Overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller snarest derefter. Hovedarbejdssted Hammel.

Dette job er udløbet

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik med neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade efter akutforløbet.
Vi er et fagligt udviklingshospital og søger en overlæge, der kan tage medansvar både i den lægefaglige udvikling af behandlingtilbudet og videre udvikling af hospitalet og fagområdet for Danmarks førende neurorehabiliteringshospital.

Vi arbejder med individuelt tilrettelagte forløb ud fra en bio-psyko-socialmodel (ICF) med høj tværfaglighed og inddragende tilgang.
 
Om stillingen
Stilling som overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en alsidig, klinisk stilling med forventning om involvering i undervisning og forskning på området.
Neurorehabiliteringen er inddelt i 4 subspecialer. Vi eftersøger en overlæge, der kan tage ansvar, har et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen, kan strukturere en dagligdag og have ambition om at indgå i faglig udvikling.

Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne, ambulatoriearbejde og udvikling af faget. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Overlægen har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.

Overlægerne varetager forskellige hverv i LMU, visitation, ambulatorie, udvikling af nye tiltag, ledelsesmøder, studenterkoordinator, undervisning i lægegruppen og i det tværfaglige mv.

Stillingen omfatter vagtforpligtelse i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (30 min. tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse i Hammel til kl. 14. Skive og Lemvig matriklerne varetages via EPJ, mobil og samarbejde med sygeplejerskerne på matriklerne. Overlægen forventes at indgå i vagt sammen med hospitalets øvrige speciallæger. Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande ex. infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand, agitationsbehandling og opfølgning på / justering af medicinsk behandling af anden karakter.
 
Kompetencer i stillingen som overlæge
Faglige hovedområder
Ansøger skal besidde kompetencer i neurologi eller være indstillet på at erhverve sig det i forhold til stedets diagnosegrupper. Erfaring i neurorehabilitering vægtes højt. Overlægen skal have kompetencer til at behandle kronikere bredt for comorbiditeter i samarbejde med stedets øvrige speciallæger. Socialmedicinske opgaver og tværsektorielt samarbejde er en væsentlig del af udskrivningsprocesserne Det forventes, at overlægen tager ansvar for egen læring inden for feltet, oplæring i lægegruppen mv. efter aftale med den ledende overlæge.

Samarbejde, tværfaglig nysgerrighed og faglig ambition.
Overlægen skal kunne indgå i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde omkring patientens
behandling og være forløbsansvarlig og fagansvarlig i subspecialet. Neurorehabilitering er et ungt lægeligt speciale, hvor ambition, lyst og evne til at gå ind i faglig udvikling og systematisk tænkning omkring vidensudvikling og opsamling af data er nødvendigt.

Inddragelse, samtale og ledelse
Patient og pårørende er essentielle samarbejdspartnere i patientforløbet med betydning for behandlingseffekt, hvorfor overlægen skal arbejde ud fra en involverende tilgang.
Gode kommunikative evner med anerkendelse, respekt, lyttende tilgang og klarhed i egen faglighed er påkrævet både i kerneopgaven, i det tværfaglige samarbejde og i patient-pårørendesamarbejdet.

Overlægen forventes at indgå i triadeledelse med de to afsnitsledere (en sygeplejerske og en terapeut) i forhold til patientforløb, faglig udvikling osv. Der er ikke personaleansvar, men forventning om at bidrage til god trivsel og godt arbejdsmiljø i afsnittet.
Kollegialt består lægegruppen af 13-15 speciallæger i neurologi, neurokirurgi, almen medicin, psykiatri, intern medicin og pædiatri. Der forventes sparring mellem specialerne omkring behandlingsbehov inden for forskellige områder, hvor afsnittets læge skal varetage behandlinger ud fra patientens samlede sygdomsbyrde uafhængigt af eget speciale.

Der vil blive planlagt en omfattende introduktion til specialet og neurocenteret.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de tre matrikler i Hammel, Skive og Lemvig.

Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Faglig set er de 119 senge delt på højtspecialiserede og regionsfunktion og geografisk i Hammel, Skive og Silkeborg.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialiserede klinikker: klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik, børne-ungeklinikken og ambulatorium beliggende i Hammel og 30 senge på to afsnit i Skive. Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere, 19 specialer og 13 afsnit. Respirator- og ustabile patienter modtages i Silkeborg.

Universitetsklinikken har 1 professor, flere post-doc-forskere og omkring 10 phd-studerende under Aarhus Universitetshospital.

Uddannelsesafdeling udbyder kurser inden for fagområdet neurorehabilitering internt såvel som eksterne. Kurserne retter sig mod begge sektorer.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk
 
Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen på tlf. 3054 2369 / 7841 9001
 
Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde onsdag den 5. marts 2020 kl 12.00 med oplysninger om autorisationsID, uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt den torsdag den 12. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.