Klinisk psykolog til behandling af børn og unge med OCD – genopslag I OCD teamet, BUA Skejby søger vi en klinisk psykolog til behandling af børn og unge med OCD. Der er tale om en fast stilling med 37 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Der er tale om et genopslag grundet for få kvalificerede ansøgere.

Dette job er udløbet

I OCD-teamet arbejder vi med udredning og behandling af børn og unge med OCD. Dette foregår i et nært samarbejde med børnenes forældre. Behandlingsmæssigt arbejder vi som udgangspunkt fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, men med inspiration fra andre terapiretninger. Det psykoterapeutiske arbejde med aldersgruppen 7-12 år foregår individuelt, mens psykoterapien for de 13-17 årige primært foregår i gruppeforløb med op til 8 deltagere. Udredning består primært af kliniske interviews.

Som teamets psykolog vil arbejdet primært bestå i at yde psykoterapi til børn og unge med OCD. Vi ønsker derfor, at du har speciale i psykoterapi med børn og unge eller er på vej dertil. Desuden vil der, såfremt du er godkendt hertil, være supervisionsopgaver i forhold til læger, psykologer eller andre, som arbejder med kognitiv adfærdsterapi. Såfremt den som ansættes endnu ikke er godkendt som specialist i psykoterapi med børn, vil der kunne være mulighed for at planlægge et relevant uddannelsesforløb frem mod at opnå en godkendelse. Vi håber at få en ny kollega som har både lyst til, forudsætninger og interesse for at bidrage til udviklingen af vores psykoterapeutiske behandlingstilbud.

Da afdelingen har højt specialiseret funktion i forhold til behandling af børn og unge med OCD, udreder og behandler vi en del patienter med komplekse problemstillinger henvist også fra andre dele af landet. Mange af de børn og unge der er i behandling hos os har ko-morbide lidelser som autisme, angst, belastningsreaktioner, spiseforstyrrelse, tics, indlæringsvanskeligheder, ADHD mv. Vi søger derfor en kollega som også brænder for at arbejde med komplekse problemstillinger. Kendskab til psykopatologi hos børn og unge, samt udredning af dette mere bredt er en klar fordel.

OCD-teamet er organisatorisk en del af Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling (BUA), Klinik for skolebørnspsykiatrisk specialafsnit for børn og unge med neuropsykiatriske tilstande, herunder ADHD, OCD og Tourettes syndrom, kaldet Team 2. Da de forskellige underafsnit af Team 2 er tæt forbundne, kan der ligeledes være opgaver på tværs af teamet.

OCD-teamet består aktuelt af to speciallæger, fire psykologer og en sygeplejerske. Der er endvidere ofte samarbejde med afsnittets to socialrådgivere. I teamet arbejder vi tæt sammen både mono- og tværfagligt med god plads til faglige drøftelser. Vi har i OCD-teamet en lang tradition for at være involveret i forskning og pt. er der flere i gangværende forskningsprojekter i samarbejde med BUAs forskningsafsnit. Vi er således et lille og ambitiøst arbejdende team, men også et team, hvor der er plads til humor og en afslappet stemning.

Vi kan tilbyde

 • Et godt arbejdsmiljø, i et lille team, hvor vi i fælleskab løser komplekse problemstillinger
 • Fagligt kompetente, engagerede kollegaer og høj grad af vidensdeling
 • En høj grad af uddelegeret ansvar for eget arbejde
 • At medvirke i kliniknær forskning
 • Mulighed for at deltage i både individuel- og gruppesupervision
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser og efteruddannelse
 • Løn i henhold til gældende overenskomst

Vi søger

 • Psykolog med specialistuddannelse i psykoterapi med børn og unge eller godt på vej hertil.
 • Alternativt psykolog med anden relevant specialistuddannelse eller på vej hertil (fx klinisk børnepsykologi, psykoterapi med voksne, el.lign.), der har erfaring med og interesse indenfor psykoterapi med børn, og som har lyst til at kvalificere sig som specialist i psykoterapi med børn.
 • Gerne en psykolog, som er supervisor-godkendt og eventuelt godkendt til at supervisere læger under uddannelse.
 • Gerne psykolog med bred erfaring indenfor vurdering og behandling af psykopatologi hos børn og unge.
 • Gerne en psykolog, der som led i specialistuddannelse, har efteruddannelse i kognitiv-adfærdsterapi.
 • Ansøgninger fra ikke autoriserede psykologer vil ikke komme i betragtning.

Yderligere oplysninger fås fra psykologkoordinator Lisbeth Laursen tlf. 2169 4780 eller hos overlæge Judith Nissen, tlf. 2162 2339.

Ansøgningsfrist den 22. september 2019
Samtaler afholdes i uge 39

Du kan søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse, autorisation. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format. Skulle du have problemer med dette, så kontakt Yvonne Jensen på tlf. 78473459.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) 
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit.. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4.724 eksterne henvisninger (2018) og der er kontakt med 8.172 unikke cpr.nr. (2018) Centeret har et nettobudget på 282,5 mio. kr. (2018)  og ca. 527 fuldtidsmedarbejdere (2018).

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.