Overlæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg En stilling som overlæge i anæstesiologi ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen
Vi søger en speciallæge i anæstesiologi til Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg.

Center for Planlagt Kirurgi er dynamisk og ekspanderende, præget af arbejdsglæde, høj aktivitet og meget stor patienttilfredshed.

Den anæstesiologiske del af Center for Planlagt Kirurgi er organiseret med funktionsledelse indenfor OP, smerteklinik, lægebil, intensiv terapi, friklinik og perioperativ enhed.

Det forventes, at den nye overlæge indgår i det daglige kliniske anæstesiologiske arbejde ved Center for Planlagt Kirurgi. Deltagelse i vagtforpligtelse aftales nærmere.

Overlægen vil primært få funktion ved centrets anæstesiafsnit, hvor der udføres et meget stort antal ortopædkirurgiske indgreb med udbredt anvendelse af ultralydsvejledt blokadeanlæggelse.

Der arbejdes aktuelt efter rulleskema, men der vil være mulighed for at arbejde efter ønskeskema.

Der kan rekvireres en stillingsbeskrivelse her.
 
Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i 2011-2012 og er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.

Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland.
Pr. 1. oktober 2011 har centret overtaget en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har siden arbejdet med at videreudvikle og integrere denne aktivitet i centret i tæt samarbejde med AUH.
Friklinikken varetager bl.a. operationer for grå stær, sterilisationer samt en stor søvnklinik.
 
Om anæstesiologien i Center for Planlagt Kirurgi
Center for Planlagt Kirurgi omfatter anæstesiafsnit, intensivafsnit, operationsafdeling, opvågningsafdeling, sterilcentral, dagkirurgisk afsnit, anæstesiambulatorium, smerteklinik, lægebil, ortopædkirurgisk sengeafdeling, en stor ambulatorievirksomhed, perioperativ enhed samt friklinik.
 
Vi kan tilbyde et center i fortsat udvikling med prioritering af personlig uddannelse og udvikling. Selvom hospitalet er under forandring, sker det udviklingsorienteret. Der sker udvidelser af aktiviteterne og modernisering på alle områder.

Intensivafsnittet er placeret i helt nye lokaler og har 7 intensivsenge, hvoraf 5 pladser udgør en nyere funktion (NISA). Området er under betydelig udvikling. Der er fuld monitorering på alle pladser.

Den store operationsgang har 5 stuer til implantatindgreb og herudover yderligere 5 stuer til andre typer af ortopædkirurgiske indgreb.

Dagkirurgisk afsnit har 4 stuer med i alt ca. 3000 indgreb. Desuden 4 stuer med indgreb i lokal analgesi. Afsnittet flytter i nye moderne lokaler ultimo 2020.

Afdelingen bruger ultralyd rutinemæssigt, både i forbindelse med blokadeanlæggelse og som led i behandlingen på intensivafsnittet. Der er etableret et decideret blokrum i tilknytning til operationsgangen samt tilknyttet en række forskningsprojekter til denne funktion.

Afdelingen har en døgndækket lægebil med gennemsnitligt 7 kørsler pr. døgn. Der vil være mulighed for at arbejde på lægebilen på konsulentbasis.

Afdelingen er i øvrigt kendt for et godt interkollegialt miljø og med et velfungerende samarbejde med korte kommandoveje både internt og mellem de kliniske afdelinger.

Hospitalet har et aktivt forskningsmiljø, der understøttes af Hospitalsledelsen. Center for Planlagt Kirurgi har en høj forskningsaktivitet på såvel det ortopædkirurgiske område som på det anæstesiologiske område. Afdelingen har tilknyttet en forskningsansvarlig overlæge.

Anæstesiologiskafsnittet varetager alle anæstesispecialets funktioner dvs. anæstesi, intensiv terapi, præhospitalsbehandling, genoplivning og smertebehandling. Afsnittets aktivitet er stærkt stigende, bl.a. som følge af en stigende aktivitet i forhold til bl.a. rygkirurgi. Vi er aktuelt i en omstrukturering, hvor sigtet er endnu højere grad af specialisering. Afdelingen har uddannelsesforpligtelser overfor medicinstuderende.

Der udføres ca. 12.000 indgreb på operationsgangene årligt, heraf 30% i regional analgesi eller blok. Der udføres primært anæstesi til indgreb indenfor ortopædkirurgi. Intensivafsnittet har ca. 700 patienter årligt.

Der vil i løbet af de kommende år ske en betydelig modernisering af afdelingens ældste afsnit.

Lægestaben i anæstesiologien består for nuværende af: 1 ledende overlæge og 15 overlæger. Overlæger ved afdelingen har som udgangspunkt vagtforpligtelse med vagt på tjenestestedet.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til:

  • ledende overlæge Peter Toft på tlf.7841 6685 /2478 9479

Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 2. august 2020 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 17. august 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.