Medicinsk Afdeling Afdelingslæge – geriatri Vores vision er klar – vi vil være Danmarks bedste medicinske afdeling – og du har nu mulighed for at blive en del af det hold, som skal konkretisere visionen.

Ansøgningsfrist: 08/08/2021 Hospitalsenheden Vest

Det geriatriske speciale er i rivende udvikling og får også en helt central rolle i det spritnye hospital i Gødstrup med et selvstændigt Afsnit for Ældresygdomme med 22 sengepladser og tilhørende ambulant virksomhed med bl.a. faldudredning og demensudredning. Herudover vil de ortogeriatriske patientforløb også være placeret i Afsnit for Ældresygdomme.

Vi har derfor brug for endnu en speciallæge, som sammen med det øvrige geriatriske hold vil være med til at videreudvikle og profilere specialet, så vi står endnu stærkere, når vi slår dørene op i Gødstrup. Ansættelsen er pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Du skal brænde for dit fag og være parat til at tage ansvar. Ikke bare for den enkelte patient, men også for afdelingen. Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, man er særligt interesseret i. Fokus skal være på at udvikle afdelingen, så patienterne får behandling af høj faglig standard, og som tilgodeser patientens ønsker og behov.

Medicinsk Afdeling
De medicinske afsnit i Herning og Holstebro er organisatorisk samlet i én afdeling. Afdelingen varetager den medicinske funktion for ca. 300.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland. Der er fælles afdelingsledelse bestående af ledende overlæge og ledende oversygeplejerske.

I Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest findes alle grenspecialer inden for intern medicin bortset fra kardiologi, som er en selvstændig afdeling. I Holstebro findes specialerne geriatri, hæmatologi, lungemedicin, nefrologi og reumatologi. Der er tæt samarbejde med afdelingens øvrige medicinske grenspecialer i Herning, som er gastroenterologi, endokrinologi, geriatri og infektionsmedicin. Der er ligeledes meget tæt samarbejde med hospitalets andre afdelinger.

Til afdelingen er knyttet samlet 108 senge med fordelingen 32 i Herning og 76 i Holstebro, og der er tilhørende ambulant funktion inden for alle specialer. Desuden er der et stort dialyseafsnit med 37 dialysepladser. Aktuelt er sengeantallet i Medicinsk Afdeling Holstebro midlertidigt reduceret til 61; vi forventer dog en gradvis øgning i løbet af efteråret frem mod flytning til Gødstrup, hvor afdelingens samlede sengeantal bliver 115.

I Medicinsk Afdeling har vi konstant fokus på at blive bedre i planlægningen af vores patientforløb, således at patienten får den bedste behandling og pleje. Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse, og aktuelt har vi også fokus på implementering af den patientansvarlige læge. Vi lægger desuden stor vægt på samarbejdet med primærsektoren.

Aktuelt arbejdes der i alle hjørner af afdelingen med optimering af arbejdsgange i forbindelse med flytningen til Gødstrup, som forventes at ske ultimo 2021/primo 2022. Du vil komme til at indgå som en vigtig nøgleperson i dette arbejde.
Den geriatriske funktion i Medicinsk Afdeling
Det geriatriske speciale i Hospitalsenheden Vest er en del af Medicinsk Afdeling og er placeret på matriklerne i Herning og Holstebro. I Herning er specialet forankret i Medicinsk Sengeafsnit, hvor der er 32 sengepladser heraf 12 geriatriske sengepladser, og i Holstebro er specialet aktuelt og som en overgangsløsning en del af Hæmatologisk Sengeafsnit M1. I Herning er der desuden etableret Klinik for Ældresygdomme, som i det væsentligste varetager faldudredning og demensudredning.

Herudover varetager de geriatriske speciallæger aktuelt tre gange ugentligt tilsynsfunktion i Ortopædkirurgisk Afdeling.

Geriatrien er aktuelt bemandet med 1 specialeansvarlig overlæge samt yderligere en overlæge og 4 afdelingslæger. Syv HU-forløb i geriatri er aktuelt besat i Hospitalsenheden Vest. Der er således en rigtigt god rekruttering til specialet.

Speciallægens funktion
Du vil få funktion i både sengeafsnit og i Klinik for Ældresygdomme med faldudredning og udredning af hukommelsesbesvær, og arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger og faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov. Du vil også få tilsynsfunktion i Ortopædkirurgisk Afdeling.

Der er gode muligheder for at sætte sit eget præg på arbejdsområder, og særligt vægtes initiering af forskning og vejledning af ph.d.-forløb.

Vagtstruktur
I Holstebro er der etableret tre vagtlag med tilstedeværelsesvagt; forvagt, mellemvagt og bagvagt. Desuden er der beredskabsvagt for hæmatologi og nefrologi, som dækkes af overlægerne.

Vagtstrukturen i Herning er med 2 vagtlag i tilstedeværelsesvagt – forvagt og bagvagt.

Afdelingslægen indgår i bagvagtsfunktionen.

Lægefaglige kvalifikationer
Der ønskes ansøger med speciallægeuddannelse i intern medicin: geriatri.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for disse områder.

Desuden forventer vi

 • At du altid sætter patienten først – også i en travl hverdag.
 • At du byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • At du deltager aktivt i den daglige kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • At du kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse og aktivt deltage i postgraduat undervisning.
 • At du har en akademisk baggrund og interesse for fortsat forskning.
 • At du sikrer den løbende dokumentation af afdelingens opgaver, produktion og kvalitet.
 • At du har stærke samarbejdsevner både mono- og tværfagligt og stimulerer samarbejdet både internt i afdelingen, til andre afdelinger og hospitalet samt tværsektorielt.
 • At du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt.
 • At du altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.

Vi kan tilbyde dig

 • Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag og sætte dit præg på afdelingen.
 • En central rolle i udbygning og oprustning af det geriatriske speciale.
 • Arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau og en dygtig medarbejderstab, og hvor der er gode kollegiale relationer.
 • Et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt.
 • Et aktivt undervisningsmiljø.
 • En afdeling, hvor forskningsmiljøet blomstrer og vægtes højt.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst.

Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Nikolai Hoffmann-Petersen på tlf. 2946 4510 eller specialeansvarlig overlæge Anne Birgitte Langsted Pedersen på tlf. 2372 2273.

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online på Regionens hjemmeside www.rm.dk/job ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Vedhæftede dokumenter skal være i pdf- eller word-format.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 20. august 2021.

Din ansøgning vil vi gerne modtage senest søndag den 8. august 2021.

Stillings- og funktionsbeskrivelse