Lægefaglig Vicedirektør til Præhospitalt Center

Dette job er udløbet

Region Sjælland søger en Lægefaglig vicedirektør med betydelige faglige og ledelsesmæssige kompetencer, som praktiserer tydelig, visionær og tillidsvækkende ledelse, der bidrager til at skabe fælles kultur og holdånd.

Vil du være med til at sætte dit præg på Region Sjællands første ambulancetjeneste?

Præhospitalt Center står foran hjemtagelse af min. 2 af regionens ambulancedelområder, i forbindelse med beslutningen om regionalt hjemtag af ambulancetjenesten. Det betyder, at vi frem mod driftsstart 1. februar 2024, skal have omsat vision og strategi til handling. Du kan derfor være med til at sætte dit præg på udviklingen og opstarten af Region Sjællands fremtidige ambulancetjeneste. Som Lægefaglig Vicedirektør får du en central rolle i at gå forrest i denne udvikling, og i tæt samarbejde, muliggøre høj faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Du er…

 • ikke alene – vi arbejder tæt sammen i ledelsen.

Vi forventer, at du er synlig i organisationen og praktiserer ledelse, der inviterer til dialog, samarbejde og udvikling i og af Præhospitalt Center. Vi mangler dig, hvis du kan se dig selv i rollen som en moderne, dynamisk og strategisk orienteret Lægefaglig vicedirektør, som med en åben og visionær tilgang formår at sætte en ambitiøs og tydelig retning, som kan skabe følgeskab hos ledere og medarbejdere. Du skal have en lægefaglig baggrund, være respekteret og præsentere en relevant ledelseserfaring med stor indsigt i sundhedssektoren og gerne med kendskab til det præhospitale område og dets regulerings- og styringsmekanismer, herunder sundheds- og ambulanceberedskab.

Samtidig skal du være i stand til at skabe en naturlig respekt om din person og faglighed, som grundlag for tillid i befolkningen, i det regionale og det nationale samarbejde, og hos medarbejderne.

Du skal i væsentlig grad have et særligt fokus på løbende at udvikle den sundhedsfaglige kvalitet, til gavn for borgerne i Region Sjælland samt bidrage med et stærkt blik for den daglige drift, således at dette kan bidrage til at skabe løbende strategisk og organisatorisk udvikling i Præhospitalt Center, i samspil med den øvrige ledelse. Vi forventer at du bidrager til, at ledelsen i Præhospitalt Center er velfungerende og udnytter kompetencer samt viden, i et dynamisk og positivt samspil.

Opgaver med udgangspunkt i bekendtgørelse 1150, §17, at varetage Region Sjællands strategiske kvalitets- og myndighedsansvar på det præhospitalt område, gennem:

 • Sikre en koordineret planlægning af den præhospitale indsats og sundhedsberedskabet
 • Varetage formandskabet for Region Sjællands Sundhedsberedskabs- og Præhospitalt Udvalg (SUPU-Sjælland)
 • Udarbejde forslag til overordnede retningslinjer og planer for den samlede præhospital indsats i samarbejde med Præhospital Centers ledelse, AMK-vagtcentralen, ambulanceberedskabet, sygehusene og SUPU, herunder udstikke rammer for den faglige visitation af alarmopkald, der vedrører behov for en præhospital indsats
 • Føre kontrol med, at personalet, der deltager i sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab, herunder ambulancemandskabet, modtager den nødvendige uddannelse og vedligeholdelsesuddannelse, herunder deltager i øvelser
 • Sikre fastlæggelse af retningslinjer vedr. lægelig delegation af behandlingsopgaver til ambulancemandskabet og lægelig ordination af behandling og telemedicin og fjernvisitation af patienttransporter m.m
 • Repræsentere Region Sjælland og Præhospitalt Center såvel på nationalt plan som internationalt, i forbindelse med planlægningen af de præhospitale tilbud
 • Indgå i lokale beredskabsstabe på strategisk niveau i regionens to politikredse samt indgå i nationale netværk, herunder samarbejde med de øvrige præhospitale ledere om præhospitale forhold
 • I samarbejde med AMK-Vagtcentralchefen sikre en operationalisering af forhold vedrørende det præhospitale beredskab i såvel almindelige driftssituationer som i særlige tilfælde med ændret risikoprofil
 • Varetage det overordnede læge- og sundhedsfaglige ansvar for aktiviteterne i det præhospitale område i regionen, herunder nødvendig delegation af kompetencer – jf. gældende retningslinjer fra den til enhver tid gældende lovgivning
 • Varetage ledelsesopgaven for Præhospitalt Centers lægefaglige medarbejdere
 • I samarbejde med den øvrige ledelse og beredskabssekretariatet indgå i operativ planlægning af øvelsesaktivitet
 • Varetage behandling af patientklager med sundhedsfagligt indhold samt afvikle dialogsamtale med regionens borgere
 • Deltage i behandlingen af indrapporterede ”Utilsigtede hændelser” samt indgå i planlægning og udarbejdelse af journal- og patientforløbsaudit og den efterfølgende afrapportering
 • Indsamle og bearbejde data til brug for kvalitetssikring og -udvikling af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab, herunder ambulanceberedskabet
 • Overordnet ansvarlig for akkreditering i forhold til den, af virksomheden besluttede eksterne standard

Yderligere information

For at komme i betragtning til stillingen skal du have en lægefaglig baggrund, ledelsesmæssig uddannelse og dokumenteret erfaring med ledelse.

Egnede kandidater kan påregne at skulle deltage i personlighedstest.

Ansøgning og information

Hvis du ønsker mere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte Direktør Benny Jørgensen på telefon 40 24 56 83 eller mail; bjer@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist den 30. juli 2021

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.