Overlæge/afdelingslæge ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering (KSR) – Regionshospitalet Gødstrup(RHG), Region Midtjylland En stilling som overlæge - alternativt afdelingslæge afhængig af kvalifikationer- ved Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist: 21/08/2022 Regionshospitalet Gødstrup

Afdelingen består at to afsnit, henholdsvis i Regionshospitalet Gødstrup og i Regionshuset Århus. Overlægens hovedtjenestested vil være KSR-Gødstrup, men der vil også kunne forekomme opgaver i Århus-afsnittet.

Afdelingen er tværfagligt bemandet med speciallæger i samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin, psykiater, psykologer, sygeplejersker, socialfaglige konsulenter, reumatologiske speciallægekonsulenter foruden uddannelsessøgende læger i det samfundsmedicinske speciale.
Der arbejdes med den bio-psyko-sociale opfattelse af sygdom og sundhed i en systematik, der baserer sig på ICF-modellen.

Afdelingens ledelse varetages af cheflæge og chefpsykolog og en driftsledelsesgruppe, som foruden afdelingsledelsen består af 4 funktionsbærende overlæger og en funktionsbærende psykolog.

Afdelingen er fuldt ud finansieret af betaling for ydelserne fra kommunerne og fra Sundhedsstyrelsen (abortsamrådssekretariatet).

KSR er primært en driftsmæssig afdeling, der har sin hovedportefølje i leverance af sundhedsfaglige og socialmedicinske ydelser til regionens 19 kommuner. Det drejer sig om levering af sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og sundhedsfaglig rådgivning i øvrige sociale sager, fortrinsvis inden for beskæftigelsesområdet.
Afdelingen har i begge afsnit et ambulatorium, der modtager borgere henvist fra kommunerne til socialmedicinske, psykologiske, reumatologiske og psykiatriske undersøgelser med henblik på en samlet vurdering af funktionsevnen i komplicerede sager.
Desuden har afdelingen en funktion som abortsamrådssekretariat for abortsøgende kvinder over 12. svangerskabsuge.
Gennem et samarbejde med akutafdelingen i RHG yder afdelingen psykologisk traumebehandling til voldtægtsramte.
Projekt “Aktiv Patientstøtte” er i Region Midtjylland blevet tilknyttet KSR. Der ansat en ledende sygeplejerske og 17 sygeplejersker i projektet, som foreløbig løber resten af 2022.

Regionsklinikken Klinik for Almen Medicin i Lemvig er organisatorisk og ledelsesmæssigt forankret i KSR.

Endelig er afdelingen uddannelsessted for kommende speciallæger i samfundsmedicin. Alle uddannelseslæger deltager i afdelingens arbejdsopgaver.

Forskning: En af afdelingens overlæger er ansat som forskningsansvarlig overlæge med særligt fokus på arbejdsrettet rehabilitering, og der er indgået en forskningssamarbejdsaftale med DEFACTUM, Marselisborgcentret. Aftalen indebærer 50% tilknytning af et socialmedicinsk professorat til KSR og RHG’s forskningsafdeling og understøtter et længe næret behov for praksisnær socialmedicinsk forskning i KSR.

De i alt 110 medarbejdere betjenes af et sekretariat bestående af 9 administrative medarbejdere.

Kvalifikationskrav
Gerne speciallæge i samfundsmedicin, med socialmedicinsk profil, men speciallæger i almen medicin eller arbejds- og miljømedicin med væsentlig socialmedicinsk erfaring vil også kunne komme i betragtning til stillingen.
Det vil være en fordel såfremt overlægen har opnået betydelig erfaring inden for det klinisk socialmedicinske fagområde med erhvervede kompetencer i såvel rådgivnings- og vejledningsopgaver i samarbejde med de kommunale beskæftigelsesforvaltninger, som i socialmedicinsk undersøgelsesmetodik i forbindelse med udredning af borgeres funktionsevne
Det vil ligeledes blive tillagt vægt, såfremt overlægen har organisations- og ledelseserfaring inden for områder med kliniske funktioner, uddannelse, foruden eventuelt forskning og kvalitetssikring.

Opgave
Alle overlæger har et særligt ansvarsområde, og den nye overlæge kan få et nyt med baggrund i særlige kvalifikationer eller gradvis overtage et af de bestående.
Aktuelle områder er udetjenesten i kommunerne, ambulatoriet, arbejdsplanlægningen, ansvar for udfærdigelse af vejledninger, retningslinjer og manualer for afdelingens ydelser, samrådssekretariatet, uddannelse og forskning, faglig kommunikation og vedligeholdelse af website.
Blandt nye potentielle områder er flygtninge-indvandrermedicin i et samarbejde med Klinik for Tværkulturel for Tværkulturel Medicin, AUH.

Overlægen vil foruden sine særlige ansvarsområder skulle indgå i afdelingens almindelige indtægtsdækkede driftsopgaver, dels som sundhedskoordinator, dels med undersøgelsesopgaver i klinisk funktion.

Personlige kvalifikationer
Der søges en læge med gode samarbejdsevner, fleksibilitet, loyalitet, udadvendthed. Gode kommunikative evner.
En læge som rummer en god personlig integritet – som også evner ydmyghed såvel som evnen til at udvise handlekraft og beslutsomhed når nødvendigt.
Må gerne være i besiddelse af humor /godt humør – og rummelighed.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansøgningsfrist: søndag d. 21. august 2022.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34

Yderligere oplysninger ved cheflæge Ulrik Steen, KSR, tlf. 78435070, mail: ulrik.steen@goedstrup.rm.dk

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende autorisation og børneattest.

Udgangspunktet for at være kvalificeret til en overlægestilling er, at ansøgeren har haft ansættelse som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i minimum fem år efter, at vedkommende har fået sin speciallægeanerkendelse.

Såfremt ansøgers kvalifikationer for varetagelse af en overlægestilling er opfyldt, kan der dispenseres fra udgangspunktet om minimum 5 års ansættelse som speciallæge forud for en ansættelse som overlæge.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på www.regionshospitalet-goedstrup.dk/job/

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.