Klinisk overlæge – Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Ansøgningsfrist: 08/10/2021 Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland

Til gennemførelse af en ny model for sundhedsbetjening i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland søges en speciallæge med bred klinisk erfaring og lyst til ledelse. Den kliniske overlæge får en helt særlig mulighed for at sætte præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af indsatte i områdets fængsler og arresthuse og for at sikre sammenhængende forløb for en patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Dine opgaver
Den kliniske overlæge skal i tæt samspil med en ledende oversygeplejerske stå i spidsen for etablering, udvikling og drift af en ny fælles sundhedsenhed for Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, hvor sundhedsbetjeningen af de indsatte i fængsler og arrester hjemtages og fremadrettet udgår fra en ny sundhedsenhed, der fysisk bliver placeret i Enner Mark Fængsel. Formålet er at sikre en professionel, omkostningseffektiv og ensartet sundhedsbetjening af høj kvalitet på tværs af matrikler.

Den nye sundhedsenhed får ansvar for medicinhåndtering, lægelig misbrugs- og substitutionsbehandling og lægelig udredning og behandling af somatiske og psykiatriske sygdomme. I sundhedsenheden indgår læger, sygeplejersker, lægesekretærer og eksternt tilknyttede psykiatere.

Den kliniske overlæge får det overordnede lægefaglige ansvar for den behandlingsfaglige aktivitet og kvalitet inden for diagnostik og behandling. Overlægen refererer til områdedirektøren i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland.

Den kliniske overlæges hovedopgaver 

  • Sætte retning for det behandlingsrettede arbejde, herunder oversætte og formidle målsætninger for sundhedspleje- og fremme samt for kriminalforsorgen som helhed.
  • Sikre kvaliteten af enhedens opgaveløsning samt at den sundhedsfaglige betjening ligger inden for kriminalforsorgens ramme.
  • Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og koordinering af indsatser på tværs af faggrupper med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb.
  • Personaleledelse af sundhedsenhedens medarbejdere efter nærmere aftale om ansvarsfordeling med den ledende oversygeplejerske.
  • Sikre at sundhedsenheden er kendt som en attraktiv og udviklende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø.
  • Etablere og opretholde positive samspilsrelationer med alle relevante samarbejdsparter.
  • Sikre optimal anvendelse af enhedens ressourcer.
  • Deltagelse i enhedens kliniske arbejde i balance med varetagelsen af ledelsesopgaverne.

Hvem er du?
Det forudsættes, at den kommende kliniske overlæge har kompetencer og erfaring inden for det almene medicinske område og er speciallæge inden for Almen medicin, Samfundsmedicin, Psykiatri eller et andet for stillingen relevant speciale.

Der søges en klinisk overlæge, der har gode organisatoriske kompetencer, påtager sig lederskab, og som meget gerne må have erfaring med ledelse, herunder forandringsledelse. Det er en fordel med en relevant uddannelse inden for ledelse, administration og organisationsudvikling.

Den kliniske overlæge skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer og en åben ledelsesstil præget af imødekommenhed og lydhørhed. Overlægen skal samtidig have gennemslagskraft og formå i kraft af sin faglige og personlige integritet at skabe bred opbakning til forslag og ideer.

Det er nødvendigt, at den kliniske overlæge behersker brugerniveau i relevante IT-systemer og har indsigt i relevante regelsæt og økonomistyring eller har kompetencerne til at erhverve sig den nødvendige viden.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på individuel kontrakt med vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten, medmindre den pågældende i forvejen er udnævnt tjenestemand. Stillingen vil eventuelt kunne besættes på åremål.

Stillingen er lønmæssigt indplaceret svarende til løngruppe 1 i rammeaftalen. Der vil herudover blive optaget forhandling om et personligt tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer.

Stillingen er uden højeste tjenestetid.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, og du ansættes i Områdekontoret i Hobro med tjenestested i Enner Mark Fængsel, Frodesdalsvej 3, 8700 Horsens.

Stillingen rummer gode muligheder for relevant efteruddannelse, deltagelse i konferencer mv.

Sikkerhedsgodkendelse er en forudsætning for ansættelse, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. Sagsbehandlingstiden er typisk 1-2 måneder. 

Ansøgningsfrist
Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest 8. oktober 2021.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister. Inden ansættelse skal vi modtage dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.

Yderligere oplysninger
Kontakt gerne områdedirektør i Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland, Sine Louise Møller Iversen, telefon 72 55 40 12.