Overlæge i intern medicin: reumatologi – Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Gødstrup Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det stærke hold, som får visionen til at leve i dagligdagen.

Dette job er udløbet

En stilling som overlæge i intern medicin: reumatologi ved Regionshospitalet Gødstrup, Medicinsk Afdeling er ledig til ansættelse pr. 1. oktober 2023 eller efter aftale.

Medicinsk Afdeling
Vi er efterhånden godt landet på Regionshospitalet Gødstrup, og det er en fantastisk oplevelse at tage et helt nyt hospital i brug. Vi oplever, at hospitalets rammer gavner både det faglige og sociale fællesskab samtidig med, at patienterne også tilbydes de bedste rammer for effektive behandlingsforløb. Medicinsk Afdeling varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i de seks vestlige kommuner i Region Midtjylland og har ud over hovedfunktionen i Gødstrup også funktioner i Center for Sundhed, Holstebro og i Ringkøbing Sundhedshus. Der er fælles afdelingsledelse bestående af cheflæge og chefsygeplejerske.

Afdelingen varetager diagnostik, behandling og pleje inden for følgende specialer: hæmatologi, lungemedicin, infektionsmedicin, endokrinologi, nyremedicin, reumatologi, gastroenterologi og geriatri. Afdelingens sengekapacitet er 90 senge fordelt på fem sengeafsnit. Der er tilhørende ambulant funktion inden for alle af afdelingens otte specialer samt et stort dialyseafsnit med 36 dialysepladser og klinik for udredning af patienter mistænkt for cancer.

Ud over at være arbejdsplads for ca. 500 fastansatte medarbejdere er afdelingen også uddannelsessted for medicinstuderende, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever på alle trin af uddannelsesforløbene.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med bl.a. patient-/pårørende-inddragelse, samarbejdet med primær sektoren og implementering af tekniske løsninger – alt sammen med formålet at give værdi for patienten.

Reumatologi på Regionshospitalet Gødstrup
Reumatologien er en del af en stor medicinsk afdeling og har i klinikken ca. 6500 ambulante kontakter årligt. Den reumatologiske funktion er overvejende ambulant, idet oplagt reumatologiske patienter indlægges på Aarhus Universitetshospital. I det omfang der er reumatologiske problemstillinger hos indlagte patienter på Regionshospitalet Gødstrup, varetager vi de reumatologiske specialistopgaver ved tilsyns- og konferencevirksomhed.

Til specialet er aktuelt tilknyttet tre overlæger og tre afdelingslæger samt to HU-læger i reumatologi. Endvidere er der læger i andre uddannelsesstillinger (KBU-, intro- og AP-læger).

Ambulatoriet varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau. Foruden muskuloskeletal ultralyd tilbyder vi vaskulær ultralyd hos patienter mistænkt for GCA. Der er fast udefunktion iCenter for Sundhed, Holstebro, hvor der er tilstedeværelse af speciallæge alle hverdage i ugen.

Arbejdsforhold
Dit primære arbejdsområde vil være det daglige kliniske arbejde i det reumatologiske speciale. Afhængig af kvalifikationer og interesse vil der være gode muligheder for at opdyrke eventuelle interesseområder.

Overlægen kommer til at indgå i et rul til varetagelse af stuegang i weekender og på helligdage.

Der er etableret fem vagtlag, hvoraf fire er til stede hele døgnet. Forvagt har fremmøde fra kl. 8-20, to mellemvagter, en overdragelsesvagt og en speciallægevagt.

Der er beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne i disse specialer.

Faglige kvalifikationer

 • Speciallægeuddannelse i intern medicin: reumatologi.
 • At din kliniske interesse er primært inden for den inflammatoriske reumatologi herunder varetagelse af komplicerede udredningsforløb, som vi har talrige af i reumatologien på Regionshospitalet Gødstrup.
 • At du arbejder målrettet og struktureret, og at du både klinisk og organisatorisk har erfaring, beslutningsevne og handlekraft.
 • At du har teoretisk, akademisk og praktisk erfaring inden for socialmedicin og kan fungere som konsulent ved tværfaglige konferencer med socialmedicinerne.
 • At du har forskningserfaring, gerne i form af en ph.d., og kan videreføre og videreudvikle reumatologisk forskning på Regionshospitalet Gødstrup.
 • At du har universitetstilknytning, enten i form af eksternt eller klinisk lektorat, og kan fungere som uddannelsesansvarlig prægraduat lektor (UPL).
 • At du har færdigheder inden for vaskulær ultralyd. Du vil, hvis det har interesse, have mulighed for at videreudvikle disse færdigheder.
 • At du har IT-kompetencer på bruger niveau.

Personlige kvalifikationer

 • At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag.
 • At du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • At du betragter dig selv som kulturbærer og bidrager aktivt til at styrke det kollegiale fællesskab både fagligt og socialt på tværs af faggrupper.
 • At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt.
 • At du er loyal, beslutningsdygtig og ansvarlig.
 • At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt og holder den gode tone.

Vi tilbyder dig

 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse.
 • At medvirke i udvikling af det reumatologiske speciale i et tæt tværfagligt samarbejde.
 • Et stærkt fagligt miljø med fokus på et balanceret forhold mellem privatliv, produktion og efteruddannelse..
 • Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab, hvor vi har sat barren højt.
 • Gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
 • Et aktivt undervisningsmiljø, som du får en unik mulighed for at præge.

Faglig bedømmelse
Faglig bedømmelse sker ud fra de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, organisator/leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker, professionel. Du bør i ansøgningen dokumentere dine kvalifikationer inden for disse områder.

Hvis du vil vide mere
Er du meget velkommen til at kontakte ledende overlæge i reumatologi Caroline Marie Andreasen på telefon 78431416, e-mail: carand@rm.dk.
Læs stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst for overlæger.
Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online. Vedhæft din ansøgning og dit CV.
Din ansøgning vil vi gerne modtage senest mandag den 12. juni 2023.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 20. juni.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.