Overlæge til lukket sengeafsnit ved Regionspsykiatrien Horsens Regionspsykiatrien Horsens søger en overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse 1. jan. 2023.

Dette job er udløbet

Stillingen er på vores lukkede sengeafsnit O2, som har 16 pladser. Du vil referere til cheflægen samt oversygeplejersken på sengeafsnittet.

O2 arbejder i front med udredning og behandling af patienter med akutte og komplekse psykiatriske lidelser, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens.
O2 har tilknyttet Team for selvskade, som arbejder med de mest komplekse selvskade patienter. Herudover råder O2 over to intensive senge målrettet alvorligt syge patienter med komplicerede problemstillinger.

Afsnittet arbejder efter tanken om “bælte–fri afdeling”, og det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang understøttet af den neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang.
Sengeafsnit O2 er kendetegnet ved et engageret, udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling.

Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen bestående af læger, sygeplejersker, social– og sundhedsassistenter, pædagoger, specialpsykolog, socialrådgiver, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitetsmedarbejdere og peer–medarbejdere.

Som overlæge i O2 har du blandt andet følgende opgaver og ansvarsområder:

 • overordnet ansvar for patientbehandlingen i afsnittet
 • udvikling af og visioner for afsnittet
 • ansvaret for høj faglighed i overensstemmelse med lovgivning og retningslinjer
 • medansvarlig for at nå de ledelsesprioriterede indsatser på kvalitetsområdet
 • medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og for at sikre at læger og øvrigt personale får tilstrækkelig supervision og sparring
 • selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnosticering og behandling af patienter
 • instruktionsbeføjelser over for de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • ansvarlig for at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes, og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden

I afsnit O2 lægger vi vægt på:

 • et åbent, nært og fleksibelt arbejdsmiljø
 • inddragelse af patienter og pårørende
 • det gode, tværfaglige samarbejde både i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • forebyggelse af unødig anvendelse af tvang
 • høj faglighed

Overlægens kvalifikationer:

 • speciallæge i voksenpsykiatri
 • bred psykiatrisk uddannelse og erfaring
 • evne til at skabe og holde overblik
 • evne til at samarbejde på tvær af afdelingen og med eksterne aktører
 • klar og respektfuld kommunikation til både patienter, pårørende og kollegaer

 

Der er knyttet en formaliseret bagvagtsfunktion til stillingen med fleksibelt antal vagter efter aftale.

Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Bedømmelsen vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Ansøgning bedes vedlagt dokumentation for kompetencer inden for speciallægerollerne. Sidstnævnte indskrives i skema til faglig bedømmelse, som kan hentes på denne side.

Yderligere oplysninger samt stillings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Zywia Brouer mobil 5011 7893.

Du kan søge jobbet senest den 28. sep. 2022.

Hvem er vi?
Afsnit O2 er et lukket psykiatrisk sengeafsnit med akut modtagelsesfunktion og tilknytning til psykiatrisk modtagelse. Målgruppen i afsnittet spænder bredt og er patienter med f.eks. psykoser, bipolar lidelse, selvskade, personlighedsforstyrrelse, der samtidig kan have rusmiddelproblemstillinger. En del patienter kan ligeledes have somatiske problemstillinger.

I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.

Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 220 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder – i alt ca. 223.000 indbyggere.

Du kan læse mere om Regionspsykiatrien Horsens her

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.