Psykolog til Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, voksenteam, Herning, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland Stillingen er et barselsvikariat af et års varighede på 37 timer til besættelse 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Dette job er udløbet
Vi søger en ny kollega til vores afsnit Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS). PKS er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for ambulant behandling af anoreksi og bulimi og BED. Vi er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.
Der er i PKS et tæt samarbejde mellem forskning og klinik og flere tilknyttede forskningsmedarbejdere.

 

I vores afsnit varetages den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland. Vi består af to teams på tværs af matriklerne Skejby/ Herning – Børne-ungeteam og Voksenteam. I Voksenteamet udredes og behandles patienter fra 17 år og opefter.

 

Som psykolog deltager man både i udredning og behandling (se funktionsbeskrivelsen). Man skal indstille sig på at arbejde med en patientgruppe, som kan være ambivalente, men også præget af modstand og angst ift. forandring. Man skal kunne arbejde i et spændingsfelt med modstridende ønsker og krav.

 

Behandlingen er ofte langvarig og foregår som en kombination af individuelle samtaler og gruppebehandling i mestringsgruppe med inddragelse af forældre/pårørende. Ved behov for intensivering består behandlingen af dagbehandling, hjemmebesøg og evt. indlæggelse. Der arbejdes både med symptommestring herunder vægtindhentning, men også med mere indsigtsgivende terapi med henblik på tilbagefaldsforebyggelse. Psykologen har et tæt samarbejde med de andre faggrupper.

 

Personalegruppen er organiseret i et team og sammensat tværfagligt af psykologer, distriktssygeplejersker, læger, fysioterapeut, diætist, socialrådgivere, ergoterapeut og sekretær.  Teamledelsen varetages af to specialpsykologer og understøtter varetagelsen af PKS udrednings- og behandlingstilbud. Dette i tæt samarbejde med afsnitsledelsen, som har personaleansvaret.
Vi har høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen, vi vil gerne have en kollega, som er med til at understøtte det.

Vi forventer, at du

  • har et højt faglig niveau
  • har interesse for eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser
  • kan arbejde selvstændigt, stabilt og i højt arbejdstempo
  • er fleksibel, har gode samarbejdsevner og et godt overblik
  • har lyst og evne til at arbejde med at udvikle afsnittets behandlingstilbud.
  • synes det er en god udfordring at med patienter, der er ambivalente

Du kan forvente

  • en fagligt udfordrende og spændende stilling i et godt arbejdsmiljø
  • at have et tæt samarbejde med det tværfaglige behandlerteam omkring udrednings- og behandlingsopgaverne
  • at være en del af en tværfaglig personalegruppe
  • at være en del af en psykologgruppe i kontinuerlig udvikling.
Psykologen indgår i psykologgruppen på PKS og i den samlede gruppe i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling.

 

Der vil blive lagt vægt på ansøgere, der er autoriserede, har psykiatrisk erfaring og interesse for eller erfaring med behandling af spiseforstyrrelser og comorbiditet, da patientgruppen fremtræder med komplekse problemstillinger og høj grad af comorbiditet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Yderligere oplysninger fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard på tlf. 2920 8513.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk​​  og www.spiseforstyrrelser.net

Læs også mere i Funktionsbeskrivelsen.

Deadline for ansøgning: 16. marts 2021.
Ansættelsessamtaler: Uge 12 2021.

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.