To stillinger som overlæge ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital To stillinger som overlæge ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital opslås til besættelse 1. marts 2022 eller efter aftale afhængig af ansøgers opsigelsesperiode.

Dette job er udløbet

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge i Infektionssygdomme, AUH:

 • Stillingsbeskrivelse: Overlæge ved Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Ansættelsessted: Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital. Infektionssygdomme.
 • Organisatorisk placering: Overlægen refererer til den ledende overlæge vedrørende lægefaglige problemstillinger og i øvrigt til afdelingsledelsen.
 • Lønforhold: Overenskomstansat.
 • Ansættelse sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil blive søgt om dispensation fra 5-års reglen, såfremt dette vil være nødvendigt for ansættelse af ansøger.
 • Vagtforpligtelse: Der vil kunne påregnes vagtforpligtelse i afdelingen, men ikke Akutafdelingen.
 • Undervisning/uddannelse: AUH er et Universitetshospital hvorfor undervisning og uddannelsesaktivitet har en central placering og ansøger forventes aktivt at bidrage til dette.
 • Forskning: AUH er et Universitetshospital hvorfor forskning og udvikling har en central placering og ansøger forventes aktivt at bidrage til dette.
 • Afdelingen: Infektionssygdomme behandler patienter med feber, smitsomme sygdomme og immundefekt, og har 22 normerede sengepladser samt et ambulatorium med ca. 10.000 årlige besøg. Afdelingen har ret og pligt til at udføre alle højtspecialiserede funktioner iht. specialeplanen.
 • Afdelingens vision er at være nationalt førende inden for udvikling og ibrugtagning af nye behandling gennem egen og andres forskning og internationalt førende inden for specifikke forskningsområder.

Stillingernes forudsætninger
Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller, hvor der især lægges vægt på nedenstående:

 • Den medicinske ekspert. Overlægen skal være speciallæge i intern medicin: infektionsmedicin. Ansøgeren skal have bred uddannelse og erfaring såvel intern medicinsk som infektionsmedicinsk.
 • Leder/administrator. Det forventes at overlægen har interesse for ledelse og administration. Det er endvidere ønskeligt, at overlægen har bred erfaring og evne til at træffe beslutninger og implementere nye tiltag under hensynstagen og forståelse for den samlede organisation samt besidde et humanistisk livssyn.
 • Akademiker. Overlægen skal kunne dokumentere forskningsmæssige kvalifikationer inden for intern medicin, gerne på PhD niveau, men dette er ikke et krav. Der lægges vægt på, at overlægen har erfaring med udvikling og kvalitetssikring, og har interesse for – og vilje til – at deltage aktivt i videnskabeligt arbejde, udvikling og kvalitetssikring.
 • Kommunikator. Overlægen skal kunne dokumentere uddannelsesmæssige kvalifikationer. Der lægges vægt på erfaring som formidler og underviser for yngre læger og andre personalegrupper.
 • Samarbejder. Der lægges vægt på åbenhed, og gode evner til samarbejde med respekt for samarbejdspartnere, hvor overlægen har medansvar for et udviklende og godt arbejdsmiljø. Afdelingen har som klinisk afdeling et udbredt og tæt samarbejde med en lang række andre afdelinger, bl.a. om patientforløb, fælleskonferencer, forskning og udvikling.

Funktioner og opgaver
Stillingerne ønskes besat med speciallæger i intern medicin: infektionsmedicin. Ansøger skal bidrage med afdelingens kerneopgaver i form af diagnostik og behandling af smitsomme sygdomme og immundefekte patienter. Afhængig interesseområde og kompetencer kan ansøger få ansvaret for særlige områder. Dette kan være fagspecifikt eller organisatorisk som leder af fagfunktioner, fysiske afsnit, eller særlige opgaver relateret til uddannelse. I lyset af dette vil ansøger kunne indtænkes i den nye overenskomst vedrørende den stillingskategorien som “ledende overlæge”.

Ansøgeren forventes at have høj grad af faglig ekspertise samt åbenhed, humor, robusthed, vedholdenhed, beslutningsdygtighed, samt gode evner for tværfagligt samarbejde og respekt for samarbejdspartnere.

Ovenstående stillings/funktionsbeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Løbende ændringer af overlægens funktioner vil blive foretaget ved gensidig aftale mellem overlægen og afdelingsledelsen. Der er formaliseret vagtforpligtelse i afdelingen forbundet med stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos ledende overlæge, Lars Østergaard på larsoest@rm.dk eller på 7845 2800. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel. Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her.

Ansøgning, som ønskes at indeholde en redegørelse for ansøgers påtænkte aktive bidrag til afdelingens fremtidige udvikling, CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles til ledende overlæge professor Lars Østergaard.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg-job”-knappen.