Styrelsen for Patientklager søger sagkyndige konsulenter

Dette job er udløbet

Er du fagligt stærk og kollegialt troværdig? Vil du være med til at værne om både patient- og retssikkerheden i Danmark? Så har vi brug for dig som sundhedsfagligt sagkyndig konsulent i Styrelsen for Patientklager.

Om styrelsen
Styrelsen for Patientklager blev etableret 1. juli 2018 og placeret i Aarhus i forbindelse med udflytningsplan ”Bedre Balance II”. Når styrelsen er fuldtallig, er vi ca. 200 medarbejdere, og derudover har vi tilknyttet ca. 500 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Styrelsen for Patientklager er til for at sikre patienterne en mulighed for at klage over en sundhedsfaglig behandling, som de ikke er tilfredse med eller rettigheder, som de ikke oplever er blevet overholdt. Styrelsen træffer også afgørelser vedrørende tilkendelse af erstatning for behandlings- og lægemiddelskader.

Styrelsens opgave er at sikre, at både dem, der klager, og dem, der klages over, bliver behandlet ordentligt, og at klagerne behandles med så kort sagsbehandlingstid som mulig.

Dine arbejdsopgaver som sagkyndig konsulent
Som sagkyndig i Styrelsen for Patientklager skal du vurdere, om normen for almindeligt anerkendt faglig standard følges i de enkelte sager, og du bidrager dermed til at fastlægge denne norm, herunder til at sikre, at normen udvikles i takt med udviklingen i sundhedsvæsenet og gældende sundhedslovgivning. Du kan også som sagkyndig for Ankenævnet for Patienterstatning være med til at fastlægge den erfarne specialiststandard på et specialiseret område.

Som sagkyndig skal du komme med faglige vurderinger enten i klagesager eller i ankesager om patienterstatning. Der kan klages over navngivne sundhedspersoner (disciplinærnævnssager) eller over behandlingsforløb (styrelsesager). Erstatning kan gives til personer, der har lidt skade på baggrund af en behandling, der ikke følger erfaren specialiststandard. Uanset sagstype foregår den samlede sagsbehandling i tæt samarbejde med styrelsens jurister og med de ansatte i kontoret for Sundhedsfaglige & Sagkyndige, der varetager ansættelse, aflønning m.v. for de sagkyndige.

Vi bruger elektronisk sagsbehandling. Du arbejder derfor hjemmefra, når det passer dig – blot du har en computer. En sagkyndig bruger typisk mellem 2-4 timer på en ukompliceret sag, 4-8 timer på mere komplicerede sager. Det er meget sjældent, at der er behov for at bruge mere end 8 timer på en enkelt sag. Vi forventer, at du fremsender din vurdering senest 14 dage efter, at du har modtaget sagen. Vi aftaler løbende, hvor mange sager du har mulighed for at vurdere per uge/måned. Du kan påtage dig flere sager i en periode eller holde en pause, hvis det er nødvendigt.

For at sikre, at du nyder kollegial accept, forelægges indstilling om ansættelse bilagt dit CV for relevant faglig organisation inden ansættelse finder sted. Vi vil tilstræbe, at vi har sagkyndige med bred geografisk repræsentation og i de forskellige typer af relevant funktion i forhold til faggruppe/speciale, eksempelvis både i speciallægepraksis og på sygehus eller i offentlig eller privat tandlægefunktion.

Alle med sundhedsfaglig uddannelse, der ønsker at være sagkyndig, kan søge.

I denne runde søger vi især sagkyndige indenfor:

 • Speciallæger:
  • Akutmedicin
  • Almen medicin
  • Anæstesiologi
  • Børne- og ungdomspsykiatri
  • Dermato-venerologi
  • Intern medicin: hæmatologi
  • Intern medicin: lungemedicin
  • Karkirurgi
  • Neurologi
  • Onkologi
  • Ortopædisk kirurgi
  • Psykiatri
  • Pædiatri
  • Radiologi
  • Thoraxkirurgi (lungekirurgi)
  • Urologi
  • Andre efter konkret vurdering af behov og ansøgning
 • Sygeplejersker:
  • Behandlersygepleje (skadestue)
  • Akutsygepleje (Akutmodtagelse)

Dine kvalifikationer
Vi forventer at du har en solid klinisk erfaring.

Derudover lægger vi vægt på at du:

 • Er beskæftiget med klinisk virksomhed inden for et af ovenstående fagområder/specialer
 • Har haft tilknytning til det kliniske arbejde i mindst fem år
 • For læger forventer vi, at du har været speciallæge i mindst fem år
 • Holder dig opdateret inden for dit fagområde
 • Har interesse for at indgå i et tværfagligt samarbejde med især de juridiske sagsbehandlere

Vi tilbyder
Du kommer til at arbejde selvstændigt, og vil altid kunne få sparring og vejledning hos den jurist, der er ansvarlig for din sag. Du kan også få råd og vejledning af de sundhedspersoner, der er fastansat i huset, og du kan selvfølgelig også få råd og vejledning fra dine mange sagkyndige kolleger. Dette kan være særligt aktuelt i begyndelsen af dit virke.

Alle nye sagkyndige får tilknyttet en mentor, som kan anvendes til sparring om opgaven som sagkyndig.

Vi afholder et obligatorisk introduktionsmøde om eftermiddagen den 19. november 2019 (i København) eller den 20. november 2019 (i Aarhus), hvor du bliver introduceret til dine opgaver som sagkyndig konsulent. Du vil få tilsendt en vejledning, der beskriver vores sagsgange og din rolle som sagkyndig konsulent hos os samt skabeloner til sagsbehandlingen. Styrelsen afholder halvårlige faglige møder som et tilbud til de sagkyndige.

Om ansættelsen
Som speciallæge bliver du ansat efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Speciallæger mv. i staten, jf. Protokollat om speciallægekonsulenter.

Som sygeplejerske bliver du ansat i henhold til Finansministeriets regulativ af 14. juli 1994 om ansættelse og aflønning af sagkyndige i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn, nu Styrelsen for Patientklager.

Du vil blive aflønnet med timeaflønning for præsteret arbejde i henhold til ovenstående overenskomst/regulativ.

Som sagkyndig konsulent vil du blive ansat for en periode på 5 år. Stillingen kan genansøges.

Stillingerne ønskes besat per 1. november 2019.

Vil du vide mere?
Du kan få mere at vide om jobbet ved at kontakte til oversygeplejerske Isabell Friis Madsen på tlf. 7233 0628 eller kontorchef, overlæge Jan Greve på tlf. 2052 0836.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Generelt om styrelsen
Styrelsen for Patientklager behandler klager fra patienter og har kompetence til selvstændigt at træffe afgørelse i sager om sundhedsfaglig behandling. Derudover er vi sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Tvangsbehandlingsnævnet, Ankenævnet for Patienterstatningen samt Det Psykiatriske Ankenævn.

Vi er mere end 200 medarbejdere og har tilknyttet ca. 500 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Styrelsen for Patientklager har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.