Psykiatrisk Klinik for Småbørn Skejby/Herning søger 2 psykologer, der er specialister i klinisk børnepsykologi, pr. 1.6. 2021, 37 timer ugentligt. Har du lyst til at være en del af Psykiatrisk Klinik for Småbørn, hvor tidlig udredning og indsats hos spæd- og småbørn og deres forældre er i fokus? Kerneopgaven er såvel udrednings- som behandlingsopgaver, og der kan være supplerende opgaver i form af supervision af kolleger samt varetagelse af undervisning, f.eks. internt i afsnittet men også ved forældre-psykoedukation i større gruppe.

Ansøgningsfrist: 18/04/2021 BUA Team for Småbørnspsykiatri - AUH

Psykiatrisk Klinik for Småbørn varetager udredning og behandling af børn i aldersgruppen 0-7 år, med neuropsykiatriske problemstillinger, herunder autismespektrumforstyrrelse,  ADHD, specifikke udviklingsforstyrrelser, adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser, angst og depression samt relationsforstyrrelser.

Ønsker til faglige kvalifikationer:

 • At du er specialist i klinisk børnepsykologi
 • At du har bred erfaring indenfor det børnepsykologiske område
 • At du har bred erfaring med forskellige arbejdsmetoder indenfor udredning
 • At du har bred erfaring indenfor forskellige behandlingsmetoder såvel individuelt som gruppebehandling
 • At du har erfaring som supervisor
 • At du har erfaring med undervisning og evt. forskning

Ønsker til personlige kvalifikationer:

 • Gode samarbejdsevner
 • Evne til refleksion og indlevelse
 • Evne til at indgå i tværfagligt samarbejde
 • Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt
 • Udviklingsorienteret tilgang
 • Evne til omstilling i en organisation præget af hyppige forandringer

Vi kan tilbyde:

 • Et afsnit præget af engagement, høj faglighed og ansvarlighed
 • Et godt og respektfuldt tværfagligt samarbejde
 • Mulighed for kurser og løbende faglig udvikling
 • Et dynamisk afsnit med fokus på udvikling
 • Mulighed for supervision
Psykiatrisk klinik for Småbørn er fordelt på 2 matrikler i henholdsvis Skejby og Herning, og vi har et småbørnspsykiatrisk dagtilbud i Skejby.

 

Som psykolog vil du indgå i de tværfaglige teams, bestående af læger, psykologer og distriktsmedarbejdere (sygeplejersker og pædagoger)

Psykologernes kliniske arbejde består primært i:

Udrednings- og behandlingsforløb i forhold til barn og familie, hvor psykologen er sagsansvarlig og/eller bidrager til udredning med afklarende samtaler, anamneseoptagelse, semistrukturerede interviews (eksempelvis ADOS), observationer og psykologiske undersøgelser og undervisning/psykoedukation. Afhængig af erfaring og kompetencer kan der også være tale om terapeutiske forløb og/eller opfølgende forældresamtaler. Udredningsdelen udgør en større del end behandlingsarbejdet.

Som specialist forventes du at indgå i følgende:

 • bidrager til intern undervisning og supervision af psykologer såvel som andre faggrupper
 • psykologfaglig vejledning og supervision af psykologer under uddannelse
 • varetagelse af og vurdering af kompetenceudvikling i BUA inden for eget specialistområde
 • at holde sig ajour med ny viden og bidrage til at implementere nye metoder med særlig vægt på eget specialistområde. Forholde sig fagligt vurderende til ny viden på det specialiserede område
 • iværksætte eller deltage i udviklings eller forskningsprojekter med fokus på indsatsen i relation til børne- og ungdomspsykiatriske patienter

Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til psykolog koordinator Heidi Toft  mobil     2044 9365   eller afsnitsledende overlæge Karin Lassen Schmidt mobil 2169 4788

Ansøgningen skal være os i hænde: Den 18.04.21

Samtaler finder sted: Den 26.04.21

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.