Overlæge i Ortopædkirurgi, Håndsektoren, Aarhus Universitetshospital En stilling som overlæge med tjeneste ved Aarhus Universitetshospital, Ortopædkirurgi, er ledig til besættelse den 1. maj 2023.

Dette job er udløbet

Der er tale om en stilling som overlæge indenfor den ortopædkirurgiske håndkirurgi.

Stillingen er tilknyttet en vagtforpligtigelse i afdelingens traumevagt, som er en døgndækkende vagt i tilstedeværelse, indtil andet er aftalt.

Ortopædkirurgi ledes af en afdelingsledelse bestående af en cheflæge og en chefsygeplejerske. Afdelingen er førende indenfor højtspecialiseret ortopædkirurgi såvel som regions- og hovedfunktion, hvis faglige og udviklingsmæssige status er internationalt anerkendt. Afdelingen har et tæt tværfagligt samarbejde med en lang række kliniske afdelinger samt primærsektoren, som medvirker i en koordineret indsats for det gode sammenhængende patientforløb. Afdelingen har 11 specialsektorer indenfor ortopædkirurgi. Alle sektorer ledes af en sektorledelse bestående af en oversygeplejerske og sektorens overlæger. I hver sektor er udpeget en overlæge som driftsansvarlig.

Ved afdelingen er der ansat seks professorer, som er ansvarlige for forskning, prægraduat uddannelse og udvikling i afdelingen. Afdelingen varetager teoretisk og klinisk undervisning af medicinske studenter ved Aarhus Universitet og har som universitetsafdeling forsknings-, udviklings- og uddannelsesforpligtigelser i relation til specialet samt tværfagligt.

Overlægerne i ortopædkirurgi på Aarhus Universitetshospital medvirker i den daglige drift i sektorerne og deltager i undervisnings- og forskningsaktiviteter. De skal herudover være villige til at påtage sig opgaver og funktionsområder på tværs af afdelingen. Opgaverne er overordnet at sikre udvikling, kontinuitet, kommunikation og kvalitet i det daglige arbejde internt i sektoren såvel som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Håndsektoren

Håndsektoren bemander syv dagkirurgiske operationslejer ugentligt. Sektoren har en specialeansvarlig sygeplejerske i såvel klinikken som på Dagkirurgisk Afdeling samt en fast stab af sekretærer.

Håndsektoren har en samlet produktion på ca. 840 operationer årligt, heraf er langt størstedelen på højtspecialiseret og regionsniveau, fordelt på alloplastikker, artroskopiske indgreb, børnemisdannelser, Dupuytren, ligament rekonstruktioner, nervetransplantation/-transferering, rheumakirurgi, senerekonstruktion/transposition med videre.

Der er sædvanligvis flere videnskabelige projekter i gang med tilknytning til Håndsektoren, som har en professor ansat med halv kliniktid.

Sektoren har i perioder et antal læger i uddannelsesstillinger tilknyttet.

Vi kan tilbyde

  • ansættelse på en spændende afdeling i konstant udvikling
  • ansættelse på en afdeling, som har alle de ortopædkirurgiske fagområder
  • en sektor med stor og bred produktion inden for håndkirurgi med hovedvægt på varetagelse af de højtspecialiserede og regionsfunktioner
  • e
  • store muligheder for selvstændighed i udførelsen af arbejdsopgaver
  • en afdeling, hvor der strategisk arbejdes for at forbedre arbejds- og uddannelsesmiljøet
  • udtalt grad af medarbejderinddragelse i forbindelse med planlægning og udførelse af arbejds- og udviklingsopgaver
  • garanti for relevant efter- og videreuddannelse efter nærmere aftaler mellem overlægen og afdelingsledelsen.

Det forventes, at ansøgeren er speciallæge i ortopædisk kirurgi. Der vil blive lagt stor vægt på, at ansøgeren har en stor og bred klinisk erfaring indenfor den generelle og højtspecialiserede håndkirurgi, herunder især børnemisdannelser og nervekirurgi. Der vil endvidere blive lagt vægt på forskning, innovation, samt at ansøgeren har kendskab til kvalitetsudvikling. Ansøgere med dokumenteret forskningsuddannelse, som f.eks. en ph.d.-grad, vil blive foretrukket. Endelig lægges der vægt på undervisningserfaring af medicinstuderende, læger, sygeplejersker og andre personalegrupper. Det forventes, at overlægen har interesse for udvikling, at ansøgeren er dynamisk, men også resultatorienteret og kan samarbejde i en positiv atmosfære.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest, herunder at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til driftsansvarlig overlæge Bo Munk på 2325 1686 eller cheflæge Sten Larsen på stenlars@rm.dk eller på 2115 7230. Se også stillings- og funktionsbeskrivelsen her

Ansøgning skal foruden oplysninger om uddannelse, forskningsaktiviteter, undervisningsaktivitet og operativ produktion indeholde en redegørelse for de motiver og visioner, der ligger til grund for ansøgningen. Ansøgningen bedes formuleret med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 7 speciallægekompetencer.

Ansøgningen stiles til cheflæge Sten Larsen.

Ansøgningsfristen er den 7. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 17, 2023

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.