Vi søger en visionær ledende overlæge til Team 2 Skolebørn, som i samarbejde med en oversygeplejerske vil være med til at gøre en forskel for børn i alderen 7 til 13 år med psykiatriske vanskeligheder i Region Midt. Skolebørns psykiatrisk Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), er et afsnit hvor vi har fokus på, at patienter og deres pårørende oplever et sammenhængende forløb, hvor faglighed er tilstede gennem hele forløbet.

Ansøgningsfrist: 28/08/2022 Psykiatrien

For at vi kan lykkes med det, søger vi en ledende overlæge, der er ambitiøs og har erfaring og evner med at lede ambulante patientforløb.

Skolebørns psykiatrisk Team 2 har ca. 40 medarbejdere med tværfaglige kompetencer – vi er både læger, sygeplejersker, pædagoger, psykologer, socialrådgivere og sekretærer.
Vi er et team, som er optaget af at sikre gode og sammenhængende patientforløb og et godt arbejdsmiljø. Er ovenstående noget du kan se dig selv være en del af, og være med til at udvikle, så er det dig vi leder efter.

Vi søger en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, der i tæt samarbejde med afsnittets oversygeplejerske, samt den øvrige ledelsesgruppe i BUA, vil være med til at videreudvikle BUA, så vi kan matche de krav, der stilles til os.
Stillingen er til besættelse fra 1. december 2022 eller snarest derefter.

Bliv en del af vores skolebørnspsykiatri
Skolebørnspsykiatrien er organiseret i hhv. Team 1 og Team 2. Begge teams varetager udredning og behandling af børn mellem 7 og 13 år med komplekse børnepsykiatriske lidelser. De to teams i skolebørnsområdet har et fælles ansvar for patienter med ADHD og autisme. Hver især har de et primært ansvar for mindre patientgrupper, hvor Team 2 særligt har fokus på OCD og Tourettes Syndrom.

Skolebørnspsykiatrisk Team 2 dækker både Skejby og Gødstrup og ledelsesopgaven varetages således på begge matrikler.
De to ledelser på skolebørnsområdet skal indgå i et tæt forpligtende og integreret samarbejde med henblik på, at sikre en fælles retning for det gode patientforløb. Sammen skal de udvikle et harmoniseret tilbud til målgruppen og samarbejde om de fælles målsætninger med de øvrige børne- og ungdomspsykiatriske afsnit.

Som afsnitsledende overlæge søger vi dig, der:

 • Er overlægekvalificeret i Børne-og Ungdomspsykiatri og har en stærk faglig profil. Du brænder for at sikre et udrednings- og behandlingstilbud til skolebørn af høj faglig kvalitet.
 • Er god til at kommunikere, så medarbejderne kan se hvilken retning vi skal – og du forstår at inddrage hvor det er relevant samt at motivere.
 • Har gode idéer når der skal tænkes nyt i forhold til teamet og hele BUA.
 • Indgår aktivt i personaleledelse og sammen med oversygeplejersken varetager de samlede ledelsesopgaver.
 • Løser opgaver ved at tænke fleksibelt og inddrage kollegaer, medarbejdere og andre samarbejdspartnere.
 • Har kendskab til forskning og vil arbejde for, at det udvikles i BUA.

Hos os tilbyder vi:

 • At du blive en del af en ledelsesgruppe på ca. 20 her i BUA, hvor vi arbejder sammen om udviklingen af afdelingen, og har en nem adgang til hinanden.
 • At du sammen med oversygeplejersken leder og udvikler et afsnit med engagerede og kompetente medarbejdere.
 • At du får mulighed for videreuddannelse inden for ledelse.
 • En arbejdsplads, som har patient- og medarbejderinddragelse og arbejdsmiljø som vigtige pejlemærker.
 • En afdeling hvor forskning og kvalitet i både udredning og behandling er af stor betydning.
 • At du får stor indflydelse og handlerum i dit arbejde og for teamet.

Hvem er vi – og hvem er du
Børne- og ungdomspsykiatrien (BUA) er én afdeling i Region Midtjyllands samlede Psykiatri.
Det er en selvstændig afdeling, der ledes af en cheflæge og en chefsygeplejerske –
tilsammen benævnt afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Gødstrup, Viborg og Skejby.
I BUA er der syv kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en
forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt. De kliniske enheder ledes alle af makkerpar bestående af en overlæge og en eller to oversygeplejerske/-r.
Afdelingen er i en spændende udvikling i forhold til at tilpasse organisationen. Den har til formål at fremtidssikre BUA organisatorisk samt at styrke os tværfagligt og dermed vores mulighed for at give de bedst mulige patientforløb med patienten i centrum.
Som afsnitsleder skal du deltage i arbejdet med den fælles ledelsesgruppe, hvor du skal kunne arbejde ud fra både et fælles BUA-perspektiv og med afsæt i det afsnit, hvor du, sammen med oversygeplejersken, varetager ledelsen. Der vil derfor
være en forventning om, at du aktivt ønsker at bidrage og sætte præg på udviklingen.

Du kan læse mere om stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Er du vores nye afsnitsledende overlæge?
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, glæder vi os meget til at modtage din ansøgning.
Send den til os senest den 28. august 2022 inden midnat. Der kan forventes afholdt
ansættelsessamtaler den 8. september 2022 om eftermiddagen.

Ud over en kort motiveret ansøgning skal du udfylde et skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.
Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.
Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallægeautorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf eller wordformat.
Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Cheflæge Jakob Paludan på telefon 5127 3326
Chefsygeplejerske Camilla Havsteen på telefon 2115 3523
Oversygeplejerske Anna-Marie Madsen på telefon 4013 8609

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2021 5.042 eksterne henvisninger og havde kontakt med 10.053 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2021 et nettobudget på 306 mio. kr. og pr. 1/1-2022 547 årsværk fordelt på 587 medarbejdere.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.