Overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Skive Neurorehabilitering En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter søges pr 1.2.2022 eller snarest derefter til matriklen i Skive.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik med neurorehabilitering af patienter, der har fået en erhvervet hjerneskade akut.

Om stillingen
Stilling som overlæge ved Skive neurorehabilitering er en alsidig klinisk stilling, hvor rollen som behandlingsansvarlig læge i patientforløb er udgangspunktet. Heraf følger behandling af følger til hjerneskade, behandling af comorbiditeter, samarbejde med det tværfaglige team, patient/pårørende samarbejde og samarbejde over sektorerne. Vi eftersøger en erfaren speciallæge med et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og mod til at indgå i et tæt samarbejde med kolleger fra flere specialer.

Stillingen er lokaliseret knyttet til regionsfunktion og moderatskadede patienter. Opgaven er overvejende stroke-rehabilitering (80%) og herud over TBI, anoksiske skader, SAH og Guillain Barre. I Skive er der i forvejen en neurologisk overlæge, der bliver en tæt sparringspartner.

De to læger i Skive er en del af lægegruppen under Regionshospitalet Hammel Neurocenter, der omfatter følgende specialer: neurologi, neurokirurgi, intern medicin, psykiatri, pædiatri og almen medicin. Vi er omkring 15 læger i alt.

Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne, ambulatoriearbejde og udvikling af faget. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Lægerne har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut i ledelse af patientforløbene, – afsnittets triadeledelse. Der vil således være mulighed for deltagelse i både ledelse, udvikling og forskningsarbejde. Stillingen i Skive er vagtfri, og er et vigtigt element for satellitfunktionen i Lemvig. Der er her tale om telefonvagt med understøttelse af lignende funktioner på matriklen i Lemvig.

Kompetencer

  • Speciallæge med erfaring inden for specialiseret neurorehabilitering og med lyst til at arbejde tværfagligt
  • Et godt overblik over patientforløb med mange aktører og evne til at lede forløbet
  • Gode samarbejdsevner med de lægelige specialer og i den tværfaglige gruppe omkring patienten (terapeuter, sygeplejersker, neuropsykologer, logopæder, socialrådgivere, lægesekretærer)
  • Kommunikation på en relationel og respektfuld facon med rettidig og rette information til både patient, pårørende og fagprofessionelle
  • Udviklingsminded i et specialeområde under rivende udvikling
  • Ansvarlig og selvstændig i opgaveløsningen over for patienter/pårørende, kolleger og egen læring
  • Glæde ved lægefaget, patienterne og rehabiliteringsfaget
  • Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til specialet og neurocenteret.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer). Neurocentret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.

Neurocentret, der har ca. 650 medarbejdere, 19 faggrupper og 10 afsnit, er faglig ansvarlig for neurorehabiliteringssenge i Hammel, Skive, og Lemvig samt NISA-sengene på RH Silkeborg, hvor patienter i respirator kan modtages til tidlig neurorehabilitering. Sengepladserne er fordelt således: 76 sengepladser i Hammel, 6 senge på NISA RH Silkeborg, 27 senge på to afsnit i Skive og 13 senge i Lemvig. Regionshospitalet Hammel

Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialer: subspeciale for tidlig neurorehabilitering, kognitiv subspeciale, sensomotorisk subspeciale, subspeciale for Børn og Unge med tilhørende klinikker.

Neurocentret er en universitetsklinik med 1 professor og omkring 10 ph.d.-studerende under Aarhus Universitet. Dertil er der et Uddannelsescentret, som afholder en del kurser i emner vedrørende neurorehabilitering. Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
enterledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.400 medarbejdere samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Ledende overlæge Kåre Eg Severinsen på tlf. 2636 8600 / 7841 9001

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde den 12. december 2021 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Samtaler afholdes den 16. december 2021 i Hammel.
,
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.