Nævnenes Hus søger patientrådgivere til Psykiatrisk Center Bornholm

Dette job er udløbet

Det Psykiske Patientklagenævn i Nævnenes Hus søger to til tre patientrådgivere til Psykiatrisk Center Bornholm, Helsevej 3, 3700 Rønne til tiltrædelse til august 2019 eller snarest muligt.

Det Psykiske Patientklagenævn er placeret i Nævnenes Hus i Viborg. Nævnet behandler klager over tvangsindgreb i psykiatrien.

Hvad kommer du til at lave?
Underlægger et psykiatriske sygehus en patient et tvangsindgreb, skal sygehuset samtidigt beskikke en patientrådgiver til patienten.

Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten om alle forhold i forbindelse med indlæggelsen, opholdet og behandlingen på den psykiatriske afdeling. Patientrådgiveren skal besøge patienten inden 24 timer efter, at sygehuset har beskikket patientrådgiveren. Imens tvangsindgrebet består, skal pa-tientrådgiveren besøge patienten mindst én gang om ugen og i øvrigt efter behov. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at du ikke bor alt for langt væk fra Psykiatrisk Center Bornholm – og i hvert fald på Bornholm.

Patientrådgiveren skal også hjælpe patienten med klage og bistå patienten under klageforløbet, hvis patienten ønsker det. Patientrådgiveren skal så vidt muligt være til stede under nævnsmødet i Det Psykiatriske Patientklagenævn på Psykiatrisk Center Bornholm.

Din profil
Som patientrådgiver vil navnlig personer med ansættelse i sundheds-, social- og undervisningssektoren i vid forstand kunne komme i betragtning. Andre egnede kan dog også komme i betragtning. Det er en fordel, hvis du tidligere har hjulpet mennesker med problemer. Du skal være i stand til at sætte dig ind i lovstof – herunder psykiatriloven.

Som person er du god til at tale med alle mennesker i øjenhøjde. Derudover er det vigtigt, at du er tillid-sskabende, og at du har empati. Desuden er en fordel, hvis du er fleksibel, positivt indstillet, udadvendt og serviceminded.

Personer der er ansat på Psykiatrisk Center Bornholm, vil af habilitetsmæssige årsager ikke kunne komme i betragtning til stillingen som patientrådgiver.

Løn og ansættelsesforhold
Patientrådgivere er ikke ansat i Nævnenes Hus. Nævnenes Hus antager patientrådgivere og optager dem på en fortegnelse over patientrådgivere, som Nævnenes Hus distribuerer til de enkelte regioner.

Honorering sker efter særlige regler fastsat i bekendtgørelse nr. 1341 af 2. december 2010 om patient-rådgivere. Sygehusene i den enkelte region beskikker patientrådgivere, når sygehusene foretager et tvangsindgreb. Det er også den enkelte region, der honorerer patientrådgiverne for arbejdet. Der er tale om et bijob med en meget varierende arbejdsbyrde.

Du kan finde yderligere oplysninger om patientrådgiverens forpligtelser og rettigheder i bekendt-gørelsen om patientrådgivere.

Sådan søger du
Søg stillingen på www.naevneneshus.dk senest den 24. juni 2019 kl. 12:00 – husk at sende ansøgning, CV, eksamensbevis samt anden relevant dokumentation med. Samtaler forventes at blive afholdt i uge 27.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af nævnets sekretariat, Thomas Faust Ryborg, på tlf.: 72 40 58 11.

Nævnenes Hus – lige ret for alle

Nævnenes Hus er en styrelse placeret centralt i Viborg.

I Nævnenes Hus samarbejder jurister, teknikere og administrative medarbejdere om at understøtte én af de bærende søjler i vort samfund: Retfærdighed. Vi arbejder for de grundlæggende principper om, at alle er lige for loven, og alle har lige adgang til loven. Det gør vi ved at betjene og understøtte uafhængige klagenævn med et grundigt og kompetent teknisk og juridisk forarbejde, så nævnene kan træffe korrekte afgørelser til tiden. Dette kræver en høj faglighed og en effektiv digitaliseret forvaltning, der er båret af synergi gennem samarbejde i en løbende dialog med vores omverden.

Har du ambitionerne, modet og de rette kvalifikationer så grib chancen for at blive en vigtig del af Nævnenes Hus.

Læs mere om Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.