 30 år siden af PLO i en sag, der gik til Højesteret (UfR 19871H for de meget interesserede!). Højesteret tilsidesatte Landsrettens dom.

  2. Jonathan Scloss du er ude på glatis. Jeg har spurgt Kent Kristensen og han skriver nemlig, at det er rigtigt at Landsrettens dom blev omgjort af Højesteret, men: “når Højesteret når frem til den stik modsatte konklusion, så er det fordi Højesteret lægger vægt på, at lovindgrebet skal ses som en del af et generelt indkomstpolitisk indgreb. Dyrtidsreguleringerne var dengang indefrosset for hele arbejdsmarkedet og lægerne var derfor ikke en gruppe der var ekstraordinært hårdt ramt. Det nugældende indgreb, er ikke en del af et sådan generelt indkomstpolitisk indgreb. Det er derfor ret klart, at det er Landsretsdommen der gælder og Landsretten fastslår lige så klart: Lovindgreb der ændrer i overenskomsten skal følge opsigelsesvarslerne. “

  3. Taler vi nu om 6 eller 2 mdrs varsel? Det sidste ihht LOK §125, stk.3. Ved en lynhurtig 2.+3. behandling af lovforslaget ult. juni, som sidst, kan stk. 3 så træde i kraft?

  4. Kan man ved lov sige til hver enkelt praktiserende læge: “Nu tager du 60 småbørn og indvandrere/flygtninge og behandler helt gratis for fædrelandet indtil videre, er du med? Det er lov, at du ved det!” – ?? – Der er jo sket en betydelig befolkningstilvækst, siden økonomirammen blev dimensioneret i 2013, vi taler om næsten 5 års befolkningstilvækst af hovedsageligt nyfødte og indvandrere og flygtninge. Kan man ensidigt pålægge lægerne dette pro bono arbejde? Udover det merarbejde, der i øvrigt er kommet til siden 2013?

  5. Skal vi ikke bare konkludere at en lang række partier i folketinget ikke fortjener vores stemme ved næste valg og at de inden længe har ødelagt almen praksis og dermed et af verdens bedste og billigste sundhedssystemer? Dumhed styrer landet desværre.

Skriv kommentar