To stillinger som psykolog til voksenteamet i Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby og Herning Stillingerne er på 37 timer og er til besættelse 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS) er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for ambulant behandling af anoreksi og bulimi og BED. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.
PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og består af to teams på tværs af matriklerne Skejby/ Herning – Børne-ungeteam og Voksenteam . I Voksenteamet udredes og behandles patienter fra 18 år og opefter.
Personalegruppen er bredt tværfagligt sammensat med både læger, psykologer, distriktssygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, socialrådgivere, ergoterapeuter og sekretærer. Den daglige ledelse af Voksenteamet varetages af 2 specialpsykologer med reference til afsnitsledelsen. Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i PKS og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen. Der vil indgå relevant oplæring i specialet.
Der er aktuelt iværksat udviklingsprojekterne MANTRA (The Maudsley Model of Anorexia Treatment for Adults), SALA (Styrket indsats i behandlingen af alvorligt og langtidssyge anoreksipatienter) samt BED-Projektet. MANTRA er en ny manualiseret måde at behandle voksne anoreksipatienter på, som er udviklet på Maudsley Hospital i London. SALA er et 3-årigt satspuljeprojekt med henblik på forbedring af behandlingen af voksne langtidssyge anoreksipatienter. BED projektet er også et 3-årigt satspuljeprojekt, hvor vi afdækker effekten af gruppebaseret spiseforstyrrelsesbehandling til en patientgruppe, der indtil nu ikke har haft et behandlingstilbud i psykiatrien.
I forbindelse med disse 3 projekter er vi allerede i gang med en omfattende kompetenceudvikling af voksenteamets ansatte. De opslåede stillinger vil naturligt komme til at indgå i disse projekter. Omfang og karakter af involveringen vil afhænge af ansøgers kompetencer og interesse.
Der er på PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

Vi forventer, at du

  • har et højt faglig niveau
  • har interesse for eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser
  • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
  • er fleksibel, har gode samarbejdsevner og et godt overblik
  • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets behandlingstilbud.

Du kan forvente

  • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • at have et tæt samarbejde med det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaverne
  • at være en del af en tværfaglig personalegruppe
  • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling.
Psykologen indgår i psykologgruppen på PKS og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.
De to stillinger er begge tænkt at skulle gå på tværs af Herning og Skejby, hvoraf den ene skal have primær funktion i Herning og den anden skal have primær funktion i Skejby.
Der vil blive lagt vægt på ansøgere med psykiatrisk erfaring og interesse for eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser og comorbiditet, da patientgruppen fremtræder med komplekse problemstillinger og høj grad af comorbiditet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513 eller afsnitsledende overlæge Michala Høgsgaard på tlf. 2169 4568.

Yderligere beskrivelse af centret findes på www.spiseforstyrrelser.net og www.bua.rm.dk

På afdelingens hjemmeside www.bua.rm.dk  findes også funktionsbeskrivelsen.

Ansøgningsfrist: Den 14.4.2020
Ansættelsessamtaler forventes gennemført: den 20.4.2020 om eftermiddagen.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Afdelingen har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.