Overlæge i radiologi ved Røntgen og Skanning (RoS), Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge ved Diagnostisk Center, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Hospitalsenhed Midt

Om stillingen
Jf. nedenstående er der muligheder for en bred vifte af subspecialer alt efter ansøgerens kompetencer og ønsker.
Det er godt at have speciallæger, som er organspecifikke og modalitetsspecifikke. På denne måde kan man supplere hinanden.

Afhængig af ansøgerens erfaring, vil denne i tillæg til de kliniske og forskningsrelaterede opgaver indgå i ledelsesopgaver af lægefaglig og strategisk/organisatorisk karakter ved afdelingen.

Det forventes, at overlægen i lighed med alle de øvrige speciallæger på afdelingen gennemgår vejlederuddannelsen, og der er mulighed for at deltage i ledelseskurser.

Stillingen indeholder vagter, som aktuelt kun går til kl. 23 på hverdage som forskudt tjeneste. Lørdage tjeneste kl. 08-16 med efterfølgende rådighedsvagt til kl. 23. Søn- og helligdage er rådighedsvagt kl. 08-23.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i radiologi.

Der lægges vægt på sociale/kollegiale kompetencer og lyst til at indgå i og udvikle det tværfaglige samarbejde samt høj faglig ekspertise – i denne prioriterede rækkefølge.

Røntgen og Skanning i Diagnostisk Center kan tilbyde et unikt arbejdsmiljø med gode muligheder for faglige kontakter såvel nationalt som internationalt.

Det vægtes højt, at arbejdsmiljøet er godt og at unødig stress undgås. Dette gøres ved fleksibilitet. Mulighed for hjemmearbejdsdage og generelt, at der er tæt kontakt med funktionsledelsen for Røntgen og Skanning.

Om Diagnostisk Center
Overordnet er Diagnostisk Center karakteriseret ved:

 • Særdeles godt kollegialt miljø.
 • Samling af det medicinske og radiologiske speciale under samme ledelse.
 • Gode interne og eksterne samarbejdsrelationer.
 • Høj (tvær)faglighed.
 • Prioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring kliniske og billeddiagnostiske problemstillinger.

Diagnostisk Center er bygget på fusion af det medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe hurtige og effektive patientforløb af høj kvalitet, samt konvertere akut indlagte til ambulante forløb og skabe optimale muligheder for sammedagsudredning. I dette indtager radiologerne en helt central rolle. Diagnostisk Center har status af Universitetsklinik for Innovative Patientforløb.

Diagnostisk Center modtager elektive og akutte visiterede medicinske patienter kl. 8-17 på hverdage inden for næsten alle områder af det medicinske speciale. Patienter med kroniske sygdomme har såkaldte fleksible indlæggelser, hvor de kan vurderes og om nødvendigt indlægges døgnet rundt direkte i sengeafdelingen 24/7/365, og det samme kan patienter med alvorlig sygdomme (åbne indlæggelser).

Radiologerne i Diagnostisk Center har modtaget flere priser for deres måde at omlægge arbejdsgange, så radiologerne virker som klinikere og derved er med til at forkorte udredningsforløbene, bl.a. Europæisk Radiologisk Selskabs pris for ”nye initiativer inden for radiologien i Europa” samt i 2017 ”Professor Carl Krebs’ fødselsdagslegat”.

 • Der er en betydelig, hovedsagelig klinisk forskningsindsats inkl. billeddiagnostik, og der er i Diagnostisk Center ansat forskningsansvarlig sygeplejerske, forskningsansvarlig MR-fysiker, forskningsansvarlig kiropraktor, forskningsleder af universitetsklinikken og flere forskningsansvarlige overlæger. Endvidere er der ansat 4 professorer og 1 adjungeret professor i innovative patientforløb og en i AI.
 • I Røntgen og Skanning udføres MR-skanninger, CT-skanninger, ultralydsskanninger og konventionel røntgen. Der er specielt fokus på undersøgelser af reumatologiske patienter samt udredning for okkult cancer (udredning af mulig alvorlig sygdom, MAS). Der udføres ca. 92.000 undersøgelser årligt fordelt på ca. 13.500 MR-skanninger, ca. 19.000 CT-skanninger, godt 14.500 UL-skanninger og knap 45.000 konventionelle røntgenundersøgelser.
 • Vi har stort fokus på en god billedkvalitet og afdelingen råder bl.a. over 3 CT-skannere hvoraf én er installeret på Hammel Neurocenter. MR-afsnittet råder over 3 skannere: Siemens Skyra 3T, Siemens AvantoFit 1,5T og endnu en tunnelskanner er under installation.
 • Vi har stort fokus på uddannelse af bl.a. yngre læger. Diagnostisk Center er to gange kåret til landets bedste uddannelsesafdeling inden for samtlige specialer, og ved sidste inspektorbesøg i Røntgen og Skanning konkluderede inspektorerne: ”Vi har besøgt en dynamisk afdeling med et meget godt og positivt uddannelsesmiljø.”

Røntgen og Skanning er centreret omkring de kliniske samarbejdsflader, således at man indgår i teams og arbejder med flere modaliteter i forhold til de klinikere, som er ens hovedsamarbejdspartnere. Røntgen og Skanning er karakteriseret ved det fokus, der er på det kliniske samarbejde og på den kliniske opgave, man bør løfte som radiolog. Der er bl.a. et tæt samarbejde med:

 • Idrætsklinik, Center for Planlagt Kirurgi – fx MR-skanninger af skulder, knæ, fodled samt ultralydsvejledte blokader i samarbejde med bl.a. hoftesektoren.
 • Klinik for Gigt- og Bindevævssygdomme, Diagnostisk Center.
 • Regional Rygklinik inkl. Forskningsenhed for Sygemeldte, Diagnostisk Center – særligt MR-skanninger af rygge.
 • Klinik for Medicinsk Udredning – med henblik på udredning af mulig alvorlig sygdom (okkult cancer).
 • Klinik for Lungesygdomme – tæt samarbejde om kræftpakkeforløb med stort volumen af CT og ultralydsvejledte lungebiopsier.
 • Klinik for Mave- og Tarmsygdomme – fx CT-kolografi og MR-tyndtarm, MR-pancreas, MR-hepar.
 • Klinik for Diabetes, Knogle- og Hormonsygdomme – fx ultralydsvejledt thyreoideabiopsi, kvantificering af osteoporose på røntgen af columna.
 • Hjerteklinik – CT-KAG, MR-hjerte, CT- og MR-aorta samt etablering af “Ja/Nej-klinik” for DVT.
 • Hammel Neurocenter – forskningsprojekter med fMRI på hjerneskadede, CT- og MR-skanninger af CNS. Der er placeret en GE CT-skanner på matriklen, og der er 2-3 dage om ugen en radiolog på matriklen.

Desuden arbejdes der tæt sammen med Røntgen og Skanning på Regionshospitalet i Viborg, så vi sikrer bedst mulig udnyttelse af de radiologiske kompetencer og den radiologiske kapacitet.

I Røntgen og Skannings lægestab er der ud over den ledende overlæge normeret 10 overlæger, 1 afdelingslæge og yngre læger i HU-forløb og introduktionsstillinger.

Regionshospitalet Silkeborg har landets næsthøjeste medarbejdertilfredshed blandt samtlige sygehuse i landet. Diagnostisk Center ledes af to ledende overlæger og en oversygeplejerske.

Om Hospitalsenhed Midt 
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Ansættelse og organisatorisk placering 
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og afdelingen kan fås ved henvendelse til:
Cheflæge Nikolai Hoffmann-Petersen, tlf. 2946 4510
Ledende overlæge Niels Bang, tlf. 7841 7571

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest d. 21. august med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtale forventes afholdt mandag d. 5. september

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-kappen.