Overlæge til enheden for Uddannelse og Kvalitet i Præhospitalet Har du interesse i det akutte præhospitale område? Vil du være en del af den faglige udvikling i Region Midtjyllands ambulancetjeneste? Har du præhospital erfaring? Så har vi jobbet og udviklingsmulighederne til dig!

Dette job er udløbet

Præhospitalet og ambulanceområdet
Præhospitalet er den driftsorganisation, der har ansvaret for det  præhospitale område i Region Midtjylland: ambulancetjenesten, akutlægebiler, AMK-vagtcentralen, liggende sygetransport og sundhedsberedskabet. Den landsækkende akutlægehelikopterordning drives ligeledes fra Region Midtjylland.

Regionen har i 2021 hjemtaget 60% af ambulancedriften, mens de resterende 40% drives af Falck og Samsø Redningskorps.

Præhospitalet er en organisation, der udvikler sig kolossalt i disse år. Kulturen er præget af pionerånd og en bestræbelse på, at alle leverer præhospital indsats af højeste kvalitet.

Overlæge med ansvar for kvalitetsudvikling i ambulancetjenesten
Du vil i denne stilling primært få ansvaret for kvalitetsudviklingen af de sundhedsfaglige kompetencer i ambulancetjenesten.

Du kommer til at indgå i forskelligartede kvalitetsudviklingsprojekter på både regional og national plan. LKT KOL er et eksempel på et nationalt forbedringsprojekt, som er under opstart, og som Præhospitalet kommer til at deltage aktivt i de kommende år. Herudover vil du skulle medvirke til udviklingen af ambulancetjenestens traumeuddannelse og bidrage til øvrige uddannelsesaktiviteter for ambulancepersonalet.

Arbejdet med kvalitetsudvikling skal basere sig på evidens, best practice eller succesfulde erfaringer. Hertil kan du med fordel inddrage viden fra forskellige datakilder og fra dit arbejde med kvalitetsmonitorering, utilsigtede hændelser og patientklager.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med den delegerende overlæge, som har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige aktivitet, der udføres af ambulancepersonalet. I vil begge skulle indgå i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af ambulancetjenestens sundhedsfaglige retningslinjer, deltage i patientsikkerhedsarbejdet i ambulancetjenesten og bidrage til analyser og læring af UTH’er og patientklager.

Du vil skulle løse en bred vifte af lægefaglige opgaver inden for det præhospitale område, oftest i fællesskab med de ambulancefaglige vejledere eller funktionsledelsen.

Stillingen indeholder arbejde med en række kliniske problemstillinger og deltagelse i implementering af nye præhospitale kliniske tiltag, som vil booste din kliniske lægefaglige profil.

Uddannelses- og Kvalitetsenhed
Til at understøtte arbejdet med delegation og efteruddannelse i ambulancetjenesten er der etableret en Uddannelses- og Kvalitetsenhed for de kørende beredskaber.

Den daglige ledelse af enheden består af en ambulancefaglig funktionsleder og en administrativ funktionsleder. Enheden består derudover af ambulancefaglige vejledere, den delegerende overlæge og 1-2 læger i brøkstillinger, en sekretær, en uddannelseskoordinator, en e-læringskonsulent og en kvalitetskoordinator samt to hygiejnesygeplejersker i brøkstillinger. Der vil således i enheden være kompetencer og ressourcer til at understøtte de mange forskelligartede aktiviteter, der vedrører denne stilling.

Uddannelses- og Kvalitetsenheden er stadig under etablering, hvormed du kommer til at bidrage til opbygningen af enheden. Du vil blandt andet skulle udarbejde en strategi for udvikling af kvaliteten i ambulancetjenesten i samarbejde med den daglige ledelse, den delegerende overlæge og den ledende overlæge af ambulancer og akutlægebiler.

Om dig
Stillingen ønskes besat af en speciallæge med præhospital erfaring.

Det er helt centralt, at du har interesse i at styrke den præhospitale indsats generelt, samt kvaliteten i ambulancetjenesten gennem evidensbaseret praksis.

Du skal kunne begå dig i en stilling med håndtering af flere opgaver parallelt, samt mange interne og eksterne samarbejdsflader og interesser.

Som overlæge med ansvar for kvalitetsudvikling skal du kunne tage ansvar og være drivkraft for den faglige udvikling, så det sikres, at ambulancepersonellet yder en indsats af bedste kvalitet.

Vi forventer, at du:

 • er klinisk aktiv og ønsker at udvikle dine faglige kompetencer
 • har erfaring med eller interesse for implementering, kvalitetsudvikling og patientsikkerhedsarbejde
 • er dygtig til at skabe holdånd og samarbejdsrelationer på tværs af alle lag
 • er en god kommunikator og kan videreformidle den komplekse faglige dialog til andre faggrupper og til lægmand
 • har fremragende evner for samarbejde med forskellige faggrupper, kulturer og traditioner inden for beredskab og det præhospitale område – også i akutte og pressede situationer
 • har god organisationsforståelse og trives i en politisk styret organisation
 • er innovativ og har erfaring med projekter inden for akutområdet.

Vi kan tilbyde:

 • en interessant og krævende stilling med mulighed for stor indflydelse
 • mulighed for at indgå i regionale og nationale udviklingstiltag præhospitalt
 • relevant efteruddannelse
 • uddannelse i relevante akutmedicinske kurser, bl.a. ATLS, PHTLS, STAR, ISL-SUND og strategisk beredskabsledelse
 • mulighed for at indgå i forskningsprojekter på det præhospitale og akutmedicinske område
 • ambitiøse og dedikerede kolleger, samt samarbejdsflader på tværs af fagligheder og organisatoriske niveauer.

Overlægens ansvar og opgaver:

 • at være ansvarlig for kvalitetsudviklingen i ambulancetjenesten
 • at indgå i patientsikkerhedsarbejdet i ambulancetjenesten, herunder bidrage til analyser og læring af UTH’er og patientklager
 • at indgå i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af ambulancetjenestens sundhedsfaglige retningslinjer
 • at varetage diverse lægefaglige ad hoc opgaver i enheden
 • at bidrage til den samlede præhospitale udvikling og agere link mellem forskning og uddannelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet. Stillingen er organisatorisk placeret i Uddannelses- og Kvalitetsenheden med reference til den lægefalige direktør.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.

Der er mulighed for, at stillingen oprettes som en delestilling i kombination med nuværende kliniske ansættelse på et af Region Midtjyllands hospitaler. Kombinationen med en klinisk ansættelse vægtes i denne sammenhæng positivt, idet det giver mulighed for opretholdelse af lægefagligheden og de kliniske kompetencer, til gavn for funktionen som overlæge med ansvar for udvikling og kvalitet.
Du får kontor i Aarhus i Præhospitalets lokaler på Olof Palmes Allé 34, 8200 Aarhus N.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af speciallægens syv roller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Begge dele kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside www.regionmidtjylland.dk under Om os – Organisation – Koncern HR – Ansættelses- og lønforhold – Rekruttering og ansættelse – Ansættelse af speciallæger

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til delegerende overlæge Charlotte Runge på 25 88 31 72 eller på mail charlotte.runge@aarhus.rm.dk
Du kan læse mere om Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk

Samtaler finder sted den 11. februar og 22. februar 2022 i Aarhus. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde må forvente at gennemgå et testforløb inden 2. samtale.
Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning/Søg jobbet” i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 7. februar 2022.
Opstart den 1. april 2022 eller hurtigst muligt.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganisering.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.