Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri søges til Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1- Viborg, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA), Region Midtjylland En stilling som speciallæge (afdelingslæge eller overlæge) på Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, team 1- Viborg er ledig til besættelse pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter. Stillingen er som udgangspunkt knyttet til børnepsykiatrisk ambulatorium i Viborg. Vi søger en speciallæge med interesse for almen børnepsykiatri som har lyst til at være med til at varetage og udvikle det ambulante udrednings- og behandlingstilbud på skolebørnsområdet.

Dette job er udløbet

Som speciallæge i Team 1, Viborg vil du være teamleder for et tværfagligt ambulant team, hvor du i et tæt samarbejde med afsnitsledelsen har ansvar for den daglige drift i teamet.
Du vil desuden indgå i afsnittets team af i alt 9 speciallæger, som udveksler og sparrer med hinanden og afløser for hinanden i forbindelse med ferie og sygdom.
Stillingen er vagtfri.

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 1 er et alment afsnit for skolebørn.
Afsnittet er fusioneret i sommeren 2018 og består nu af 4 enheder: et sengeafsnit og et ambulatorium i Viborg og et sengeafsnit og et ambulatorium i Skejby. Afsnittet har omkring 90 medarbejdere med forskellige fagligheder herunder læger, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, socialrådgivere og sosu-assistenter. Desuden er der et tæt samarbejde med sekretærgruppen.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling af børn mellem 7-13 år med blandede børnepsykiatriske lidelser, herunder børn med autismespektrumforstyrrelser, affektive lidelser, psykose og angstlidelser samt opmærksomhedsforstyrrelser. Der er oftest tale om børn med komplekse vanskeligheder og en høj grad af komorbiditet. I Skejby varetages udredning og behandling under såvel hovedfunktion som regionsfunktion- og højt specialiseret funktion. I Viborg varetages udredning og behandling på hovedfunktionsniveau.

I team 1 har vi fokus på at give et fagligt højt kvalificeret tilbud til netop de børn og familier, der har brug før børne- og ungdomspsykiatrisk udredning og behandling. Vi er derfor løbende optagede at udvikle vores tilbud og af at sikre en balance imellem udrednings- og behandlingsopgaver der bevirker, at vi kan imødekomme behovet. Vi er ligeledes optagede af at samarbejde med andre aktører og sektorer, så viden overføres og sektorovergange opleves smidige af såvel børnene og deres familier som af de fagprofessionelle.

Vi kan tilbyde:

  • En spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger
  • Mulighed for at deltage i efteruddannelseskurser – både hvad angår ledelsesfunktionen og fagligt
  • Mulighed for fleksibilitet og selvstændighed med hensyn til opgaveplanlægning.
  • Mulighed for at indgå i forsknings- og udviklingsprojekter
  • Et godt arbejdsmiljø
  • Tværfagligt samarbejde med ansvar for fagsupervision
  • Mulighed for individuel og gruppesupervision

I BUA vægter vi faglig og personlig udvikling højt, hvorfor der er en positiv holdning til at give økonomisk støtte og tjenestefrihed med løn til deltagelse i relevant faglig leder- og efteruddannel­se.

Ansøgers kvalifikationer
Du er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.
Du besidder overblik, gode samarbejdsevner, samt lyst og evne til at arbejde med en stor personalegruppe i en kompleks organisation.
Du er udviklingsorienteret, igangsættende og inspirerende.
Du er robust og omstillingsparat.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Speciallæger – med mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger

Ansøgningsfrist: den 15. marts 2020
Ansættelsessamtale: den 19. marts 2020

Ud over en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse. I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.
 
Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og evt. gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf– eller word-format.
 
 

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Afdelingen  har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.