Styrelsen for Patientsikkerhed søger sagkyndig rådgiver i intern medicin

Dette job er udløbet

Brænder du for dit speciale og patienternes sikkerhed, og har du ideer til, hvordan vi kan gøre sundhedsvæsenet mere sikkert? Så kan du blive styrelsens nye sagkyndige rådgivere inden for intern medicin.

Om Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden indenrigs- og sundhedsministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Vi fører tilsyn med behandlingssteder og autoriserede sundhedspersoner. Vi varetager opgaver i relation til samfundets beredskab og yder sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder og sundhedspersoner vedrørende bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, miljøforurening, retslægelige ligsyn, trafikmedicin mm.

Din hverdag hos os
Arbejdet som sagkyndig rådgiver indebærer i vekslende omfang, at:

  • Rådgive styrelsen i individuelle og organisatoriske tilsynssager, herunder at foretage vurdering i sagerne
  • Deltage i udarbejdelsen af redegørelser, lovforberedelse, vejledninger, tilsynsplanlægning, udviklingsopgaver og generel rådgivning inden for dit speciale
  • Deltage i arbejdsgrupper, udvalgsarbejde og lignende ved behov
  • Følge sundhedsforholdene og den faglige udvikling inden for dit speciale

Som sagkyndig rådgiver i Styrelsen for Patientsikkerhed vil du blive en aktiv del af styrelsen og indgå i enhedernes overvejelser om udvikling og strategi inden for dit speciale.

Styrelsen har et ønske om at sikre et fagligt velfunderet input fra det intern medicinske speciale. Dine kompetencer, med fingeren på pulsen i den kliniske verden, er en vigtig del af dette.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du er erfaren speciallæge med faglig tyngde inden for intern medicin og eget grenspeciale, er anerkendt inden for dit felt og har god kontakt til de øvrige interne medicinske grenspecialer.

Derudover har du:

  • Relevant administrativ og organisatorisk erfaring, herunder gerne ledelseserfaring
  • En aktiv klinisk tilknytning til dit speciale
  • En bred viden om tendenser og videnskabelig forskning inden for dit speciale
  • Stor personlig integritet

Om ansættelsen
Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Foreningen af Speciallæger for Speciallæger mv. i staten, herunder protokollat om speciallægekonsulenter mv. Ansættelse er af 3 års varighed, og aflønning sker med satsen for 4 timers ugentligt arbejde. Der afholdes ferie med løn.

Arbejdet kræves ikke udført fra tjenestestedet, kan planlægges af den sagkyndige til afvikling uden for normal arbejdstid og foregår overvejende elektronisk.

Ansøgningsfrist er den 26. februar 2024.

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte enhedschef, overlæge Bente Møller på tlf. 2927 4710 eller sektionsleder, overlæge Eva Merete Benfeldt på tlf. 2347 7468. Du kan læse mere om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.

Er du interesseret?
Klik på “søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9.

Generelt om styrelsen
Styrelsen for Patientsikkerheds vision er et trygt sundhedsvæsen. Det skal være trygt at være i sundhedsvæsnet – både for patienter og sundhedspersoner.

Vi udsteder autorisationer til sundhedsvæsenets 19 forskellige faggrupper og sikrer, at de opfylder de kvalitetskrav, som vi i Danmark stiller til vores sundhedspersoner. Vi fører tilsyn med behandlingssteder og sundhedspersoner. Vi administrerer rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet og udarbejder læringsmaterialer. Vi yder sundhedsfaglig og sundhedsjuridisk rådgivning til sundhedsvæsenets aktører. Vi rådgiver kommuner, regioner og andre myndigheder i bl.a. miljøsager. Vi foretager retslægelige ligsyn sammen med landets politikredse. Og vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

Vi er ca. 360 medarbejdere og har herudover tilknyttet en række sagkyndige konsulenter. Styrelsen dækker hele landet og har enheder i København, Taulov, Randers og på Færøerne.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.