Uddannelsesansvarlig overlæge til Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens er en uddannelsesafdeling med ca. 15 uddannelseslæger inden for klinik basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktionsuddannelse i psykiatri samt hoveduddannelse i psykiatri.

Dette job er udløbet
Den uddannelsesansvarlige overlæge har sammen med den ledende overlæge ansvaret for afdelingens videreuddannelse af yngre læger. Det er den uddannelsesansvarlige overlæge, der skal sikre, at målbeskrivelsen for specialet udmøntes i uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner. Som uddannelsesansvarlig overlæge skal du gennemføre “Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger”. Andre relevante kurser for din faglige udvikling er ligeledes en del af dit ansættelsesforhold.

Den uddannelsesansvarlige overlæge vil samtidig blive tilknyttet klinik 2 som overlæge. Her vil du blive en del af en velfungerende klinik, som varetager ambulant behandling af mani og depression, angstlidelse, personlighedsforstyrrelse samt ældrepsykiatri. I klinik 2 bliver du ligeledes en del af tværgående teams, hvor der er fokus på et tæt og ligeværdigt samarbejde. Du vil som overlæge varetage diagnostisk udredning og behandling af patienter samt bidrage til kvalitetsudvikling i klinikken.

Du vil referere til funktionsledelsen i klinik 2 samt ledende overlæge i din funktion som uddannelsesansvarlig overlæge.

For begge funktioner gælder at du skal være speciallæge i voksenpsykiatri og overlægekvalificeret i specialet i overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedømmelse.

Overlæger i Regionspsykiatrien Horsens indgår i afdelingens bagvagtslag efter afdelingens lokalaftale med FAS. Der er fleksible forhold ift. antal vagter.

Vi forventer at du som uddannelsesansvarlig overlæge har følgende kvalifikationer;

 • kan godkendes i funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge samt overlæge i ambulant funktion
 • har erfaring med koordinerende funktioner
 • er uddannelsesinteresseret og har indsigt i opbygning af og vilkår for den lægelige videreuddannelse.
 • har flair for og lyst til at bruge tid på løsning af uddannelsesrelateret administrative opgaver

Som overlæge i klinik 2 skal du have følgende kvalifikationer;

 • bred psykiatrisk erfaring og uddannelse
 • kan træffe selvstændige beslutninger i et behandlingsmæssigt øjemed
 • evne og vilje til at samarbejde på tværs af faggrupper
 • bidrage med supervision og undervisning for tværfaglig personale, læger og andre faggrupper

Til gengæld kan vi tilbyde en stilling i Regionspsykiatrien Horsens, hvor vi som afdeling lægger vægt på:

 • reel omsætning af de regionale værdier: dialog, dygtighed og dristighed
 • et åbent, nær og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor man positivt hjælpes ad med opgaverne, udnytter tværfagligheden og udviser fleksibilitet
 • at udvise tydelig faglighed og vilje til samarbejde med kollegaer, om fokus på det gode patientforløb.
 • inddragelse af patienter og pårørende i planlægning og behandling

I RPH arbejder vi ud fra et strategitræ og forbedringsmodelen. Strategitræet tager afsæt i værdier, kerneopgaver og vision for afdelingen.
Både vision, mission og værdier skal afspejles i den daglige drift og i udvikling og strategi for fremtiden. I nedenstående link kan du læse mere om værdierne og ledelses – og styringsgrundlag for Region Midtjylland https://www.rm.dk/om-os/organisation/vardier/
Du kan læse mere om vores afdeling på vores hjemmeside https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/ eller endnu bedre; du kan kontakte ledende overlæge Zywia Brouer på tlf. 5011 7893.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området.

Har ovenstående fanget din interesse og du har brug for yderligere oplysninger, så er du velkommen til at kontakte ledende overlæge.
Du kan søge jobbet via nedenstående link ”søg job” senest den 27. maj. Med ansøgning bedes du udfylde skema i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale