Opslag af stillinger som tutorlæge i dermato- venerologi i Videreuddannelsesregion Nord. Hermed opslås to stillinger som tutorlæge inden for dermato- venerologi i Videreuddannelsesregion Nord, der dækker Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Ansøgningsfrist: 15/08/2022 Videreuddannelsesregion Nord

Som tutorlæge kommer du til at medvirke i speciallægeuddannelsen i dermato- venerologi, hvor alle uddannelseslæger skal gennemføre seks måneders ansættelse i en speciallægepraksis.

Opbygningen af hoveduddannelse i oftalmologi ser således ud:

Infektions-medicinsk afd. AUH – Hud og kønssygdomme AUH – Hudafdeling, OUH
6 måneder                                     12 måneder                            12 måneder
– Speciallæge-praksis – Hud og kønssygdomme AUH
6 måneder                  12 måneder

Dermato-venerologisk speciallægepraksis indgår i uddannelsen, da en væsentlig del af patientvaretagelsen sker i speciallægepraksis. Nogle af målbeskrivelsens kompetencer kan bedst opnås i speciallægepraksis. Disse kompetencer omfatter håndtering af almindeligt forekommende hudlidelser, som ikke henvises til hospitalsafdelingerne og derfor kun vanskeligt læres her. Desuden indgår administration og ledelse af speciallægepraksis og samarbejdet mellem speciallægepraksis og relevante samarbejdspartnere. Excision af mindre hudtumorer er en kompetence, der dels opnås på dermatologisk hospitalsafdeling og dels ved ansættelse i speciallægepraksis.

Konkret skal uddannelseslægerne opnå EPA 7 “Patient med hårtab” og EPA 12 “Patient med mistanke om malignt melanom” i speciallægepraksis. Dertil skal dele af EPA 2 “Patient med håndeksem”, EPA 18 “Lysbehandling ” og EPA 21 “Administration og arbejdstilrettelæggelse herunder praksis ledelse og kendskab til regler og lovgivning for praksis opnås i speciallægepraksis” i målbeskrivelsen. Se i øvrigt uddannelsesprogram for uddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord her: www.videreuddannelsen-nord.dk

Uddannelseslægerne skal arbejde i praksis samtidig med, at de videreuddanner sig. Tutorlægen må derfor påregne tid til supervision og vejledning i det daglige arbejde. Til gengæld får du som tutorlæge yngre læge-kolleger, som er opdateret på den seneste teori og behandling inden for faget.

Herudover vil man som tutorlæge skulle medvirke til udarbejdelse af uddannelsesprogrammer og deltage i forberedende samtaler i forbindelse med, at uddannelseslæger skifter til og fra speciallægepraksis.

Kontraktperiode
Der indgås ansættelseskontrakt med den politiske region, som praksis er placeret i.

Kontrakten strækker sig over en periode på fem år fra 1. marts 2023-29. februar 2028

Kontrakten dækker således praksisansættelserne for hoveduddannelsesforløb, der opslås og besættes i perioden 1. marts 2023-29. februar 2028. Det betyder, at uddannelseslægerne vil have ansættelsesforløb i praksis mellem 1. september 2025 og 28. februar 2030.

I Videreuddannelsesregion Nord ansættes årligt tre til fire hoveduddannelseslæger i dermato-venerologi jf. Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplan. Alle hoveduddannelseslæger i dermato-venerologi skal gennemføre seks måneders ansættelse i speciallægepraksis. Derfor er der årligt brug for tre til fire halvårlige uddannelsespladser i tutorpraksis.
Praksis er ikke garanteret et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, men minimum ét forløb á seks mdr. pr. år. Videreuddannelsessekretariatet tilstræber, så vidt muligt, at praksispladserne besættes med et jævnt flow. Årsager til eventuelle fluktuationer kan eksempelvis være uddannelseslægers orlov til barsel.

Ansøgningen
Der skal indsendes en skriftlig, motiveret ansøgning om den opslåede tutorstilling og et CV. Ansøgning og tutorgodkendelse er personlig, også i tilfælde af at du virker i en flermandspraksis. Ønsker flere læger i samme praksis at blive tutorlæge, skal I derfor hver især indsende en ansøgning.

Du bedes anføre i ansøgningen, om du 1) ønsker en tutorfunktion med et kontinuerligt flow af uddannelseslæger, om du 2) ønsker en tutorfunktion med én uddannelseslæge om året, eller om du 3) er indstillet på at kunne modtage en eller to uddannelseslæger om året, alt efter forholdene.

Ansøgningen sendes til Margit.hojbjerg@rm.dk
Ansøgningsfrist er den 15. august 2022.

Bedømmelseskriterier
Der vil I bedømmelsen blive lagt vægt på følgende i ansøgningen:

Generelt:
at praksis vedrørende patientunderlag, ydelsessammensætning og udstyr er repræsentativt for specialet
at der i praksis er et fagligt inspirerende miljø med aktiv interesse for uddannelse.

Specifikt:

  • Kvaliteten af uddannelsesprogram for praksisopholdet: Hvad tilbyder tutorlægen af arbejdstilrettelæggelse, observation, supervision og feedback med henblik på at nå uddannelsesmålene? Hvordan planlægger tutorlægen at introducere uddannelseslægen?
  • Plan for hvordan tutorlægen formativt og summativt kompetencevurderer uddannelseslægen. Gerne fremstillet i en plan eller oversigt.
  • Tutorlægens pædagogiske erfaring og uddannelse
  • Klinisk uddannelse og klinisk erfaring
  • Tutorlægens deltagelse i løbende efteruddannelse
  • Tutorlægens forskningsaktivitet

Rammer
Praksis kliniske undersøgelses- og behandlingsmuligheder (f.eks. muligheder for lysbehandling, dermaskoper olign. udstyr til diagnostik af malignt melanom, antal OP stuer og udstyr til at fjerne hudtumorerantal og til udredning af kontaktallergi.

Der skal være en egnet arbejdsplads med relevant udstyr til lægen i hoveduddannelsesforløb.

Ved lighed i faglige kvalifikationer mellem flere praksis, kan
praksis´ geografiske placering også indgå i udvælgelsen af, hvilke praksis der indgås
kontrakt med.

Tutorlægekursus
Det er et krav, at tutorlægen har deltaget i mindst ét tutorlægekursus inden for de seneste 5 år inden kontrakten træder i kraft, 1. september 2025. Hvis tutoren ikke kan nå et kursus inden denne dato, så gør opmærksom på det i ansøgning, så der kan aftales nærmere. Fremadrettet vil det være et krav, at tutor deltager i tutorlægekursus som minimum hvert 5. år. Lægeforeningen udbyder tutorlægekurser for tutorer i specialerne Dermato-Venerologi, Oftalmologi og Oto-, Rhino-, Laryngologi.

Vurdering af ansøgningen
Såfremt det er praktisk muligt, ønsker specialets postgraduate kliniske lektor Anne Braae Olesen at besøge ansøgernes praksis i forbindelse med bedømmelse af ansøgere. Dette afhænger af antallet af ansøgere, og praktiske og logistiske forhold i øvrigt. Derfor er det muligt, at ansøgerne kontaktes med henblik på at aftale et besøg efter ansøgningsfristens udløb. Besøgene planlægges til den 15. september 2022.

Ansøgningerne vurderes af et bedømmelsesudvalg bestående af de uddannelsesansvarlige overlæger på Hudafdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord, en uddannelseslæge i specialet, PKL i specialet og en PKL fra et andet praksisspeciale.

Tutorlægen godkendes af det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, efter indstilling fra bedømmelsesudvalget. Det er forventningen, at Regionerne herefter er klar til at indgå ansættelseskontrakter med tutorlæger oktober 2022.

Yderligere information og spørgsmål
Se også Overenskomst om speciallægehjælp under “Protokollat af den 31-03-2011 om tutorlægeordning som ændret ved forhandlingsaftale af 02-10-2017 (§2 stk. 3)” udarbejdet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen Af Praktiserende Speciallæger. Ved yderligere spørgsmål til kontraktens indhold kan der rettes henvendelse til Claus Meldgaard Jensen i Region Midtjylland på claus.meldgaard@stab.rm.dk, eller Carsten Haugaard Kvist i Region Nordjylland, på crk@rn.dk.

Spørgsmål vedrørende uddannelsen eller tutorfunktionen kan rettes til Trine Kirkegaard Petersen i Videreuddannelsesregion Nord på 2490 8903 eller trkpee@rm.dk.
Søg stillingen via “søg job”-knappen.