Ny visionær afsnitsledende overlæge søges til Børne- & Ungdomspsykiatrisk Afdelings Psykiatriske sengeafsnit for Unge, Region Midt Stillingen som afsnitsledende overlæge i ungdomspsykiatrisk sengeafsnit S2-S4 er ledig til besættelse 1. april 2020 eller snarest derefter. Stillingen kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.

Dette job er udløbet

Organisering – Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er én afdeling under området Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. BUA er en selvstændigt afdeling, som ledes af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske, tilsammen afdelingsledelsen. BUA er placeret på tre matrikler i henholdsvis Herning, Viborg og Skejby.

I BUA er der 7 kliniske enheder med ambulatorier, døgn- og/eller dagafsnit, samt en forskningsenhed og en sekretærgruppe, som ledes selvstændigt.

Det Psykiatrisk sengeafsnit for unge
Afsnitsledelsen består af en afsnitsledende overlæge og af 2 afdelingssygeplejersker. Afsnittet består af to sengeafsnit hhv. i Skejby (11 pladser) og i Herning (6 pladser). Dertil har afsnittet aktuelt tilknyttet ambulante specialiserede teams ift. retspsykiatri, OPUS og personlighedsforstyrrelser.

Afsnittet varetager undersøgelse og behandling på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højtspecialiseret niveau. Afsnittet arbejder systematisk.

Der er ansat følgende faggrupper: Læge, sygeplejerske, psykolog, socialrådgiver, pædagog, ergoterapeut, fysioterapeut, diætist og social- og sundhedsassistent svarende til i alt 72 fuldtidsstillinger.

Målsætning

Afsnittet har som overordnet mål at:

 • sikre gode patientforløb for de unge med stort fokus på, at sikre gode overgange mellem sygehus og familie/bosted
 • have fortsat udvikling af mentaliseringsbaseret miljøterapeutisk behandling
 • være en attraktiv arbejdsplads med en udviklingsorienteret kultur
 • have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.
 • arbejde med forebyggelse af tvang

Vi søger en leder, der:

 • Er overlægekvalificeret speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri
 • Har kompetencen til at lede og udvikle det retspsykiatriske område (gerne ekspertuddannelsen i Retspsykiatri)
 • Kan motivere, engagere og inddrage medarbejderne samt sikre ejerskab til overordnet målsætning
 • Er fleksibel i opgaveløsningen og samarbejdet
 • Kan arbejde som leder med helhedsforståelse for ét BUA
 • har personlig gennemslagskraft, er synlig, kreativ og visionær som leder

Vi tilbyder

 • Stimulerende fagligt miljø
 • Godt arbejdsmiljø
 • En engageret og højt kvalificeret medarbejdergruppe
 • Ledelsesudvikling, hvor sammenhængskraft mellem visioner, mål og konkret ledelsespraksis er højt prioriteret
 • En aktiv ledelsesgruppe kendetegnet bl.a. igennem deres dedikerede engagement og motivation for varetagelse af ledelsesopgaven
 • Et organisation, hvor kultur for åbenhed, ambitioner, udvikling og forbedring er vigtige elementer
 • En organisation, hvor samarbejde og kommunikation er prioriterede veje til frembringelse af et godt arbejdsmiljø

Se yderligere informationer i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
I henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger
Ledende overlæge Jakob Paludan, tlf 5127 3326
Oversygeplejerske Elsebeth Vesterheden, tlf. 4015 8218
 

Ansøgningsfrist: 5. marts 2020

Ansættelsessamtale: 19. marts 2020

Udover en kort motiveret ansøgning bedes ansøger udfylde skema til faglig bedømmelse.
I Region Midtjylland sker den faglige bedømmelse ud fra ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland” af 10.10.2007.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på “Send ansøgning” eller lign. link.

Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV), evt. autorisation og speciallæge autorisation (angiv aut. ID). De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.

BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.500 eksterne henvisninger (2019) og der er kontakt med 8.784 unikke cpr.nr.(2019) Centeret har et nettobudget på 282,3 mio. kr. (2019) og 522 årsværk fordelt på 632 medarbejdere (2019).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.