Overlæge, Urinvejskirurgisk afdeling, Holstebro, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland En stilling som uddannelsesansvarlig overlæge (UAO) og uddannelsesansvarlig prægraduat lektor (UPL) ønskes besat på Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat 1. december 2020 eller efter aftale.

Der søges en urologisk speciallæge med bred erfaring inden for basal urologi og dokumenteret interesse for lægelig uddannelse.

Forskningserfaring vil være at foretrække.

Sygehusene i Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
Sygehusene i Herning og Holstebro er organiseret i følgende afdelinger: Medicinsk, Onkologi, Kirurgi, Urologi, Ortopædi, Ergo-fysioterapi, Anæstesi, Gynækologi/obstetrik, Jordemodervæsenet, Pædiatri, Nuklear, Røntgen, Neurologi, Øre-næse-hals, Øjen, Klinisk biokemi, Klinisk immunologi, Klinisk mikrobiologi, Patologi (beliggende i HEM/Viborg) og Arbejdsmedicin.

Der er fælles hospitalsledelse for Hospitalsenheden Vest.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest
Urinvejskirurgisk Afdeling ledes i fællesskab af den ledende overlæge og ledende oversygeplejerske. Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for visitation, diagnostik, behandling og lægelige uddannelsesopgaver.

Urinvejskirurgisk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, varetager urologien for den vestlige del af Region Midtjylland, hvor der er et befolkningsunderlag på ca. 520.000 borgere.
Afdelingen har udefunktion med både ambulant og dagkirurgisk aktivitet 5 dage i ugen på Hospitalsenheden Midt i Viborg. Der samarbejdes med  Operation og Intensiv afdelingen, Kvindesygdomme og Fødsler, Akutafdelingen, Røntgen og Scanning, Blodprøver og Biokemi og Fysiologisk Klinik på både Viborg , Holstebro og Herning matriklen.

Afdelingen fusionerede i januar 2019 med Urologisk afdeling HEM Viborg. Urinvejskirurgisk Afdeling råder aktuelt over 24 heldøgnssenge (beliggende i Holstebro), et 5 -dages afsnit og et ambulatorium med aktivitet i både Holstebro og Viborg. I Holstebro er der tilknyttet et urodynamisk laboratorium. Afdelingens forskningsaktivitet koordineres i samspil mellem professor (til stede en gang/uge) projektsygeplejersken. Urinvejskirurgisk Afdeling disponerer i Holstebro over 17 operationslejer pr. uge på den centrale operationsgang samt 3 sammedagskirurgiske lejer pr. uge i Dagkirurgisk Afsnit. På Viborg matriklen disponerer afdelingen over 5 dagkirurgiske lejer pr. uge og et ESWL leje/uge. Der er et enkelt dagkirurgisk leje/uge på Herningmatriklen.
Afdelingens samlede aktivitet er med baggrund i den nylige fusion, overgang til LPR3 og Covid-19 endnu ikke fuldt afklaret, men der er en forventning om en årlig aktivitet på ca. 5000 udskrivninger, ca. 7500 operationer og ca. 27.000 ambulante besøg.

Urinvejskirurgisk Afdeling varetager alle typer basale urologiske patienter.
Urinvejskirurgisk Afdeling varetager regionsfunktionen for ESWL og har alle modaliteter tilgængelige i forhold til stenbehandling inkl. PNL.
Urinvejskirurgisk Afdeling samarbejder med Urinvejskirurgisk Afdeling, Skejby Sygehus med etableret formaliseret samarbejde om udredning og tilstræbt kurativ behandling af prostatacancer herunder den radikale prostatektomi og med regionsfunktion for nyrecancerkirurgi. Urinvejskirurgisk Afdeling varetager almindelig børneurologi.

Afdelingen varetager en uddannelse af læger  – og andre faggrupper. Afdelingen har 3. semester medicinstuderende på kandidat delen og til denne funktion er tilknyttet UPL funktionen udgående fra Århus Universitet. Uddannelsesopgaven KBU, intro og alle dele af hoveduddannelsen. Til afdelingen er knyttet et professorat og kliniske lektorater.

Lægenormering
Afdelingen er bemandet med 1 ledende overlæge, 10 overlæger, 4 afdelingslæger og 20 uddannelseslæger bestående af hoveduddannelseslæger i både 1., 2. og 3. del af deres hoveduddannelse, introduktionslæger og 2 klinisk basisuddannelseslæger i deres 1. del af uddannelsen.
Der er i afdelingen for- mellem – og bagvagtslag.
Forvagtslaget fungerer med delt vagt. Mellemvagten er i dagstiden alle hverdage og lørdage. Bagvagtslaget er bestående af 3. dels hoveduddannelseslæger og speciallæger. 10 mands rul med tilkald.
I udgangspunktet vil stillingen være vagtfri.

Lægelige kvalifikationer
Den der ansættes skal være speciallæge i urologi på baggrund af en bred urologisk uddannelse.
Stillingen vil primært have fokus på den gennemgående uddannelse af læger i afdelingen – både præ- og postgraduat. Der ønskes en visionær initiativrig læge med øje for kvalitet og kontinuitet i uddannelsen – fra medicinstuderende til speciallæge. Dette for at sikre en kontinuerlig udvikling i uddannelsen, der i Urinvejskirurgisk afdeling U er kompleks med baggrund i at alle uddannelses niveauer varetages, men derudover også varetages på 2 matrikler.
Derfor vil dokumenteret interesse for undervisning og kendskab til forskning prioriteres.
Derudover vil der lægges vægt på gode samarbejdskvalifikationer, både med den ledende overlæge, men også det øvrige speciallæge kollegie.
Der vil være ansvar for, at vejlederne i afdelingen er ‘klædt på’ til opgaven som vejledere.
Derudover vil det overordnede ansvar for 360 graders evalueringerne være en del af opgaven.

Ansøger vil i øvrigt beskæftige sig med basal urologi, og hvis ansøger har særlige interesseområder, vil der i samarbejde med ansøger og de øvrige læger blive taget hensyn til dette inden for de eksisterende teams i afdelingen.
Stillingen ønskes besat med en ansøger, som i øvrigt opfylder den jobprofil, som er beskrevet detaljeret i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til “de 7 lægeroller”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenheden Vest, Urinvejskirurgisk Afdeling.

Flere oplysninger
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at ringe til ledende overlæge Maiken M. Howard, Regionshospitalet Holstebro, tlf.nr. 7843 9437, mobil 23669505 eller via mail: Maikbjer@rm.dk

Ansættelse er betinget af en urologisk speciallæge autorisation og tilfredsstillende børneattest.

Ved ansøgning til overlægestillingen skal der gøres opmærksom på, at ansøger skal have 5 års ansættelse som speciallæge for at komme i betragtning, uden der skal søges dispensation.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på “Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 15. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 19. oktober 2020.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.