Vicedirektør til Sjællands Universitetshospital

Dette job er udløbet

image

Vil du anvende dine forandringskompetencer på at bekæmpe ulighed i sundhed og skabe den bedst mulige behandling for alle patienter på Sjællands Universitetshospital?

Sjællands Universitetshospital (SUH) fusionerer 1. januar 2024 med Nykøbing Falster Sygehus (NFS) og består herefter af hospitalerne i Køge, Roskilde og Nykøbing Falster.

Det nye SUH kommer til at dække sundhedsydelser indenfor 32 forskellige lægelige specialer for over 350.000 borgere. De godt 7000 medarbejdere på ni forskellige behandlingssteder varetager omkring 70.000 akutte ambulante kontakter, 110.000 operationer, 700.000 ambulante besøg og 800 sengepladser årligt, hvilket stiger i de kommende år i takt med byggerier i både Køge og Nykøbing Faster.

Fusionen af nuværende SUH og NFS er sat i gang, og arbejdet vil fortsætte i de kommende år. Samtidig opføres et kvalitetsfondsbyggeri i Køge, hvor en stor del af SUHs aktiviteter skal samles i de kommende år. Også i Nykøbing Falster skal der bygges en ny senge- og behandlingsbygning.

Opgaven:

Driften og den videre udvikling af SUH i forlængelse af Region Sjællands mål og visioner både ift. patientbehandling og kvalitet, personale og økonomi er afsættet for direktionens opgave i de kommende år. Samtidig har SUH som universitetshospitalet i Region Sjælland pligt til at spille en hovedrolle i transformationen af sundhedsvæsenet, hvor samspillet med både patienter og partnerne i det nære sundhedsvæsen er omdrejningspunktet. Hertil kommer fusionen og ibrugtagningen af nye bygninger, der vil være dagsordenssættende på SUH i de kommende år.

Som ny vicedirektør på SUH skal du bidrage til at få de mange visioner gjort til virkelighed – til gavn for borgerne i regionen.

Konkret betyder det, at vicedirektøren som en del af den samlede sygehusledelse, er ansvarlig for:

 • Videreudvikling af SUH som et stærkt, respekteret og anerkendt universitetshospital med fokus på bl.a. forskning, innovation og uddannelse samt varetagelse af specialiserede sygehusfunktioner, som bl.a. overtages fra Region Hovedstaden
 • På en positiv måde, og med et nytænkende afsæt, kunne få nye fysiske rammer og fusionen med Nykøbing Falster Sygehus til at udvikle patientforløb, uddannelse og forskning på SUH – også når det betyder, at der skal brydes med gamle, men ikke længere tidssvarende, arbejdsgange og ideer
 • Konsolidering og videreudvikling af SUH. Sygehuset udgør ca. 60 procent af det somatiske sygehusvæsen i Region Sjælland. Det kræver sikker koordination, samarbejde og udvikling med de andre sygehuse i Region Sjælland, så sygehusene fremstår som et samlet sundhedsvæsen, og så den samlede service, behandling og pleje lever op til de til enhver tid gældende sundhedsfaglige kvalitetsstandarder
 • Et respektfuldt og inddragende samarbejde med ledere og medarbejdere på hospitalet, hvor universitetshospitalets høje faglige niveau kombineres med alle fordelene ved at være en overskuelig, åben og let organisation, hvor man samarbejder om at finde gode løsninger
 • Styrkelse af det tværsektorielle samarbejde mellem sygehuse, kommuner og almen praksis gerne i form af nye samarbejdsformer
 • Indgåelse af og opfølgning på driftsaftaler med afdelingsledelserne
 • Udvikling og understøttelse af de ledelsesmæssige kompetencer på hospitalet

Den rigtige kandidat

Faglige kompetencer:

 • Sundhedsfaglig baggrund
 • Relevant lederuddannelse
 • Betydelig ledelsesmæssig erfaring og dokumenteret positive resultater fra tidligere ledelsesansættelser, herunder ledelse på strategisk niveau og ledelse af ledere
 • Indgående kendskab til opgaver og udvikling inden for sygehus- og sundhedsområdet, herunder økonomiske og faglige styrings- og ledelsesredskaber
 • Indgående erfaring med forandringsledelse i en politisk styret driftsorganisation
 • Erfaring med ledelsesopgaver inden for innovation og udvikling
 • Et stærkt netværk med sundhedsprofessionelle og andre aktører i sundhedsvæsenet

Du skal også:

 • være patientorienteret, visionær og modig i dit blik på sundhedsvæsenet. Patienterne og de pårørendes behov, krav, interesser og forventninger skal være din primære driver, og du skal turde reflektere over og sætte spørgsmålstegn ved egne præferencer og ”vi plejer”, når patienter, pårørende og medarbejdere inddrages for at skabe fremtidens sundhedsvæsen
 • være forandringsdrevet, nytænkende og ambitiøs. Du skal have lyst til at transformere sundhedsydelserne, og du skal have blik for de mange muligheder, der er for at forbedre den samlede kvalitet af service og behandlingstilbud under hensyntagen til kontinuitet og sammenhæng i patientforløbene og med respekt for den faglige specialisering
 • være strategisk. Udvise lederskab i alle sammenhænge og navigere behændigt i politisk ledede organisationer, så hensynet til sygehusets behov for faglige beslutninger og det politiske systems behov for lydhørhed og loyalitet balanceres
 • være samarbejdende og kommunikerende. Du skal med åbne, synlige og udadvendte samarbejdsrelationer både internt og eksternt skabe konstruktivt samarbejde og udvikling mellem faggrupper og professioner. Du skal inddrage personale og MED-udvalg i beslutningsprocesser og skabe et engagerende og motiverende arbejdsklima, der fastholder og udvikler det fællesskab, SUH er, og som medvirker til at fastholde og rekruttere sundhedsfagligt personale
 • være styringsorienteret. Du skal prioritere, planlægge og følge op på driften og udviklingen af sygehuset indenfor de givne økonomiske rammer og incitamentsstrukturer. Sygehusdrift skal have din store interesse på alle niveauer
 • evne at lede på tværs – også med eksterne aktører, som ikke nødvendigvis refererer til dig – og herved skabe fælles succeser og resultater
 • være kulturskabende. Du skal med dit personlige engagement og din humoristiske sans være rollemodel for et engagerende og motiverende arbejdsklima til gavn for både patienter, pårørende og medarbejdere

Læs mere om stillingen i job- og personprofil her Jobogpersonprofil.pdf. Såfremt du ikke kan tilgå via linket kan Eva Zeuthen Bentsen kontaktes for rekvirering af job- og personprofil.

Du kan også læse mere om Sjællands Universitetshospital her, Fremtidens Sjællands Universitetshospital her og Region Sjælland her.

Ansættelsesproces

Du er velkommen til at kontakte Sygehusdirektør Ricco Dyhr på 2078 0238 eller Partner Eva Zeuthen Bentsen, Zeuthen Storm på telefon 2086 0325 for en fortrolig samtale om stillingen.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2024 og der er planlagt indledende samtaler den 15. og 17. januar. Anden samtalerunde er planlagt til den 22. januar. Imellem de to samtalerunder vil der være et testforløb.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Navn: Ricco Norman Dyhr
Email: rnd@regionsjaelland.dk
Stilling: Sygehusdirektør
Telefon: 56516811

Navn: Eva Zeuthen Bentsen
Email: eva@zeuthenstorm.com
Stilling: Ekstern konsulent
Telefon: 20860325

ARBEJDSSTED
Sjællands Universitetshospital, Køge

QUICKNR.
031216

JOBTYPE
Fuld tid

OPSLÅET
5. december 2023

ANSØGNINGSFRIST
2. januar 2024

ANSÆTTELSESSTARTDATO
1. februar 2024

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital påhttp://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: