Overlæge med subspecialisering indenfor børneanæstesi søges til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers. En overlæge med subspecialisering indenfor børneanæstesi søges til Operation og Intensiv, Regionshospitalet Randers.

Dette job er udløbet

En stilling som overlæge ved Operation og Intensiv er ledig til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter aftale.

Vi søger en speciallæge i anæstesiologi, der har lyst til og mod på nye udfordringer. Vi ønsker at ansætte en ansvarsfuld overlæge, der vil være med til at præge den faglige, uddannelsesmæssige og organisatoriske udvikling i afdelingen. Vi kan tilbyde spændende arbejdsopgaver og et godt arbejdsmiljø.

Vi ønsker at ansætte en overlæge, der kan varetage funktionen som ansvarlig for det børneanæstesiologiske område. Ansøgere med SSAI´s børneanæstesi specialuddannelse vil derfor blive prioriteret. Overlægen skal sammen med afdelingens børneanæstesi gruppe sikre et højt fagligt niveau, fortsat kompetenceudvikling for afdelingens speciallæger, samt god oplæring og supervision af yngre læger og anæstesisygeplejersker inden for børneområdet.

Vi vil gerne sætte fokus på hele forløbet for børnene på hospitalet – såvel det faglige, som den organisatoriske del. Overlægen skal derfor have gode samarbejdsevner, så vi kan videreudvikle samarbejdet med de øvrige afdelinger der har andel i børnenes forløb. Overlægen skal endvidere have stor empati for andre mennesker og gode kommunikative evner. Endelig er det vigtigt, at overlægen har de rette personlige kompetencer til at kunne indgå i afdelingens speciallægeteam.

Der er på hospitalet en pædiatrisk afdeling med et neonatalafsnit, som overlægen får stort samarbejde med.

Overlægen kommer til at deltage i opgaveløsning og vagtdækning i alle afdelingens funktioner på lige fod med afdelingens øvrige speciallæger. Der henvises i øvrigt til “Funktionsbeskrivelse for overlæger i Operation og Intensiv”.

Der er stor undervisningsaktivitet på afdelingen, da der er studenter fra Aarhus Universitet, introduktionslæger samt læger i sidste del af hoveduddannelsen. Derudover deltager lægerne i undervisning af anæstesi-sygeplejerske kursister og ambulancebehandlere.

På hospitalet er der et Læringscenter med mulighed for simulationstræning på diverse dukker samt færdighedstræning på fantomer.

Operation og Intensiv har seks funktionelle afsnit med hver sin tværfaglige afsnitsledelse.

Afdelingen yder anæstesi til følgende kirurgiske specialer: Abdominalkirurgi, gynækologi og obstetrik, ortopædkirurgi og øre-næse-hals kirurgi. Der bedøves patienter dels på den centrale operationsgang, dels i et dagkirurgisk afsnit samt på ØNH-klinikgangen.
Der findes endvidere en specialtandlægeklinik, hvor der ydes anæstesi til børn og klienter fra særforsorgen.
Herudover ydes anæstesi til akutte og elektive diagnostiske procedurer i radiologisk afdeling, samt anæstesi til DC-konvertering og ECT-behandling.

Afdelingen har et moderne Intensivafsnit med otte pladser, hvor der udøves intensiv terapi til såvel kirurgiske som medicinske patienter med fuld hæmodynamisk monitorering og akut dialysebehandling. I henhold til specialeplanen har vi ikke børn på intensiv.

Afdelingen dækker den præhospitale behandling i Randersområdet og på Djursland i form af to lægebemandede akutbiler, som begge er døgnbemandede.

Regionshospitalet Randers er et akuthospital og personalet fra Operation og Intensiv deltager i den akutte traumemodtagelse samt ved akut medicinsk kald.

Overlægen skal indgå i et 15-skiftet vagtrul med bagvagtsfunktion, dels i tilstedeværelsesvagt, dels i en delt tilstedeværelses- og tilkaldevagt.

Yderligere oplysninger kan rekvireres ved henvendelse til
ledende overlæge Lisbeth Kidmose, direkte valg på tlf. 78 42 05 01.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til speciallægens 7 roller, og bedes udfylde Region Midts dertil hørende skema.

Ansøgningsfrist den 29/1 2021 kl. 12.
Vi forventer at afvikle ansættelsessamtaler i uge 6.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.