Ledende overlæge til radiologi Vil du være med til at udvikle radiologien? Er du resultatorienteret, og har du lyst til ledelse i tæt samarbejde med den øvrige ledelse? Så hold dig ikke tilbage, men send din ansøgning.

Ansøgningsfrist: 11/02/2021 Regionshospital Nordjylland

Regionshospital Nordjylland betjener borgerne i den nordlige del af regionen. Hospitalet er geografisk lokaliseret med akuthospital i Hjørring, et elektivt hospital med kirurgiske og medicinske funktioner i Frederikshavn, en Neurorehabiliteringsenhed i Brønderslev og et gigt- og rygcenter i Skagen.
På hospitalerne i Hjørring og Frederikshavn er der billeddiagnostiske afsnit med et samlet årligt undersøgelsesantal på ca. 160.000, fordelt med ca. 110.000 undersøgelser i Hjørring og ca. 50.000 undersøgelser i Frederikshavn. Afsnittene udmærker sig ved at gennemføre rettidig billeddiagnostisk udredning, interventionsbehandlinger og kontrol med høj kvalitet for patienten og med fokus på det gode patientforløb.
Afsnittene er fuldt digitaliseret med RIS/PACS-system, og samtlige undersøgelser er som minimum fuldt tilgængelige i regionen. Der anvendes talegenkendelse, og afdelingerne afholder forskellige videokonferencer.

Afsnittene har et velrenommeret uddannelsesmiljø, hvor alle uddannelsessøgende tilegner sig et højt fagligt niveau. De billeddiagnostisk afsnit uddanner læger, radiografer og læge-sekretærer.

Afsnittene er inde i en spændende udvikling med et stort fokus på kvalitetsarbejde, herunder kvalitetssikring og tværgående aktiviteter, herunder et udviklingsmiljø der afspejler dette fokusområde. De to afsnit er kendetegnet ved høj faglighed og et godt tværfagligt samarbejde, internt såvel som eksternt. Der er en flad organisation og et godt arbejdsmiljø med plads til godt humør i hverdagen.

Den ledende overlæge skal, i samarbejde med de øvrige medlemmer af afsnitsledelsen, varetage ledelsesfunktionen ud fra hospitalets vision om kvalitet og sikkerhed i patientforløb, udredningsret og behandlingsgaranti samt uddannelse og opkvalificering

Ledelsen
Afsnitsledelsen består af den ledende overlæge, to afsnitsledende radiografer/sygeplejersker og en ledende lægesekretær. Afsnitsledelsen varetager samlet den daglige ledelse af afsnittenes drift – med ansvar overfor Chefen for Diagnostisk Afdeling og hospitalsledelsen.
Den ledende overlæge for Billeddiagnostikken refererer til Chefen for Diagnostisk Afdeling.
De to billeddiagnostiske afsnit udgør sammen med to klinisk biokemiske afsnit i Hjørring og Frederikshavn og Patologisk Institut, Diagnostisk Afdeling.

Ansvarsområde
Den ledende overlæge er, sammen med de øvrige medlemmer af afsnitsledelsen, ansvarlig for:

 • Afsnittenes samlede drift, herunder personaleledelse
 • Afsnittenes medvirken til at skabe optimale patientforløb
 • Kvalitetssikring
 • Afsnittenes samlede ressourcer og økonomi
 • Indkøb og implementering af apparatur
 • Kvaliteten i ydelserne til Regionshospitalets øvrige afdelinger, praktiserende læger og speciallæger – i samarbejde med afsnittenes specialeansvarlige overlæger
 • Strategisk ledelse i samråd med Chefen for Diagnostisk Afdeling og hospitalsledelsen med fokus på udvikling af strategiske målsætninger for specialet samt omsætte målene til handling.

Den ledende overlæge er herudover ansvarlig for:

 • Den samlede lægefaglige udvikling og innovation – herunder også afdelingens profilering og branding af
 • De lægefaglige uddannelsesfunktioner
 • Forskning indenfor specialet.

Personlige egenskaber
Du skal være uddannet speciallæge i radiologi, evt. nuklearmedicin og således, at du har den faglige indsigt i den lægefaglige funktion og de lægefaglige udviklings- og uddannelsesfunktioner. Ledelses- og uddannelseserfaring er en klar fordel, men ikke et krav. Lyst, vilje, engagement og energi til ledelsesarbejdet er midlertidig en forudsætning.

Ud over den rette uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring, kræver stillingen, at du:

 • Bidrager positivt til et velfungerende samarbejde og samspil med afsnitslederne og forstår, at resultater skabes gennem samarbejde og dialog
 • Er en stærk kommunikator
 • Er en frontløber og kan sikre det gode samarbejde mellem de to billeddiagnostiske afsnit, har personlig gennemslagskraft og kan få følgeskab til de beslutninger, der træffes på tværs
 • Er robust og i stand til at sætte retning og arbejde målrettet
 • Den daglige ledelse kommer til udtryk gennem et åbent, tillidsskabende og respektfuldt samarbejde, hvor interesse for specialet og faggrupper kommer til udtryk samt har vilje til både at støtte og udfordre for at skabe de bedste resultater
 • Kan uddelegere opgaver og samtidig påtage dig slutansvaret
 • Kan facilitere projekter og kvalitetsudvikling, ligesom du skal være i stand til at agere tværfagligt og skabe rammer og retning i en travl hverdag

Videre proces
Ansøgningen skal vedlægges CV og autorisationsbevis for speciallægeanerkendelse, og skal være os i hænde senest den 7. februar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes:  11. februar 2021

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst.
Der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

_____________________________________________________________________________________

Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90% inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.