Psykolog ved Udredningsenheden under Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital Stillingen er en fuldtidsstilling og er ledig til besættelse d. 01.12.20.

Dette job er udløbet
På Afdeling for Depression og Angst tilbydes udredning og behandling af høj faglig kvalitet på forskellige specialiseringsniveauer, til voksne patienter med lidelser indenfor det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse
og forskning blandt vore kerneopgaver.Vi arbejder løbende på at styrke afdelingens faglige profil, som understøtter vores status af at være en del af et universitetshospital. Vi arbejder ud fra en fælles udviklingsplan, med fokus på faglig profilering og særlige satsningsområder indenfor udredning og behandling.

Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på 3
sengeafsnit, 3 store ambulante klinikker med hver deres funktionsledelse, en række mindre ambulante enheder, herunder et akutteam og Udredningsenheden samt Psykiatriens Hus.

Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Udredningsenheden
Udredningsenheden er et lille, tværfagligt team hvis kerneopgave er udredning af patienter henvist til psykiatrien med henblik på stillingtagen til psykiatriens målgruppe samt relevant initialbehandling. Der lægges særlig vægt på hurtig udredning af høj faglig kvalitet indenfor gældende politiske tidsfrister (UBR < 30 dage), og som findes nyttige af henvisende såvel som modtagende instanser. Arbejdet stiller høje krav til selvstændighed.

Udredningsenheden har et tæt samarbejde med afdelingens subakutte team Hurtig Ambulant Team, 4 teams der udreder og behandler uni- og bipolar affektiv lidelse, et Neuropsykiatrisk Team og et ECT-afsnit.

Personalesammensætning
Udredningsteamet er bemandet med 3 specialpsykologer 2 overlæger, 2 psykologer, 1 sygeplejerske og sekretariat. Personalet refererer til afdelingsledelsen.

Arbejdsopgaver

 • Primært udføre klinisk undersøgelse svarende til de nationale udredningspakker Afklarende samtale og Standard udredningspakke, herunder psykopatologisk diagnostisk udredning, vurdering af sværhedsgrad, forpinthed, selvmordsrisikovurdering, akut behandlingsbehov, samt vurdering af om behandling kan varetages i primær- eller sekundærsektor.
 • Samarbejde med daglige kolleger, psykiatriske behandlingsenheder, Psykiatriens Centrale Visitation og relevante eksterne instanser om henvisnings- og udredningsforløb.
 • Der er tale om et udfordrende og spændende differentialdiagnostisk arbejde med patienttyper fra psykiatriens samlede diagnostiske spektrum.
Ønskede faglige kvalifikationer
 • Kandidateksamen i psykologi med autorisation.
 • Konkrete erfaringer med udredning af patienter i psykiatrien
 • Interesse for specialisering indenfor diffentialdiagnostik
 • Evne til selvstændigt at tilrettelægge målstyrede og effektive udredningsforløb og til at opretholde et højt patientflow
 • Evne til at udtrykke sig klart og kortfattet på skrift
 • Evne til overblik og koordinering i det tværfaglige samarbejde
 • Kandidater med påbegyndt videreuddannelse og erfaring med / kurser i eksempelvis PSE, DIVA, SCID, ADOS vil blive foretrukket.
Ønskede personlige kvalifikationer
 • Positivt menneske med klare holdninger
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til hele personalegruppen
Vi tilbyder
 • Et udfordrende arbejde i universitetshospitalsregi, indenfor et spændende subspeciale
 • Et godt kollegialt samarbejde i et mindre team
 • Et stærkt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger
 • Faglig sparring på daglige konferencer ved speciallæge eller specialpsykolog
 • Faglige udviklingsmuligheder
 • En dynamisk arbejdsplads
Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen er en fast stilling på 37 timer ugentligt.
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomstAnsøgning
Ansøgning skal være modtaget senest d. 20.10.20.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 26.10.20 om formiddagen.

Yderligere oplysninger
Henvendelse til teamkoordinatorer Klaus Pedersen eller Michael Nielsen på tlf. 7847 2320

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.