Overlæge med ansvar for uddannelse til Præhospitalet Har du interesse i det akutte præhospitale område? Vil du have indflydelse på den faglige udvikling i Region Midtjyllands ambulancetjeneste?

Ansøgningsfrist: 06/12/2023 Præhospitalet, Uddannelse og Kvalitet

Så har vi jobbet og udviklingsmulighederne til dig!

Præhospitalet
Præhospitalet er den driftsorganisation, der har ansvaret for det  præhospitale område i Region Midtjylland: ambulancetjenesten, akutlægebiler, AMK-vagtcentralen, liggende sygetransport og sundhedsberedskabet.
Den landsækkende akutlægehelikopterordning drives ligeledes af Præhospitalet.

Regionen driver 60% af den regionale ambulancedrift, mens de resterende 40% drives af Falck og Samsø Redningskorps.

Fra marts 2024 overtager regionen den nuværende lægevagt i tidsrummet kl. 23-08,
hvor den overgår til Region Midtjyllands akutte natordning i regi af Præhospitalet.

Præhospitalet er således en organisation, der udvikler sig kolossalt i disse år. Kulturen er præget af pionerånd og en bestræbelse på, at alle leverer præhospital indsats af højeste kvalitet.

 

Overlæge med ansvar for uddannelse 
Du vil i denne stilling få det lægefaglige ansvar for de præhospitale uddannelsesaktiviteter, der varetages i afdelingen for Uddannelse og Kvalitet. Det vedrører først og fremmest den årlige efteruddannelse af personalet i hele den regionale ambulancetjeneste samt den nye regionale traumeuddannelse for ambulancebehandlere, paramedicinere og læger.

Du bliver ansvarlig for at sikre løbende kompetenceudvikling af personalet i ambulancetjenesten, så deres kompetencer følger den faglige udvikling, og for at sikre personalet de bedste muligheder for at udfolde deres.

Derudover vil du skulle indgå i og bidrage til en lang række uddannelsesaktiviteter for de øvrige personalegrupper i Præhospitalet, herunder medarbejderne i Region Midtjyllands akutte natordning, personalet i sygetransporterne og i de præhospitale visitationsenheder.

Du får stor indflydelse på udviklingen af de eksisterende uddannelseselementer og mulighed for at afprøve og implementere nye uddannelsesmæssige tiltag, herunder også nye lærings- og kompetenceudviklingsmetoder, som vil bidrage til at styrke den  fortsatte faglige udvikling af det præhospitale område.

Som overlæge med ansvar for uddannelse kommer du til at indgå i forskelligartede uddannelsesmæssige og formidlingsmæssige opgaver og projekter. Vi udvider løbende vores metoder og måder at undervise og formidle den faglige viden til personalet på og anvender en række forskellige platforme. Vi gør bl.a. brug af holdundervisning, e-læring, podcasts, nyhedsbreve og faglig vejledning i forskellige former. Vi har et stort og kompetent hold af ambulancefaglige vejledere, som varetager en stor del af undervisningen, og som du vil få et tæt samarbejde med og ansvar for at klæde godt på ift. relevante faglige områder og problemstillinger.

Du kommer ligeledes til at arbejde tæt sammen med den ledende overlæge i afdelingen, som har det overordnede ansvar for den sundhedsfaglige aktivitet, der udføres af ambulancepersonalet. I vil begge skulle indgå i udarbejdelsen og vedligeholdelsen af ambulancetjenestens sundhedsfaglige retningslinjer, føre tilsyn med ambulancepersonalet, deltage i patientsikkerhedsarbejdet i ambulancetjenesten og bidrage til analyser og læring af UTH’er og patientklager.

Du vil skulle løse en bred vifte af lægefaglige opgaver inden for det præhospitale område, oftest i fællesskab med de ambulancefaglige vejledere, afdelingens AC medarbejdere eller den ledende overlæge.

Stillingen indeholder arbejde med en række kliniske problemstillinger og deltagelse i implementering af nye præhospitale kliniske tiltag, som vil booste din kliniske lægefaglige profil.

 

Om dig
Stillingen ønskes besat af en speciallæge med solid erfaring fra det akutte sundhedsvæsen og meget gerne et indgående kendskab til det præhospitale område.

Det er helt centralt, at du har interesse for at styrke kvaliteten i den præhospitale indsats gennem evidensbaseret praksis og engagerende undervisning af høj kvalitet både fagligt og metodemæssigt. Du har stærke uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, og du formår at bringe din viden om innovative didaktiske metoder i spil, når du skal videreformidle den komplekse faglige viden og dialog til andre faggrupper.

Du skal kunne begå dig i en stilling med håndtering af flere opgaver parallelt, samt mange interne og eksterne samarbejdsflader og interesser.

Som overlæge med ansvar for uddannelse skal du kunne tage ansvar og være drivkraft for de præhospitale uddannelsesaktiviteter, så det sikres, at ambulancepersonalets faglige kompetencer løbende udvikles og følger den faglige udvikling i behandlingen.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse som speciallæge, f.eks. som anæstesiolog eller akutmediciner, og kvalifikationer på overlægeniveau
 • Har solid erfaring fra det akutte sundhedsvæsen og kendskab til det præhospitale område
 • Har stærke uddannelsesmæssige kvalifikationer og kompetencer, herunder indgående viden om didaktiske metoder og gode evner som underviser
 • Er en god kommunikator og kan videreformidle den komplekse faglige dialog til andre faggrupper
 • Er samarbejds- og dialogorienteret på tværs af faggrupper og organisatoriske niveauer i og uden for Præhospitalet
 • Har gerne erfaring med kvalitets og patientsikkerhedsarbejde
 • Har god organisationsforståelse og trives i en politisk styret organisation og på ete område med stor politisk bevågenhed
 • Er innovativ og har erfaring med projekter inden for akutområdet.

Vi kan tilbyde:

 • En interessant og krævende stilling med mulighed for stor indflydelse
 • Mulighed for at indgå i regionale og nationale udviklingstiltag præhospitalt
 • Relevant efteruddannelse
 • Mulighed for at indgå i forskningsprojekter på det præhospitale og akutmedicinske område
 • Ambitiøse og dedikerede kolleger, samt samarbejdsflader på tværs af fagligheder og organisatoriske niveauer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste ved Præhospitalet. Stillingen er organisatorisk placeret i Afdelingen for Uddannelse og Kvalitet med reference til den ledende overlæge i afdelingen.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Aflønningen fastlægges i henhold til principperne om lokal løndannelse.

Der er mulighed for, at stillingen oprettes som en delestilling i kombination med nuværende kliniske ansættelse på et af Region Midtjyllands hospitaler eller andre funktioner i Præhospitalet. Kombinationen med en klinisk ansættelse vægtes i denne sammenhæng positivt, idet det giver mulighed for opretholdelse af lægefagligheden og de kliniske kompetencer, til gavn for funktionen som overlæge med ansvar for uddannelse.

Du får kontor i Aarhus i Præhospitalets lokaler på Olof Palmes Allé 34, 8200 Aarhus N.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af speciallægens syv roller. Ansøgningen bør være udfærdiget under hensyntagen til Region Midtjyllands retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger, således at der sammen med ansøgningen indsendes udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Begge dele kan findes på Region Midtjyllands hjemmeside www.regionmidtjylland.dk under Om os – Organisation – Koncern HR – Ansættelses- og lønforhold – Rekruttering og ansættelse – Ansættelse af speciallæger

Yderligere oplysninger
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at henvende dig til ledende overlæge Annette Corydon på 45 30 55 11 43 eller på mail annecy@rm.dk

Du kan læse mere om Præhospitalet på: http://www.ph.rm.dk

Samtaler finder sted den 12. december og 18. december 2023 i Aarhus. Ansøgere der går videre til 2. samtalerunde må forvente at gennemgå et testforløb inden 2. samtale, med bla. en testsamtale d. 14. december 2023. 

Sådan gør du
Du kan søge stillingen ved at klikke på ”Send ansøgning/Søg jobbet” i stillingsopslaget. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansøgningsfrist er den 6. december 2023.

Opstart den 1. februar 2024 eller hurtigst muligt.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.