Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

Ansøgningsfrist: 14/04/2020 Regionshospitalet Randers

Til besættelse 1. juni  2020

I akutafdelingen i Randers tror vi på, at høj faglig kvalitet starter med veluddannede medarbejdere. Vi tror på, at arbejdsglæden kommer, når man får lov til at yde sit bedste. Vi arbejder på at skabe gode, sikre og effektive akutte patientforløb med speciallæger helt i front, døgnet rundt, hele ugen og vi vægter høj faglighed fra patientens første møde med akuthospitalet Vi søger nu en ny overlæge med stærke faglige kvalifikationer inden for akutmedicin, der vil være med til at opbygge dette.

Akutlægernes arbejdsområde

Vi har en travl, men spændende hverdag i en velfungerende akutafdeling, hvor vi er kommet rigtig langt med akutkonceptet. Vi er en selvstændig afdeling, hvor udviklingen går hurtigt og nye ideer konstant prøves af.

Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer indenfor det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Vi arbejder med et 4 timers princip, hvor alle akutte patienter ses af et team med sygeplejerske, yngre læge og speciallæge umiddelbart ved ankomst og senest 4 timer efter skal have en behandlingsplan. Patienter med forventet indlæggelsestid under 12 timer forbliver i akutafdelingen under akutlægernes ansvar, mens patienter med forventet længere indlæggelsestid overgår til andet speciale. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives  direkte fra akutafdelingen.

Akutafdelingens speciallæger deltager som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb herunder deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.

Uddannelsesopgaver

Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med ca. 20-25 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktionsuddannelse i akutmedicin og inden længe også hoveduddannelse i akutmedicin. Vi vægter mesterlæren og den kliniknære, situationsbestemte og casebaserede uddannelse højt. Alle speciallæger har funktion som hovedvejleder og forventes at bidrage aktivt til afdelingens uddannelsesmiljø, herunder den daglige supervision af uddannelseslægerne.  Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling. Har du erfaring for eller lyst til at arbejde med simulations-og færdighedstræning vil det kun være et ekstra plus!

Helt aktuelt arbejder vi fokuseret på at udvikle læringsdelen af den fælles morgenkonference. Vi arbejder aktivt med positiv feedbackkultur, træning af udvalgte kompetencer og samarbejde gennem færdigheds- og simulationsøvelser og gensidig uddannelse i speciallægegruppen gennem sidemandsoplæring.

Forskning
Akutafdelingen har ikke aktuelt selvstændig forskningsaktivitet, men samarbejder med bla Center for Akutforskning om flere projekter. Har du selv forskningserfaring eller lyst og interesse til at iværksætte forskningsprojekter, vil der være gode muligheder og opbakning fra afdelingsledelsen

Vagtforhold
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller (7.30)8.00-18.00

Akutafdelingen

Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Vi modtager et bredt udsnit af akutte patienter med symptomer inden for det kardiologiske, intern medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Ca. 50% af de akut indlagte patienter udskrives i dag direkte fra akutafdelingen efter en gennemsnitlig liggetid på 8 timer

På lægesiden er afdelingen normeret med en ledende overlæge og 11 afdelingslæger/overlæger. Vi har pr 1.1 2020 ansat 10 speciallæger inklusiv den ledende overlæge.  Vi er tre speciallæger i akutmedicin og de øvrige speciallæger har alle gennemført eller er ved at gennemføre fagområdeuddannelse i akutmedicin.

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.

Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge, der

 • har minimum 5 års speciallægeanciennitet
 • har speciallægeanerkendelse indenfor relevant speciale
 • har fagområdegodkendelse i akutmedicin eller tilsvarende kvalifikationer fra ansættelse i anden akutafdeling
 • kan varetage den kliniske ledelse af akutte patientforløb med inddragelse af andre specialer ved behov og uden fagligt begrundet ventetid for patienten
 • har forståelse for tværfagligt samarbejde, samarbejde med andre afdelinger og primærsektor og kan selvstændigt bidrage til dette
 • har lyst til indgå i opbygning af en moderne, velfungerende akutafdeling
 • lyst til at påtage sig organisatorisk ansvar og uddelegerede ledelsesopgaver efter aftale med afdelingsledelsen
 • har lyst og evne til selvstændigt at kunne påtage sig faglige udviklingsopgaver i afdelingen i samarbejde med øvrige personale
 • har interesse for at medvirke til iværksættelse af forskningsprojekter i akutafdelingen,
 • er uddannelsesinteresseret og optaget af yngre lægers trivsel
 • er uhøjtidelig, god til at håndtere stressede situationer og kan bidrage positivt til god stemning også i travle situationer
 • er opmærksom på sin funktion som rollemodel og samarbejdspartner
 • altid har patientens interesser for øje

Vi tilbyder

 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udvikling og vant til forandringer
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • selvstændigt arbejde i tæt samarbejde med afdelingsledelsen
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen
 • gensidig uddannelse i speciallægegruppen gennem sidemandsoplæring
 • mulighed for merituddannelse til specialet akutmedicin, hvis du ikke allerede har opnået dette.
 • gode muligheder for øvrig relevant efteruddannelse og supplerende kurser

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk
Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail  Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk

Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2020

Samtaler forventes afholdt i uge 17

Ansættelsesstart 1. juni 2020 eller efter aftale

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.