To erfarne special- eller chefkonsulenter til Kvalitet og Målstyring, Sjællands Universitetshospital

Dette job er udløbet

På Sjællands Universitetshospital ønsker vi at arbejde fokuseret med en kontinuerlig udvikling af den patientoplevede, faglige og organisatoriske kvalitet. Kvalitet og Målstyring er Sjællands Universitetshospitals (SUH) centrale enhed i arbejdet med patientsikkerhed, forbedringsarbejde og datadrevet kvalitetsstyring. Vi søger to erfarne special-/chefkonsulenter, som skal være med til at videreudvikle og definere, hvordan fremtidens SUH sikrer, at patient- og kvalitetsagendaen er et centralt omdrejningspunkt for den daglige drift på alle niveauer på universitetshospitalet.

Sjællands Universitetshospital er Region Sjællands største hospital og hele regionens universitetshospital. Vi varetager en række monospecialer og højt specialiserede funktioner for hele regionen og ca. 50 pct. af al somatisk aktivitet i regionen.

Med 24 kliniske afdelinger og aktivitet på 6 matrikler er der høje krav til hospitalets kvalitetsarbejde. Helt centralt står det at give sygehusledelsen og de kliniske afdelingsledelser solid ledelsesinformation samt at kunne understøtte afdelingernes forbedringsaktiviteter, både klinisk, fagligt og organisatorisk. Begge dele i tæt samspil med øvrige enheder i staben.

I øjeblikket bygges der et nyt supersygehus i Køge – Fremtidens SUH – det står endeligt færdigt i 2024, men allerede i dag forbereder vi kvalitets- og forbedringsarbejdet, når det nye SUH skal transformeres fra byggeplads til arbejdsplads, der vil modtage akutte patienter fra et optageområde på 265.000 borgere. Indflytningen i det nye universitetshospital bliver en anledning til at nytænke patientforløb og fremtidens arbejdsgange med patienten i centrum. Fremtidens SUH bringer nye teknologiske, bygningsmæssige og logistiske rammer med sig, der kan skabe de rette betingelser for mere sammenhængende og effektive forløb for patienten. Sjællands Universitetshospital vil have forsknings- og undervisningsaktiviteter på højt niveau. Samtidig vil Sjællands Universitetshospital varetage størsteparten af regionens specialiserede behandling, samt en betydelig del af den almindelige behandling inden f​or en række områder.

Jobbet

Stillingerne er placeret i enheden for Kvalitet og Målstyring, der er en del af den administrative stab. Stabens vision er at være datadrevet, kliniknær og patientfokuseret. Det gælder ikke mindst for arbejdet med kvalitet, som er et centralt element i hospitalets styring. Enheden har et tæt samarbejde med sygehusledelsen og spiller aktivt sammen med de kliniske afdelinger om hospitalets indsats for kvalitet og patientsikkerhed.

Vi arbejder blandt andet med:

 • Det Nationale Kvalitetsprogram: De nationale kvalitetsmål og lærings- og kvalitetsteams inden for de nationalt prioriterede områder
 • Indsatsområder inden for hospitalets strategi Patienten er alt
 • Kræftområdet: kræftpakkeforløb, Kræftplan IV og maksimale ventetider
 • Patientsikkerhed, herunder proaktivt patientsikkerhedsarbejde og risikostyring, opfølgning på utilsigtede hændelser, analyser og initiativer til forbedring af patientsikkerhed samt udviklingsopgaver
 • Målstyring og tilvejebringelse af ledelsesinformation på grundlag af sundhedsdata til brug for hospitalets kvalitetsstyring. Vi arbejder bl.a. med udvikling og etablering af ledelsesinformation i form af dashboards og kvalitetsrapporter i Sundhedsplatformen
 • Brugerinddragelse, herunder PRO-projekter og implementering af Min Sundhedsplatform. Desuden opfølgning på LUP-resultater og gennemførelse af lokale brugerundersøgelser
 • Kompetenceudvikling og vejledning af ledere og medarbejdere i Model for Improvement, målstyring, tavlemødeledelse og metoder til kvalitetsforbedring
 • Implementering af patientansvarlig læge
 • Projekter om kvalitetsforbedring og klinisk optimering, f.eks. Sikkert Flow
 • Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)
 • Infektionshygiejne
 • Opfølgning på hospitalets driftsaftale og afdelingernes årsaftaler
 • Sagsbehandling i forhold kliniske retningslinjer, høringssvar samt øvrige sundhedsfaglige dokumenter og dagsordner

Kvalitet og Målstyring indgår desuden i et teamsamarbejde med stabens øvrige enheder om optimering af klinisk praksis, interne rokader af kliniske afdelinger samt planlægningen og koordineringen af de omfattende forandringsprocesser frem mod ibrugtagning og indflytning på det nye universitetshospital i Køge.

Dine opgaver

Der er to profiler for stillingerne. Du bedes angive i din ansøgning, hvilken profil du ser dig selv i.

Profil 1: Medarbejderen kommer til at indgå i vores team, der arbejder med datadrevet kvalitetsstyring, især på kræftområdet. Du vil få funktion som kræftpakkekoordinator med ansvar for samarbejdet med afdelingerne om overholdelse af kræftpakker og maksimale ventetider. Det indebærer et tæt samarbejde med afdelingsledelser og forløbskoordinatorer og den regionale forløbskoordinator. Opgaverne omfatter desuden koordinering og samarbejde med primær sektor og højt specialiserede afdelinger i andre regioner; herunder facilitering af særligt komplekse forløb på tværs af regionsgrænser.

Profil 2: Medarbejderen får som hovedopgave at facilitere og understøtte forbedringsarbejde i tæt samarbejde med afdelingerne. Opgaverne vil ligge inden for hospitalets indsatsområder, eksempelvis Det Nationale Kvalitetsprogram og De Nationale Kvalitetsmål, brugerinddragelse/PRO, Sikkert Flow – bl.a. optimale udskrivningsforløb. Hertil kommer igangværende og kommende opgaver i relation til indflytning og ibrugtagning af Fremtidens SUH i Køge.

Medarbejderne i de to stillinger vil derudover afhængig af kompetencer og erfaring komme til at indgå bredt i løsningen af opgaverne i Kvalitet og Målstyring.

Kvalifikationer

Egnede kandidater til de to stillinger vil være:

 • En medarbejder med en sundhedsfaglig uddannelse, f.eks. læge eller sygeplejerske, erfaring med klinisk arbejde og en relevant videreuddannelse inden for klinisk kvalitetsudvikling, f.eks. MPQM, cand.scient.san.publ., cand.scient.san.
 • En medarbejder med samfundsfaglig kandidatuddannelse med solid erfaring fra sundhedsvæsenet og arbejdet med sundhedsdata. Det er en fordel, hvis du har indsigt i nationale indsatser for kvalitet og patientsikkerhed, herunder Det Nationale Kvalitetsprogram og tilvejebringelse af ledelsesinformation på grundlag af sundhedsdata.

Vi forventer, at du:

 • har viden om og praktisk erfaring med datadrevet kvalitetsledelse og –forbedring, gerne fra tilsvarende stilling i sundhedsvæsenet
 • har dokumenteret teoretisk indsigt i metoder til kvalitetsforbedring, f.eks. Forbedringsagentuddannelse eller tilsvarende uddannelse
 • har erfaring med projektledelse
 • kan facilitere forbedringsarbejde i klinisk praksis
 • har erfaring med brugerinddragelse i arbejdet med kvalitetsforbedring
 • har stærke kompetencer inden for dataanalyse, formidling af data og datadrevet forbedringsarbejde
 • kan strukturere dine opgaver og har administrative kompetencer
 • har gode IT-kompetencer og gerne kendskab til Sundhedsplatformen
 • er en dygtig formidler både skriftligt og mundtligt
 • har et stærkt administrativt gen, der sikrer god, rettidig og effektiv sagsbehandling – ofte i en travl hverdag med korte deadlines

For begge stillinger gælder, at medarbejderne vil indgå i et tæt samarbejde med hospitalets afdelingsledelser, sygehusledelsen og stabens øvrige enheder. Du skal derfor trives i et miljø, der er præget af samarbejde og dialog på tværs af faggrænser og med andre faggrupper.

Vi forventer, at du trives med ambitiøse målsætninger, et højt tempo og høje krav til kvalitet, som er forudsætningen for at drive og udvikle et moderne sundhedsvæsen.

Vi tilbyder:

 • En spændende og selvstændig stilling på en udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads
 • Gode udviklingsmuligheder
 • Et godt tværfagligt samarbejdsmiljø med mange samarbejdspartnere
 • Mulighed for at være med til at definere fremtidens datadrevet kvalitetsstyring og forbedringsarbejde.
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling – hvor tværfagligt samarbejde og dialog er en naturlig del af hverdagen

Løn- og ansættelsesforhold:

Sjællands Universitetshospital (SUH) er rammen for den specialiserede behandling i Region Sjælland og har til huse på forskellige lokationer på regionens sygehuse. Dit daglige arbejdssted er SUH, Køge, men du vil også have opgaver på andre lokationer i regionen, især SUH Roskilde.

Stillingen er på 37 timer ugentlig og vil blive aflønnet i henhold til gældende overenskomst med mulighed for tillæg i forhold til kvalifikationer og erfaring.

Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte chef for Kvalitet og Målstyring Gerda Blomhøj, tlf. 2163 9945, hvis du vil høre mere om stillingen.

Ansøgningsfrist d. 24. november 2019.

Første runde samtaler forventes afholdt d. 6. december 2019.

Anden runde samtaler forventes afholdt d. 10. december 2019

Kontaktperson(er):
Navn: Gerda Elsebeth Blomhøj
Stilling: Chef for Kvalitet og Målstyring
Email: geb@regionsjaelland.dk
Telefon: 47321090

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh