Ledende overlæge (Cheflæge) til de laboratoriemedicinske specialer, Regionshospitalet Randers. En stilling som ledende overlæge (Cheflæge) ved Patologi / Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers ønskes besat per 1. maj 2022 eller efter aftale

Dette job er udløbet

Opgaven
Den ledende overlæge (Cheflæge) skal være retningsgivende og understøtte den faglige udvikling samt sikre kvaliteten i det laboratoriemedicinske arbejde. Den ledende overlæge skal desuden kunne holde fokus, arbejde struktureret og skabe trivsel og engagement, så der opnås en attraktiv arbejdsplads med gode vilkår for løbende udvikling af fagligheden.

Den ledende overlæge (Cheflæge) udgør sammen med den ledende bioanalytiker afdelingsledelsen. De har i fællesskab ansvaret for den faglige, organisatoriske, personalemæssige og økonomiske ledelse. Afdelingsledelsen har hospitalsledelsen som nærmeste overordnede.

Afdelingsledelsen indgår i Regionshospitalet Randers’ ledelsesstruktur og har et tæt samarbejde med hospitalsledelsen og de øvrige afdelingsledelser.
Regionalt indgår afdelingsledelsen i en række samarbejdsrelationer med både fagligt og organisatorisk indhold.

Som leder på Regionshospitalet Randers skal du kunne se dig selv i vores ledelsesgrundlag. Det betyder bl.a., at du bliver “leder af en enhed – del af en helhed”. Det betyder også, at nogle af dine ledelsesværdier hedder nærvær, mening, prioritering og klar tale, og at du er bevidst om, at relationer og ansvarlighed er afgørende for, at du sammen med dine lederkollegaer kan lykkes med dine opgaver.
Du kan læse mere om hospitalets ledelsesgrundlag på hospitalets hjemmeside (http://www.regionshospitalet-randers.dk/om-os/strategi-ledelse-og-nogletal/).

Dine kvalifikationer
Du skal være overlægekvalificeret speciallæge i patologisk anatomi eller i klinisk biokemi og have et stort engagement for udvikling og drift.

Samtidig skal du være en visionær og strategisk orienteret leder, der formår at udfordre, sætte retning og inspirere. Du skal have gennemslagskraft og formå i kraft af personlig og faglig integritet at skabe bred opbakning til forslag og idéer samt agere som den gode rollemodel.

Ledelsesstilen skal være synlig, troværdig og involverende. Du skal besidde gode kommunikative kompetencer og være i stand til at synliggøre og formidle resultater, idéer og forslag på en troværdig måde.

Ledelseserfaring vil være en god ballast, men er ikke en forudsætning.
Den ledende overlæge skal have lyst til og interesse for ledelse i en sammenhæng, hvor der er gode muligheder for at påvirke udviklingen.

Vi tilbyder
En velfungerende arbejdsplads med gode muligheder for udvikling og med et godt arbejdsmiljø og plads til humor. Vi forventer, at du gerne vil videreuddanne dig inden for ledelse, hvorfor vi løbende vil tilbyde dig efteruddannelseskurser og kongresser.

Begge laboratoriemedicinske specialer er karakteriseret ved et godt samarbejde med ledelsesgruppen og med de kliniske afdelinger, en velfungerende arbejdsmiljøgruppe og en personalegruppe, der gerne vil fagligt inspireres, og som går langt, når rammerne udstikkes.

Om Patologi
Patologi har en produktion på ca. 30.000 histologiske og ca. 90.000 cytologiske prøver årligt og en samlet stab på ca. 45 ansatte. Afdelingen har regional centerfunktion for screening mod livmoderhalskræft og opgaver relateret til alle regionens gynækologiske og obstetriske afdelinger.
Afdelingen deltager desuden i screeningsprogrammet mod tarmkræft, og har centerfunktion for undersøgelse af tarmresektater med coloncancer.

Patologi betjener Regionshospitalerne i Randers og Horsens samt Sundhedshuset i Grenå og de praktiserende læger og speciallæger fordelt i navnlig den østlige del af Region Midtjylland, men i forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft betjenes alle praktiserende læger i Region Midt. Afhængig af opgave vil det befolkningsmæssige grundlag derfor variere mellem ca. 400.000 – 700.000 borgere.

Om Blodprøver og Biokemi
Blodprøver og Biokemi er ISO akkrediteret siden 2004. Den samlede analyseproduktion er på ca. 5 mill. analysesvar om året og den samlede stab er på ca. 80 ansatte. Afdelingen servicerer de kliniske afdelinger på Regionshospitalet Randers og områdets praktiserende læger og speciallæger. Det drejer sig om et bredt analyserepertoire på hovedfunktionsniveau og derudover en række specialanalyser specielt inden for det gastrointestinale område.

Afdelingen varetager laboratoriefunktionen for Region Midt inden for tarmkræftscreening. Derudover har afdelingen blodbanksfunktion med donortapning på Sundhedscenteret i Grenå og Sundhedshuset Thors Bakke i Randers. Der er blodprøvetagning på i alt 6 geografiske lokaliteter samt en mobiltjeneste.

Undervisning og udvikling
De laboratoriemedicinske specialer er uddannelsesafdeling for speciallæger og deltager også i uddannelsen af bioanalytikere. Det forventes derfor, at du deltager i afdelingens undervisning og uddannelse af såvel yngre læger som bioanalytikere.

Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under ”Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland), der kan læses på

https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon–og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/

og hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt af ansøger og medsendt ansøgningen.

Ansættelsen som ledende overlæge (Cheflæge) sker i henhold til aftale for lægelige chefer  mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til

  • ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen tlf.: 23722259
  • lægefaglig direktør Lone Winther Jensen tlf.: 40278297

Ansøgningsfrist er d. 21. februar 2022
Ansøgerne vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.

Ansættelsessamtale bliver afviklet d. 24. februar 2022

Ansøgningen skal sendes elektronisk via link: “Søg job/Send ansøgning” vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.

Læs mere om Regionshospitalet Randers på http://www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.